SCIENCE-ON - UCZELNIANY SYSTEM INFORMACJI O OSIĄGNIĘCIACH

Uczelniany System Informacji o Osiągnięciach ScienceON jest elementem systemu informatycznego Uniwersytetu Łódzkiego, w którym gromadzone są informacje o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych, nagrodach i wyróżnieniach, aktywności zawodowej pracowników, doktorantów, studentów oraz osób niezatrudnionych afiliujących do Uniwersytetu Łódzkiego. ScienceON jest również wewnętrzną bazą bibliograficzną Uczelni. Dzięki systemowi Uniwersytet Łódzki ma możliwość zaprezentowania zarówno potencjału naukowego każdego pracownika, jak i potencjału Uczelni jako całości.

System został zintegrowany z:

  • Portalem Pracowniczym UŁ, dlatego też opisy osób oraz zdjęcia tożsame są z danymi z PP. Jakiekolwiek zmiany dotyczące tych elementów muszą być dokonywane w Portalu Pracowniczym skąd w sposób automatyczny zostaną przeniesione do profili w ScienceON.
  • Systemem ORCID, dzięki czemu każda z osób, która dokona łączenia konta ORCID z profilem naukowca w ScienceON będzie mogła przenosić swoje publikacje na konto ORCID. Sposób łączenia konta ORCID z profilem naukowca w ScienceON znajduje się w instrukcji - LINK​​​​​​​.

ADMINISTRATORZY SCIENCE-ON NA WYDZIALE FILOZOFICZNO-HISTORYCZNYM UŁ

Osobami odpowiedzialnymi za weryfikację oraz akceptację zgłaszanych danych w systemie są administratorzy.Administrator może wprowadzić dane samodzielnie, dokonać korekty lub uzupełnienia zgłoszenia. Administratorzy są odpowiedzialni za poszczególne moduły systemu w następujących zakresach:

  • Publikacje pracowników Instytutu Historii

Małgorzata Tazbir (malgorzata.tazbir@lib.uni.lodz.pl)

  • Publikacje pracowników Instytutów: Archeologii; Historii Sztuki; Filozofii; Etnologii i Antropologii Kulturowej  

Łukasz Reczulski (lukasz.reczulski@lib.uni.lodz.pl)

  • Aktywność zawodowa; Certyfikaty i akredytacje; Konferencje; Nagrody i wyróżnienia; Ukończone kursy certyfikowane oraz studia uzupełniające; Wydarzenia; Zespoły; Oświadczenia upoważniające do wykazania osiągnięć naukowych/artystycznych

Agnieszka Bartczak (agnieszka.bartczak@filhist.uni.lodz.pl)

Jolanta Matczak (jolanta.matczak@filhist.uni.lodz.pl)

  • Certyfikaty i akredytacje; Laboratoria i infrastruktura badawcza

Aleksander Andrzejewski (aleksander.andrzejewski@filhist.uni.lodz.pl)

Artur Ginter (artur.ginter@filhist.uni.lodz.pl)

ZGŁASZANIE OSIĄGNIĘĆ I AKTYWNOŚCI PRACOWNIKA

Po zalogowaniu się do systemu ScienceON, z poziomu indywidualnego profilu mają Państwo możliwość zgłaszania swoich osiągnięć za pomocą dedykowanych formularzy. Przekazane w ten sposób informacje trafią następnie do wyznaczonego administratora, którego zadaniem jest weryfikacja i zatwierdzenie zgłoszenia. Sposób zgłaszania poszczególnych osiągnięć znajduje się w instrukcji - LINK.

Drugą możliwością jest przesłanie wypełnionych formularzy w plikach WORD na adres e-mail: agnieszka.bartczak@uni.lodz.pl lub filhistwie@uni.lodz.pl.

Osiągnięcie można przypisać do pracownika, jednostki lub do zespołu. Dodatkowo, osiągnięcie można powiązać m.in. z innymi osiągnięciami i aktywnościami zarejestrowanymi w systemie, wykazem realizowanych projektów, wykazem patentów i umów licencyjnych.

Problemy techniczne, pytania oraz braki w systemie mogą Państwo zgłaszać do wyznaczonych administratorów WFH UŁ, w pierwszej kolejności do Agnieszki Bartczak (telefonicznie lub milowo) lub poprzez zgłoszenie na stronie Helpdesk: https://hd.uni.lodz.pl/pl/ 

FORMULARZE

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania

PROJEKTY

Podstawowym źródłem zasilania wykazu projektów w ScienceON jest Portal Pracowniczy (PP), w którym funkcjonuje dokument metryki projektu. Informacje z metryki projektu są migrowane do system ScienceON oraz POL-on (zgodnie z regulacjami zewnętrznymi).

Dane dotyczące projektów są migrowane jedynie na konto ScienceON kierownika projektu, jako odrębna zakładka "Projekty". 

Wykonawca w projekcie powinien zgłosić informację dotyczącą swojego uczestnictwa w projekcie jako aktywność zawodową.

OŚWIADCZENIA

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie przekazywanych informacji (Zgoda na nieodpłatne przekazanie informacji w sprawie swoich osiągnięć i aktywności)

Zgłaszający osiągnięcia i aktywności do rejestracji w ScienceON, które nie stanowią informacji publicznej, składają oświadczenie o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przekazanie informacji w sprawie swoich osiągnięć i aktywności, a także na nieodpłatne wykorzystanie przekazanych informacji do celów promocji, ewaluacji, raportowania i analiz, do użytku wewnętrznego i zewnętrznego przez Uniwersytet Łódzki.

Oświadczenie składane jest przez pracowników, studentów oraz doktorantów szkół doktorskich UŁ poprzez formularz w systemie. 

Pozostałe osoby, niezatrudnione afiliujące do UŁ, składają oświadczenie w formie pisemnej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia Rektora UŁ (plik do pobrania poniżej). Pisemne oświadczenie przechowywane jest w jednostce organizacyjnej, która dokonuje rejestracji przyjętych zgłoszeń w ScienceON.

Oświadczenie upoważniające do wykazania osiągnięć naukowych w procesie ewaluacji

Pracownik, którego osiągnięcia są wykazywane na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej, zobowiązany jest do złożenia Oświadczenia upoważniającego UŁ do wykazania tych osiągnięć w ramach zadeklarowanej dyscypliny naukowej. Doktorant składa takie oświadczenie w dyscyplinie, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska, albo w jednej z dyscyplin zawierających się w dziedzinie, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska.

Oświadczenie składane jest z wykorzystaniem systemu ScienceON do 31 marca każdego roku, a w roku poprzedzającym rok przeprowadzenia ewaluacji do 30 czerwca oraz do 30 grudnia.

Oświadczenie składa również ww. pracownik, który nie został zaliczony do liczby N w Uniwersytecie Łódzkim, ale prowadził działalność w ramach danej dyscypliny i był zatrudniony w Uniwersytecie Łódzkim na stanowisku badawczym lub badawczo-dydaktycznym na podstawie stosunku pracy, w sposób ciągły przez co najmniej 12 miesięcy.

Obowiązek złożenia oświadczenia dotyczy również osób, z którymi rozwiązywany jest stosunek pracy (oświadczenie powinno zostać złożone przed zakończeniem stosunku pracy) oraz uczestników szkół doktorskich, którzy ukończyli kształcenie w szkole doktorskiej albo zostali skreśleni z listy doktorantów (oświadczenie składa się najpóźniej z dniem złożenia rozprawy w szkole doktorskiej albo wydania decyzji o skreśleniu).

Wygenerowane z systemu oświadczenie należy wydrukować, podpisać i przekazać administratorowi ScienceON w zakresie publikacji. Administrator weryfikuje podpisane oświadczenia na potrzeby migracji danych z ScienceON do Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN) oraz przekazuje dokumenty dotyczące pracowników do Działu Spraw Pracowniczych UŁ. Oświadczenia pracowników przechowywane są w Dziale Spraw Pracowniczych UŁ w aktach osobowych pracowników, a oświadczenia uczestników szkół doktorskich przechowywane są w Centrum Szkół Doktorskich w aktach osobowych doktorantów.

PRZEPISY PRAWNE