ZESPÓŁ DS. PROJEKTÓW

Zespół ds. projektów został powołany w celu wspierania pracowników Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego w inicjowaniu i realizowaniu projektów badawczych.

Często mimo wspaniałego pomysłu nie możemy zrealizować naszych planów, zamierzeń, ponieważ brak nam środków finansowych. To oczywiste, że może to stanowić poważną barierę aktywności i rozwoju zawodowego. Jednak możliwości uzyskania dotacji są dostępne w zasięgu ręki – wystarczy pochylić się nam tematem. Bardzo duże fundusze są przeznaczone na nauki humanistyczne i społeczne, gdyż posiadają one wysoki potencjał rozwoju.

Sukces osiągniemy, kiedy połączymy dobry pomysł (czyli taki, który doprowadzi do uzyskania nowych informacji i rozwiązań w badanym zakresie, szerokiego rozpowszechnienia zdobytej wiedzy oraz nawiązania kontaktów i współpracy z innymi badaczami) z odpowiednio umotywowanym wnioskiem (zarówno pod względem merytorycznym jak i finansowym). Fundamentalne znaczenie w zgłaszanym projekcie mają jasno określone cele, które będą zmierzały w kierunku oryginalnych, ciekawych rozwiązań. Dzięki połączeniu tych czynników mamy największe szanse na zwrócenie uwagi komisji oceniającej wnioski i uzyskanie jej pozytywnej oceny.

Niestety wyniki badań wykazują, że pracownicy naukowi uczelni choć chcą aplikować o granty i starają się je pozyskiwać, to tylko w niewielkim procencie je otrzymują. Największą przeszkodę stanowią błędnie przygotowane wnioski, które już na wstępie nie spełniają kryteriów merytorycznych i formalnych poszczególnych konkursów, bądź nieodpowiednio dobrana kadra badaczy starających się o pozyskanie dotacji (np. niewystarczające doświadczenie w zakresie badań zamierzonych we wnioskowanym projekcie). 

W celu przełamania barier, zarówno formalno-prawnych, jak i finansowych (rozliczanie przyznanych środków), zapraszamy zatem do współpracy przy realizacji Państwa projektów.

W załączonym dokumencie przedstawiamy projekty, które dzięki uzyskanemu finansowaniu były prowadzone na Wydziale Filozoficzno-Historycznym.

CO NALEŻY DO OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW ZESPOŁU DS. PROJEKTÓW?

Przedmiotem działalności Zespołu ds. projektów jest w szczególności:

 • Udzielanie informacji na temat przygotowania i realizacji projektów.
 • Udzielanie informacji odnośnie procedur zakupu towarów i usług lub zatrudnianie personelu w projekcie.
 • Pomoc w przygotowaniu wniosków o finansowanie w zakresie formalnych i technicznych wymagań.
 • Wsparcie pracowników przygotowujących projekt w kontaktach z jednostkami Uniwersytetu Łódzkiego zaangażowanymi pośrednio lub bezpośrednio w jego realizację. Koordynowanie współpracy oraz przepływ informacji ze służbami finansowymi i prawnymi na UŁ.
 • Wsparcie pracowników w sporządzeniu kosztorysów w składanych wnioskach o przyznanie środków na realizację projektu.
 • Udział w realizowanych projektach, m.in. w rozliczaniu przyznanych środków na realizację projektu, z zastosowaniem obowiązujących przepisów zamówień publicznych.
 • Monitorowanie ogłaszanych konkursów krajowych i międzynarodowych i ich wyników.
 • Zamieszczanie na stronie bieżących i planowanych konkursów, spotkań informacyjnych, itp.
 • Prowadzenie rejestru i aktualizacja bieżących realizowanych projektów na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ.
 • Sprawozdawczość do organów nadrzędnych Wydziału i Uniwersytetu Łódzkiego z realizacji projektów na Wydziale.

AKTUALNE KONKURSY I OGŁOSZENIA

Choć finansowanie badań naukowych w oparciu o otwarte konkursy grantowe od kilku lat, jest codziennością dla polskiej nauki, to taka forma dystrybucji środków na badania nie cieszy się powszechną aprobatą naukowców. Co prawda dostrzegają oni plusy wolnego rynku nauki, ale nie są one w stanie przesłonić im minusów.

Komisja Europejska przyjęła projekt budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Z wstępnych założeń wynika, że w kolejnej siedmioletniej perspektywie finansowej zwiększeniu ulegnie kwota środków przeznaczonych na działania związane z badaniami i rozwojem.

Od wiosny 2014 r. Ministerstwo prowadzi kampanię na rzecz zwiększenia udziału polskich naukowców w nowych konkursach. W 2021 otwarto kolejną edycję programu Horyzont Europa (2021-2027). Jest to ambitny program w zakresie badań naukowych i innowacji. Jego budżet wynosi ok. 95,5 mld euro. W dniu 2 lutego 2021 r. Komisja Europejska wraz z prezydencją portugalską dokonały symbolicznego otwarcia nowego programu.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków do programu Granty Interwencyjne NAWA w ramach pierwszej rundy aplikacyjnej w roku 2023. Najlepsze projekty stanowiące odpowiedź na szybko zmieniający się świat, mogą otrzymać finansowanie w wysokości do 300 tys. zł.

nawa

Program Granty Interwencyjne NAWA wspiera współpracę międzynarodową zespołów badawczych lub mobilność międzynarodową naukowców, które są podejmowane w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie. Dotychczasowe projekty dotyczyły m.in. badań skutków pandemii, zarówno tych w wymiarze medycznym, jak i społecznym. Wśród projektów dofinansowanych w ramach zeszłorocznego naboru aż 96% dotyczyło interwencyjnych badań związanych z toczącą się na Ukrainie wojną.

To program uzupełniający ofertę grantów dla naukowców. Wnioski składane w programie muszą obejmować działania badawcze, których realizacja, ze względu na konieczność szybkiego reagowania, nie jest możliwa w drodze ubiegania się o inne istniejące mechanizmy finansowania, a ubieganie się o standardowe źródła finansowania mogłoby doprowadzić do utraty unikalnej szansy na rozwiązanie ważnego problemu. Ponadto kluczowym elementem projektu jest współpraca międzynarodowa grupy projektowej lub międzynarodowa mobilność naukowców skoncentrowana na realizacji celów naukowych projektu. Projekty w ramach programu mogą być realizowane przez okres od 3 do 12 miesięcy.

Ze względu na specyfikę programu, wnioski naukowców oceniane są na bieżąco i decyzja o przyznaniu finansowania projektu zapada bardzo szybko a nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

 

WAŻNA INFORMACJA

 

W związku z limitem wniosków jakie może złożyć Uniwersytet Łódzki - maksymalnie 3 wnioski w naborze, zapraszamy do udziału w wewnętrznej rekrutacji. Prosimy o zgłaszanie swoich propozycji do Centrum Nauki na załączonym formularzu wniosku zgody Dziekana/kierownika jednostki na złożenie wniosku (Załącznik do zarządzenia nr 147 Rektora UŁ z dnia 21.08.2017 r.). Skan podpisanej zgody Dziekana należy przesłać na adres mailowy: joanna.pyziak@ad.uni.lodz.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 kwietnia 2023 r. (Oryginał dokumentu proszę przesłać pocztą wewnętrzną na adres: Joanna Pyziak, Centrum Nauki, pokój 103, ul. Uniwersytecka 3). Wnioski, które wpłyną po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Warunkiem zgłoszenia jest przedstawienie uzyskanej zgody Dziekana/kierownika jednostki na złożenie wniosku aplikacyjnego. Na podstawie informacji zawartych we wniosku, Pan prof. dr hab. Łukasz Jan Korporowicz, Prorektor ds. nauki, podejmie ostateczną decyzję, które wnioski będę reprezentowały uczelnię w przedmiotowym konkursie.

Szczegółowe informacje na temat Programu: Granty Interwencyjne NAWA

Podanie

JAK APLIKOWAĆ O ŚRODKI?

 1. Pracownik składa wypełniony i podpisany „Wniosek o wydanie zgody na złożenie wniosku aplikacyjnego”, zwany dalej „Wnioskiem o zgodę”, (do pobrania w wersji edytowalnej) do Zespołu ds. projektów – pokój 019.
 2. Zespół ds. projektów przedstawia złożony Wniosek o zgodę Dziekanowi Wydziału w celu akceptacji.
 3. Podpisany wniosek z akceptacją Dziekana Wydziału Zespół ds. projektu przekaże do Centrum Nauki UŁ w celu uzyskania akceptacji (podpisu) Kwestora.

 1. Na etapie wypełniania wniosku o finansowanie projektu badawczego finansowanego ze środków NCN należy uwzględnić „Dane jednostki naukowej” czyli Uniwersytetu Łódzkiego (do pobrania w w załączeniu).
 2. Wydrukowaną wersję wniosku należy złożyć w Centrum Nauki UŁ w celu weryfikacji zgodności z wytycznymi projektu (zarówno pod względem merytorycznym jak i finansowym).
 3. Znaczącą pomoc w procesie sporządzania wniosku oferuje Centrum Nauki UŁ.

 1. Kierownik projektu przekazuje do Zespołu ds. projektów:
  • informację o wniosku, który uzyskał finansowanie w postaci tak zwanej Informacji uzupełniającej projektu z generatora wniosków, np. OSF – w celach archiwizacyjnych;
  • pełną wersję złożonego projektu;
  • kosztorys projektu;
  • metryka projektu;
  • porozumienie dot. kosztów pośrednich projektu (do pobrania w wersji edytowalnej);
 2. Jeśli Kierownik projektu jest zainteresowany skorzystaniem z pomocy Zespołu ds. projektów ustala zakres oraz formę współpracy.
 3. Stosownie do procedur indywidualnych programów Kierownik przystępuje do ścieżki formalnej uruchomienia projektu (np. podpis kwalifikowany, elektroniczna wersja umowy – w przypadku projektów NCN).

 1. Strony przekazują wzajemnie otrzymaną informację/decyzję o odmowie przyznania środków finansowych na realizację projektu.
 2. Strony kontaktują się ze sobą w sprawie karty oceny/recenzji wniosku, który nie uzyskał finansowania w celu zaoferowania konsultacji i analizy wskazań i uwag wykazanych w karcie.

O JAKIE FINANSOWANIE MOŻNA SIĘ UBIEGAĆ?

HORYZONT EUROPA

ERC STARTING GRANTS

Projekt międzynarodowy skierowany do młodych naukowców. Wnioski można składać do 8 IV 2021 r. Projekty mogą trwać do 5 lat, a ubiegać się można o dofinansowanie wynoszące nawet 1500000 EUR

Dokładne informacje i wytyczne można znaleźć na tej stronie.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) działa na rzecz umiędzynarodowienia polskiej nauki poprzez wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej i wymiany akademickiej. Działalność swoją koncentruje głównie poprzez ustanawianie programów. W ramach programów Agencji mogą być finansowane:

 1. Stypendia mobilnościowe dla studentów;
 2. Stypendia mobilnościowe dla naukowców;
 3. Stypendia dla lektorów języka polskiego uczących za granicą;
 4. Koszty zatrudnienia zagranicznej kadry naukowo-dydaktycznej;
 5. Koszty projektów w obszarze wymiany międzynarodowej i podnoszenia potencjału organizacyjnego i dydaktycznego uczelni i jednostek naukowych.
   

NAWA

NAWA tworzy autorskie programy, które będą wspierać międzynarodową karierę naukowców oraz wzmacniać umiędzynarodowienie polskich uczelni i jednostek naukowych. Czynione są starania, aby nowe programy nie tylko odpowiadały na potrzeby rozwojowe środowiska akademickiego i naukowego, wspierały uczelnie w realizacji planów związanych z umiędzynarodowieniem, lecz także by oferta uwzględniała administracyjną codzienność kadry naukowo-dydaktycznej i instytucji, w których pracuje.

Z programów stypendialnych i grantowych Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej będą mogli skorzystać studenci, doktoranci, młodzi naukowcy, instytucje naukowe i organizacje pozarządowe. NAWA stawia sobie za cel zdynamizowanie współpracy i wymiany międzynarodowej pomiędzy poszczególnymi uczelniami i jednostkami naukowymi, np. poprzez pobyt kadry akademickiej w zagranicznych ośrodkach naukowych czy wsparcie finansowe dla rozwoju kierunków stworzonych z myślą o studentach zagranicznych.
 

NCBIR

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU (NCBiR) jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Powołane zostało latem 2007 roku jako jednostka realizująca zadania z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. W momencie powstania było pierwszą jednostką tego typu, stworzoną jako platforma skutecznego dialogu między środowiskiem nauki i biznesu.

W 2021 r. w ramach wielu konkursów ogłoszonych przez  NCBiR, pracowników naszego Wydziału może zainteresować następujący projekt:

 • Współpraca V4 – Japonia (II konkurs): nabór wniosków do 9 IV 2021, szczegółowe informacje można znaleźć tutaj.
   

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU HUMANISTYKI 

Przedmiotem NPRH jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów w dyscyplinach naukowych należących do dziedziny nauk humanistycznych i projektów zawierających treści humanistyczne lub realizowanych z zastosowaniem metod właściwych dla dziedziny nauk humanistycznych, które:

 • mają charakter naukowy;
 • mają pierwszorzędne znaczenie dla prowadzenia w przyszłości badań naukowych
 • cechują się użytecznością dla różnych dyscyplin naukowych lub dyscyplin artystycznych
 • wymagają tworzenia i utrzymywania wyspecjalizowanych zespołów badawczych.

 

NPRH składa się z modułów:

1) „Dziedzictwo narodowe” – w ramach którego wspierana jest realizacja długoterminowych projektów o charakterze dokumentacyjnym, źródłowym, edytorskim, translatorskim, słownikowym i bibliograficznym, o najwyższej wartości dla polskiej humanistyki oraz kultury i dziedzictwa narodowego

2) „Uniwersalia” – w ramach którego wspierana jest realizacja projektów mających na celu:

 1. a) włączanie najwybitniejszych osiągnięć polskiej humanistyki do światowego dziedzictwa kulturowego (podmoduł „Uniwersalia 2.1”)
 2. b) włączanie najwybitniejszych osiągnięć światowej humanistyki do polskiego dziedzictwa kulturowego (podmoduł „Uniwersalia 2.2”)

3) „Fundamenty” – w ramach którego wspierana jest realizacja projektów o szczególnym znaczeniu dla realizacji polityki naukowej państwa, dotyczących bieżących potrzeb polskiej humanistyki.

 

Aktualne informacje o  konkursach realizowanych w Narodowym Centrum Nauki znajdują się na stronie internetowej NCN

Konkursy krajowe  Konkursy krajowe (ncn.gov.pl)

Konkursy międzynarodowe Konkursy wg dziedziny (ncn.gov.pl)

Planowany harmonogram konkursów w 2022 roku Planowany harmonogram konkursów w 2022 roku (ncn.gov.pl)

Zachęcamy do zapoznania się z aktualna ofertą konkursów wewnętrznych naszego Uniwersytetu. Ganty te przeznaczone są zarówno dla naukowców, doktorantów i studentów z UŁ, jak i tych, którzy dyplom zdobyli na innej polskiej uczelni lub są badaczami z zagranicy.

Wyszukiwarka konkursów WYNIKI WYSZUKIWANIA (lodz.pl)

 

DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW

Młodych naukowców, którzy dopiero zastanawiają się nad wystąpieniem o finansowanie, zachęcamy do zapoznania się z przewodnikiem po grantach i stypendiach oraz poradnikiem na temat pisania wniosków.

 

Pliki do pobrania

ZESPÓŁ DS. PROJEKTÓW

Wydział Filozoficzno-Historyczny
Uniwersytet Łódzki
A. Kamińskiego 27a
90-219 Łódź

T.: 42 635 61 69

pn-pt | godz. 9.00-14.00

pokój 019 – parter

filhistprojekty@uni.lodz.pl