WYBORY DZIEKANA WYDZIAŁU FILOZOFICZNO-HISTORYCZNEGO UŁ 2024

W świetle obowiązującego Statutu UŁ z dn. 27 maja 2019 r. (uchwała Senatu UŁ nr 440 ze zm.) wyboru dziekana wydziału na kadencję 2024-2028 dokonuje Rada Wydziału, w terminie do końca kwietnia ostatniego roku kadencji 2020-2024.

W ciągu dwóch tygodni od przedstawienia kandydata Rektor UŁ może wybór przyjąć bądź odrzucić, o czym zawiadamia Radę Wydziału w ciągu kolejnych dwóch tygodni. W  ciągu kolejnych dwóch tygodni Rada Wydziału przedstawia innego kandydata, ale i tego kandydata Rektor teoretycznie może odrzucić i wówczas powołuje na dziekana wybraną przez siebie osobę (§ 68 ustępy 1-5 Statutu UŁ).

Kandydatów zgłaszają członkowie Rady Wydziału nie później niż tydzień przed dniem głosowania. Wyboru dokonuje się większością bezwzględną w obecności co najmniej połowy statutowego składu Rady, w głosowaniu tajnym (§ 68 ustępy 6-7 i 13 Statutu UŁ).

Dziekanem może być profesor lub profesor uczelni posiadający stopień doktora habilitowanego zatrudniony w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy co najmniej 5 lat, licząc do dnia powołania (§ 69 Statutu UŁ).

Prodziekanów, w liczbie do pięciu, wybranych z grona co najmniej doktorów zatrudnionych w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy, powołuje rektor na wniosek dziekana (§ 71 ustęp 3 Statutu UŁ). W obecnej formie statutowej powołanie to nie wymaga zaopiniowania przez Radę Wydziału starej lub nowej kadencji, choć nowo wybrany dziekan może się o takie zaopiniowanie zwrócić. Prodziekan właściwy do spraw studenckich musi natomiast zostać uzgodniony z samorządem studenckim wydziału (§ 29 ustęp 2 Statutu UŁ).

Dziekanem ani prodziekanem nie może zostać osoba będąca organem jednoosobowym lub członkiem organu kolegialnego innej uczelni albo będąca założycielem innej uczelni niepublicznej lub członkiem organu osoby prawnej będącej założycielem innej uczelni niepublicznej (§ 72 ustęp 1 Statutu UŁ).

Nowy dziekan rozpocznie kadencję 1 września 2024 r., (§ 29 i § 109 Statutu UŁ w zw. z art. 26 ust. 1 i art. 30 ust. 1 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dn. 20 lipca 2018 r.), a wraz z nim rozpocznie kadencję także nowa Rada Wydziału.

Rada WFH UŁ dokona wyboru dziekana podczas posiedzenia 25 kwietnia 2024 r.

Termin zgłaszania kandydatów upływa 18 kwietnia 2024 r. Kandydatury należy składać u kierownik Dziekanatu, p. Beaty Buchalskiej, w formie drukowanej z podpisem odręcznym osoby zgłaszającej. Prawo do zgłaszania kandydata przysługuje każdemu pełnoprawnemu członkowi Rady Wydziału. Zgłoszenie zostanie uznane za ważne, jeśli jest pod nim podpisany minimum jeden członek Rady Wydziału.   

Kandydaci uprawnieni są do swobodnego prowadzenia kampanii i spotkań z pracownikami, doktorantami i studentami Wydziału. Dziekan i dziekanat WFH UŁ na prośbę kandydatów udostępniają im pomieszczenia do przeprowadzenia spotkań ze społecznością Wydziału, a także umożliwiają zamieszczenie nadesłanych materiałów na stronie wydziału, rozsyłają informacje o terminach spotkań itp.

PODSTAWA PRAWNA