OPIS KIERUNKU

Etnologia i antropologia kulturowa to unikatowe studia i wyjątkowy obszar humanistyki. W centrum jego zainteresowania jest kultura i jej zróżnicowanie na świecie. Przedstawiciele tej nauki rozumieją kulturę szeroko – jako styl życia czy też cechę charakterystyczną człowieka, który kulturę tworzy, a jednocześnie jest przez nią kształtowany.

Etnolodzy i antropolodzy opisują kultury tradycyjne i współczesne. Zgłębiają lokalne i globalne trendy oraz mody kulturowe. Badają społeczności wiejskie i miejskie, dalekie i bliskie, wirtualne i dziejące się w konkretnym „tu i teraz”.

baner

Badania terenowe są charakterystyczną cechą tego kierunku. Wiedza antropologiczna w znacznym stopniu pochodzi z „terenu” – z wywiadów z ludźmi i obserwacji tego, jak żyją – ich społecznych oraz kulturowych praktyk. Dlatego na tym kierunku doskonale odnajdą się osoby ciekawe świata, lubiące poznawać nowych ludzi. Etnograficzne badania terenowe wpisane są w program studiów I i II stopnia. Studenci włączani są w aktualnie realizowane w Instytucie projekty badawcze.

zakładka

STUDENTKI I STUDENCI UCZĄ SIĘ O:

 • Wzorach kulturowych, które kierują ludzkimi działaniami
 • Zróżnicowaniu społecznym
 • Relacjach między lokalnością i globalnością
 • Ochronie i zarządzaniu dziedzictwem kulturowym
 • Tradycjach i folklorze (nie tylko ludowym)
 • Zwyczajach i rytuałach
 • Sztuce nieprofesjonalnej – np. rękodziele ludowym czy miejskim graffiti
 • Dynamice przemian krajobrazu kulturowego miast oraz wsi

zajęcia w terenie

Studenci realizują projekty badawcze i odbywają praktyki zawodowe we współpracy z naszymi instytucjami partnerskimi. Rozwijają kreatywność, komunikatywność oraz umiejętności samodzielnego projektowania i prowadzenia badań jakościowych, które są wysoko cenione na rynku pracy. Potrafią wykorzystywać swoją wiedzę i zdolności do rozwiązywania konkretnych problemów współczesności.

cytat

Wspominaliśmy, że badania terenowe są kluczowe dla tego kierunku. Unikatowość etnologii i antropologii kulturowej polega na wykorzystaniu w pracy cech, takich jak:

 • ciekawość świata
 • wrażliwość i empatia
 • szacunek wobec ludzi, z którymi rozmawiamy – oni uchylają przed nami rąbka swojej intymności i opowiadają o własnym życiu
 • dystans wobec własnej kultury i chęć zrozumienia czyjejś

Naukowcy, studentki i studenci tego kierunku badają zagadnienia związane z aktualnymi problemami społecznymi, m.in.:

 • Z płcią kulturową (gender), stereotypami czy wykluczeniem społecznym
 • Przyglądają się życiu ludzi bezrobotnych czy bezdomnych. Opisują codzienność osób, które borykają się z problemami z płynnością mowy
 • Analizują wpływ technologii na kulturę i relacje społeczne

prof. UŁ Inga Kuźma

dr Sebastian Latocha

CO JESZCZE ROBIĄ ETNOLODZY?

 • Prowadzą badania dotyczące kulturowych wymiarów rewitalizacji miasta i jego zagospodarowania
 • Rekonstruują lokalne miejskie historie. Interesuje ich tożsamość dzielnic i osiedli, centrów i peryferii
 • Badają różne praktyki użytkowania miasta przez jego mieszkańców. Analizują modele przestrzeni publicznych, strategie zamieszkiwania, sztukę uliczną
 • Działają w ramach tzw. action research, czyli starają się tworzyć diagnozy i ekspertyzy, które służą rozwiązywaniu konkretnych problemów społecznych

Etnologia i antropologia kulturowa jest otwarta na inne nauki. Etnologowie współpracują z archeologami współczesności, z którymi badają biografie miejsc związanych z niedawną przeszłością (Archeologia Zbrodni Pomorskiej 1939, Leksykon Archeologii Katyńskiej (1990-2015)Miejsca pamięci i zapomnienia. Badania interdyscyplinarne północnych terenów Jury Krakowsko-Częstochowskiej).

Łódzcy badacze łączą również perspektywy etnografii i botaniki. W ramach badań etnobotanicznych poszukują odpowiedzi na pytanie, jak rdzenne społeczności Ameryki Południowej korzystają z roślin leczniczych i jadalnych.

wyprawa

badania w terenie

Naukowcy prowadzą także badania etnograficzne na zlecenie biznesu: zbadali m.in., jak Polacy urządzają wnętrza swoich domów, brali udział w developerskim projekcie rewitalizacji XIX-wiecznego kompleksu fabrycznego (dzisiejsze Monopolis w Łodzi).

kuchnia

Wyniki prowadzonych przez etnologów i antropologów badań znajdują zastosowanie w różnych dziedzinach życia, m.in. ochronie dziedzictwa kulturowego, polityce społecznej, biznesie, mediach czy sztuce.

CO PO ETNOLOGII I ANTROPOLOGII KULTUROWEJ?

Po studiach etnologicznych i antropologicznych można z powodzeniem szukać zatrudnienia w:

 • Instytucjach kultury, takich jak muzea, domy kultury czy galerie
 • Jednostkach samorządu i administracji oraz organizacjach pozarządowych zajmujących się m.in. promocją i turystyką, rewitalizacją czy partycypacją społeczną
 • Firmach, stowarzyszeniach i fundacjach zajmujących się animacją i zarządzaniem kulturą
 • W instytucjach naukowych, agencjach badawczych, ośrodkach badania rynku i opinii publicznej
 • Sektorze mediów i w agencjach reklamowych
 • Firmach w działach PR, HR i marketingu