ARCHIWISTYKA

Studia podyplomowe z archiwistyki przeznaczone są dla osób zainteresowanych pracą w archiwach i instytucjach, w których jest wytwarzana i gromadzona dokumentacja (np. instytucje administracji publicznej różnego szczebla, instytucje kultury, firmy prywatne),

Dostarczają wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie postępowania z dokumentacją na wszystkich etapach, od momentu jej wytworzenia aż do przekazania do archiwum zakładowego. Zajęcia odbywają się w trybie studiów zaocznych, tj. w soboty i niedziele, 5-6 razy w semestrze. Studia obejmują nie tylko zajęcia merytoryczne, ale również praktyki archiwalne w instytucjach wytwarzających dokumentację.

Studia obejmują nie tylko zajęcia merytoryczne, ale również praktyki archiwalne odbywane przez słuchaczy studiów w wymiarze 60 godzin w wybranych przez siebie instytucjach wytwarzających dokumentację.

 • Wprowadzenie do archiwistyki – 10 g.
 • Historia ustroju i administracji ziem polskich w XX wieku- 20 g.
 • Dzieje systemów kancelaryjnych w XX wieku – 20 g.
 • Dokumentacja współczesna – 20 g.
 • Podstawy prawne działalności archiwów – 20 g.
 • Teoria i metodyka archiwalna – 40 g.
 • Podstawy działalności instytucji publicznych – 15 g.
 • Archiwum zakładowe – 20 g.
 • Technika komputerowa w kancelarii i archiwum zakładowym – 40 g.
 • Elektroniczne zarządzanie dokumentacją – 15 g.
 • Seminarium – 15 godz.
 • Praktyki – 60 g.

W ramach programu będzie zrealizowanych 235 godzin zajęć merytorycznych. Studia będą trwać dwa semestry. Słuchacz będzie zobowiązany do uczestnictwa we wszystkich zajęciach, zaliczenia ćwiczeń i wykładów przewidzianych planem studiów. Po zaliczeniu wszystkich przedmiotów  Słuchacz otrzyma świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Zajęcia będą odbywać się w trybie zaocznym (sobota-niedziela), 5-6 razy w semestrze w godz. 8.30-20.00.

1500 zł za semestr.

 • kwestionariusz osobowy 
 • dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich
 • zobowiązanie do wniesienia opłaty za studia podyplomowe 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych słuchacza studiów podyplomowych 

Po złożeniu dokumentów o przyjęciu kandydata decyduje kolejności zgłoszeń. Rekrutacja trwać będzie od 1 lipca do 30 września br.

 

 

Pliki do pobrania

 • sekretariat Instytutu Historii UŁ, ul. Kamińskiego 27a, pokój 303, 90-219 Łódź
 • lub drogą mailową: sekretariatih@uni.lodz.pl

Gdzie znaleźć więcej informacji?

 

STUDIA PODYPLOMOWE NAUCZANIE HISTORII ORAZ NAUCZANIE WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza na studia podyplomowe w nowej formule. 

Kierunki, które są prowadzone w Instytucie Historii, to:

 • Nauczanie historii
 • Nauczanie wiedzy o społeczeństwie 

plansza

Studia dają pełne uprawnienia do nauczania historii lub wiedzy o społeczeństwie, zarówno w szkołach podstawowych, jak i ponadpodstawowych.

plansza

Studia trwają trzy semestry. Będą prowadzone w nowoczesny sposób:

 • w trakcie każdego semestru odbędą się tylko 3 zjazdy w Instytucie Historii, dzięki zastosowaniu metody blended-learning
 • metoda e-learningowa zajęć pozwoli na zaznajomienie nauczycieli z prawidłowo prowadzoną pracą w takim systemie, co jest dziś szczególnie ważne
 • podczas przygotowywania przez słuchaczy zajęć kładziemy nacisk na praktykę i rozwój warsztatu nauczycielskiego
 • dostarczamy merytoryczną wiedzę z zakresu nauczania wybranego przedmiotu oraz silne przygotowanie praktyczne z dydaktyki historii lub z dydaktyki wiedzy o społeczeństwie
 • wszystkie nauczane treści są zawarte w podstawie programowej historii lub wiedzy o społeczeństwie w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych

 • wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną
 • dobrze wyposażoną bibliotekę z fachową literaturą 
 • znakomicie wyposażoną salę do kształcenia nauczycieli 
 • sprawną obsługę administracyjną słuchaczy
 • niskie czesne – 1660 zł za semestr

plansza

 • wypełniony kwestionariusz osobowy 
 • odpis dyplomu lub poświadczoną przez UŁ kopię dyplomu ukończenia studiów licencjackich i magisterskich lub jednolitych magisterskich
 • dokument poświadczający uprawnienia do nauczania innego przedmiotu w szkole podstawowej i ponadpodstawowej
 • zobowiązanie do wniesienia opłaty za studia 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych słuchacza studiów podyplomowych.

Po złożeniu dokumentów o przyjęciu kandydata decyduje kolejności zgłoszeń. 

Pliki do pobrania

 • sekretariat Instytutu Historii UŁ, ul. Kamińskiego 27a, pokój 303, 90-219 Łódź
 • lub drogą mailową: sekretariatih@uni.lodz.pl

Gdzie znaleźć więcej informacji?

plansza

NOWOCZESNE NAUCZANIE W HUMANISTYCE

Studia pozwalają na rozwinięcie i doskonalenie metod, które pomagają aktywizować uczniów – zarówno w czasie zdalnego nauczania, jak i w tradycyjnej formie. Adepci studiów dowiadują się, jak w pełni wykorzystać nowoczesne narzędzia edukacyjne, aby prowadzone przez nich lekcje stały się możliwie najbardziej atrakcyjne.

Choć ukończenie studiów nie daje uprawnień do nauczania, zajęcia skutecznie doskonalą warsztat pracy nauczyciela i pozwalają na zdobycie nowych umiejętności.

Uniwersyteckie świadectwo odbycia studiów podyplomowych jest również istotne dla osób ubiegających się o awans zawodowy.

Dla nauczycieli z długoletnim stażem studia będą znakomitym uzupełnieniem dotychczasowego doświadczenia i inspiracją do wykorzystania najnowszych osiągnięć z dziedziny kreatywnej edukacji.plansza

 • nauczyciele przedmiotów humanistycznych, szczególnie ci zainteresowani historią i wiedzą o społeczeństwie
 • bibliotekarze i edukatorzy
 • przedstawiciele innych zawodów, którzy chcą poznać nowoczesne metody pracy w obszarze edukacji i wykorzystać je w pracy zawodowej lub na potrzeby rozwoju osobistego

plansza

 • Innowacje w dydaktyce
 • Nowoczesne nauczanie historii – zajęcia z epok z zastosowaniem wybranych metod przydatnych do pracy na zajęciach z dziećmi i młodzieżą
 • Wielkie spory w historiografii
 • Nauki pomocnicze historii w szkole
 • Media we współczesnym świecie
 • Nauczanie o fundamentach demokracji
 • Idee i doktryny we współczesnym świecie
 • Kody kultury
 • Zajęcia specjalizacyjne – tematyka wybierana przez słuchaczy
 • Seminarium dydaktyczne

 

1400 zł/semestr.

 • wypełniony kwestionariusz osobowy 
 • odpis dyplomu lub poświadczoną przez UŁ kopię dyplomu ukończenia studiów licencjackich i magisterskich lub jednolitych magisterskich
 • dokument poświadczający uprawnienia do nauczania innego przedmiotu w szkole podstawowej i ponadpodstawowej
 • zobowiązanie do wniesienia opłaty za studia 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych słuchacza studiów podyplomowych.

Po złożeniu dokumentów o przyjęciu kandydata decyduje kolejności zgłoszeń. 

Pliki do pobrania

 • sekretariat Instytutu Historii UŁ, ul. Kamińskiego 27a, pokój 303, 90-219 Łódź
 • lub drogą mailową: sekretariatih@uni.lodz.pl

Gdzie znaleźć więcej informacji?

 

RZECZOZNAWSTWO UZBROJENIA

Zapraszamy na studia podyplomowe „Rzeczoznawstwo uzbrojenia” prowadzone na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ. Naszą ofertę adresujemy do osób, które chcą w przyszłości pracować w charakterze biegłych sądowych lub, po spełnieniu odpowiednich warunków, jako rzeczoznawcy uzbrojenia. Zapraszamy pracowników służb mundurowych, placówek muzealnych i kulturowych oraz osoby związane ze środowiskami kolekcjonerów i rekonstruktorów historycznych. Studia obejmują teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy zawodzie.

 

Studia podyplomowe Rzeczoznawstwo uzbrojenia prowadzone na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ są studiami doskonalącymi, przeznaczonymi dla osób, które chcą w przyszłości pracować w charakterze biegłych sądowych lub, po spełnieniu odpowiednich warunków, jako rzeczoznawcy uzbrojenia. Ponadto studia kierujemy do pracowników służb mundurowych (Policji, Straży Granicznej itp.), placówek muzealnych i kulturowych oraz osób związanych ze środowiskami kolekcjonerskimi oraz rekonstrukcji historycznych. Program studiów obejmuje przygotowanie teoretyczne i praktyczne słuchacza do pracy w/w zawodzie.

I semestr:

 • Warsztat bronioznawcy
 • Uzbrojenie w pradziejach
 • Uzbrojenie w średniowieczu i dobie nowożytnej
 • Elementy rzeczoznawstwa
 • Prawo rzeczowe
 • Warsztaty rzeczoznawcze
 • Nowoczesne metody badań nad uzbrojeniem
 • Prawo ochrony zabytków (polskie i międzynarodowe)
 • Praktyczne aspekty ochrony zabytków
 • Zagrożenia dla dziedzictwa archeologicznego
 • Charakterystyka badań i stanowisk archeologicznych

II semestr:

 • Uzbrojenie w XIX i 1 poł. XX w.
 • Uzbrojenie w czasach najnowszych
 • Etyka zawodowa bronioznawcy
 • Praktyczne aspekty pracy osób wydających dokumenty w zakresie oceny i wyceny uzbrojenia
 • Broń w ujęciu prawnym i kryminalistycznym, elementy balistyki
 • Podstawowe zagadnienia z zakresu konserwacji zabytków
 • Muzealnictwo a kolekcjonerstwo
 • Warsztaty rzeczoznawcze
 • Zajęcia praktyczne
 • Seminarium

Celem studiów jest wstępne przygotowanie słuchaczy do pracy w charakterze biegłych sądowych oraz, po spełnieniu niezbędnych wymagań, jako rzeczoznawców. Ponadto studia mają na celu wyposażenie słuchaczy w praktyczne oraz teoretyczne umiejętności konieczne do pracy w zakresie rzeczoznawstwa uzbrojenia historycznego i współczesnego. Jednocześnie studia mają wykształcić u słuchacza umiejętności analitycznego i krytycznego myślenia. Do uzyskania powyższych celów służyć będą zajęcia z rzeczoznawstwa, aspektów prawnych konserwacji zabytków oraz bronioznawstwa. Studia kończą się napisaniem pracy końcowej w ramach zajęć seminaryjnych. Uzyskanie uprawnień rzeczoznawcy w zakresie uzbrojenia historycznego reguluje Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10 maja 2004 r., natomiast w sprawie rzeczoznawców Rozporządzenie Ministra Kultury w zakresie opieki nad zabytkami. Studia przygotowują profesjonalistów posiadających wiedzę teoretyczną, umiejętności praktyczne oraz kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia praktyki rzeczoznawczej lub pracy w charakterze biegłego sądowego.

Wiedza
Absolwenci Studiów podyplomowych Rzeczoznawstwo uzbrojenia:

 • mają uporządkowaną wiedzę z zakresu zagadnień bronioznawczych, rzeczoznawstwa oraz ochrony dziedzictwa kulturowego
 • mają wiedzę o sposobach oceny i wyceny elementów uzbrojenia indywidualnego
 • mają wiedzę na temat metod prowadzenia badań bronioznawczych
 • znają relacje pomiędzy działalnością rzeczoznawcy uzbrojenia i działalnością organów wymiaru sprawiedliwości oraz urzędów ochrony zabytków.

Umiejętności
Absolwenci Studiów podyplomowych Rzeczoznawstwo uzbrojenia zyskują umiejętność:

 • samodzielnego wykonania oceny oraz wyceny elementu uzbrojenia indywidualnego
 • przeprowadzenia co najmniej w stopniu podstawowych badań w celu wykonania oceny uzbrojenia indywidualnego
 • współpracy z wymiarem sprawiedliwości oraz organami ścigania w zakresie rzeczoznawstwa uzbrojenia indywidualnego
 • łączenia ze sobą różnych dziedzin nauk humanistycznych, prawniczych i technicznych
 • pisania i redagowania tekstów ekspertyz w zakresie uzbrojenia indywidualnego
 • interpretowania podstawowych faktów archeologicznych i historycznych w zakresie odpowiednim dla bronioznawcy.

Kompetencje
Absolwenci Studiów podyplomowych Rzeczoznawstwo uzbrojenia:

 • prawidłowo rozpoznają i rozstrzygają dylematy związane z wykonywaniem zawodu
 • są świadomi etycznych wymagań związanych ze zdobywaniem wiedzy
 • rozumieją potrzeby stałego pogłębiania swojej wiedzy i rozwijania umiejętności zawodowych
 • uzyskują kwalifikacje do prowadzenia oceny i wyceny elementów uzbrojenia indywidualnego w zakresie odpowiednim dla biegłego sądowego lub po spełnieniu odpowiednich wymagań rzeczoznawcy.

W programie studiów przewiduje się zajęcia praktyczne w wybranej placówce muzealnej oraz pracowni konserwacji zabytków Instytutu Archeologii UŁ w celu zapoznania słuchaczy z materiałem bronioznawczym.

Na studia może się zapisać osoba legitymująca się dyplomem ukończenia studiów wyższych co najmniej na poziomie licencjata.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku zbyt dużej liczby kandydatów pod uwagę będzie brana ocena końcowa z dyplomu ukończenia studiów. Limit miejsc: 20 osób. Studia będą uruchamiane jeżeli zbierze się minimum 15 chętnych. Studia rozpoczną się w semestrze zimowym i będą trwały dwa semestry. Opłata za semestr wynosi 1700 zł. Zajęcia odbywają się w systemie studiów niestacjonarnych (zjazdy w weekendy – sobota i niedziela).

Studia podyplomowe rozpoczynają się w semestrze zimowym 2022/2023.
Rekrutacja w terminie 20 czerwca –  31 sierpnia 2022 r.
Zajęcia odbywają się w systemie studiów niestacjonarnych (zjazdy w weekendy – sobota i niedziela).

 • Podanie
 • Kwestionariusz osobowy
 • Cv
 • Dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich/magisterskich

Pliki do pobrania

Instytut Archeologii
Uniwersytet Łódzki
ul. G. Narutowicza 65
90–131 Łódź
tel. 42 665 54 11, fax. 42 665 54 27
e-mail: instytutarcheo@uni.lodz.pl

Kierownik studiów:
prof. dr hab. Anna Marciniak-Kajzer
telefon służbowy: 42 665 54 18
e-mail: anna.kajzer@uni.lodz.pl

Osoba odpowiedzialna za udzielanie informacji:
dr Olgierd Ławrynowicz
telefon służbowy: 42 635 63 22
e-mail: olgierd.lawrynowicz@uni.lodz.pl