Zapraszamy do zapoznania się z ofertą popularyzatorską naszego Wydziału – wykładami, warsztatami i innymi formami edukacyjnymi, które proponujemy szkołom ponadpodstawowym.

WSPÓŁPRACA

Jesteśmy otwarci na współpracę ze szkołami ponadpodstawowymi. Wierzymy w to, że popularyzacja nauk humanistycznych oraz wzajemne wsparcie w realizowaniu inicjatyw edukacyjnych przyczyniają się do zaszczepienia w młodych ludziach ciekawości świata, wypracowywania świadomej, krytycznej postawy wobec otaczającego świata oraz nabywania humanistycznej wrażliwości.

Dzięki współpracy uczniowie mają również okazję, aby:

  • uzupełnić swoją wiedzę o istotne treści, na które w kanonie nie starczyło miejsca oraz ugruntować nabytą już wiedzę, spojrzeć na znane fakty z innych perspektyw lub w nowym kontekście; współpraca patronacka umożliwia uczniom wzięcie udziału w prowadzonych przez pracowników naukowych Wydziału wykładach poświęconych wybranym zagadnieniom z zakresu historii, historii sztuki, wojskoznawstwa, archeologii, etnologii i antropologii kulturowej, filozofii oraz nauk pokrewnych. Ciągle uzupełniana i aktualizowana lista wykładów dostępna jest tutaj. Proponowany format, 45 minut, odpowiada godzinie lekcyjnej, do której uczniowie są przyzwyczajeni. Możliwa jest realizacja dłuższych wykładów czy też przeprowadzenia dwóch jednostek z rzędu (z przerwą). Jeśli uczniów szczególnie interesuje temat, który nie znalazł się na liście, chętnie porozmawiamy o możliwościach zorganizowania prelekcji;
  • zapoznać się ze sposobem uprawiania humanistyki na Uniwersytecie – porozmawiać z naukowcami, zaznajomić się z infrastrukturą uczelni (w tym z bibliotekami i sposobami korzystania z ich zbiorów), poznać studentów i doktorantów oraz wymienić się doświadczeniami czy też rozpocząć współpracę w ramach kół zainteresowań;
  • korzystać z proponowanych pozawykładowych form edukacyjnych, takich jak gra terenowa, debaty oksfordzkie, warsztaty, panele dyskusyjne czy grupy fokusowe;
  • wziąć udział w wydarzeniach, które Wydział organizuje lub w które jest zaangażowany – wystąpieniach przedstawicieli świata polityki, kultury i nauki, debatach uznanych naukowców czy dyskusjach wokół publikacji komentowanych w mediach. Inicjatywy te to nie tylko ciekawe wydarzenia, lecz także miejsca i instytucje ważne dla rozwoju nauki, kultury, sztuki oraz mające szczególne znaczenia na mapie miasta Łodzi. 

Na wsparcie pracowników Wydziału mogą liczyć szczególnie uzdolnieni uczniowie przygotowujący się do olimpiad przedmiotowych, ale nie tylko.

UNIWERSYTET ZAWSZE OTWARTY

Uniwersytet Zawsze Otwarty to jeden z kluczowych programów współpracy Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ ze szkołami. Realizowany już od kilkunastu lat i ma za zadanie pokazanie uczniom, jak wygląda studiowanie w praktyce.  

Wydział Filozoficzno-Historyczny od zawsze jest otwarty dla tych, którzy chcą wiedzieć więcej - dla uczniów liceów i techników, którzy być może wkrótce przekroczą progi naszej uczelni. Zajęcia w ramach UZO niejednokrotnie rozbudzają w młodych ludziach pasje naukowe, które potem kontynuują i rozwijają już na studiach. 

ZDOLNY UCZEŃ – ŚWIETNY STUDENT

Polecamy również Państwa uwadze program „Zdolny uczeń – świetny student”, który umożliwia bezpośrednią współpracę najlepszych uczniów z pracownikami naukowymi UŁ. Więcej na temat programu można przeczytać poniżej

Wydziałowym koordynatorem programu jest dr Ewelina Kostrzewska (ewelina.kostrzewska@uni.lodz.pl).

FESTIWAL NAUKI, TECHNIKI I SZTUKI

Udział w Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki to dla naszego Wydziału to kolejna okazja do kontaktu z młodzieżą szkolną oraz do zaprezentowania jej naszej oferty edukacyjnej. Co roku zapraszamy szkoły do uczestniczenia w różnorodnych wydarzeniach, wykładach, warsztatach i wielu innych aktywnościach przygotowywanych przez nauczycieli akademickich oraz studentów z naszego Wydziału. 

Zachęcamy szkoły średnie do udziału w Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki na Wydziale Filozoficzno-Historycznym!

DEBATY OKSFORDZKIE

Turniej Debat Oksfordzkich jest inicjatywą Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z Młodzieżową Radą Miejską

Debaty oksfordzkie to skodyfikowany sposób prowadzenia dyskusji, który wymaga od uczestników dyscypliny i precyzji, a także przygotowania merytorycznego. 

Przedsięwzięcie ma na celu:

  • Promocję umiejętności argumentacyjnych, retoryki i debat oksfordzkich
  • Zachęcenie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze dyskusji
  • Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, analitycznych i krytycznych u uczestników

KONTAKT

Za współpracę ze szkołami odpowiada Pełnomocnik Dziekana WFH UŁ ds. promocji mgr Ronald Wójcik oraz Zastępca Pełnomocnika Dziekana WFH UŁ ds. promocji mgr Mateusz Kowalski. Prosimy kierować pytania oraz zgłaszać chęć współpracy na adres: ronald.wojcik@filhist.uni.lodz.pl lub mateusz.kowalski@filhist.uni.lodz.pl.