O CENTRUM

Centrum Badań Żydowskich zostało powołane 1 lipca 2005 r. przy Instytucie Historii UŁ. Zadaniem Centrum jest prowadzenie badań z zakresu historii Żydów w Polsce. Działalność badawcza koncentruje się przede wszystkim na wieku XIX i XX, co jest podyktowane w dużej mierze specyfiką regionu łódzkiego. Szczególne miejsce w badaniach prowadzonych przez zespół Centrum zajmuje historia getta łódzkiego i niemieckiej okupacji w Łodzi i regionie łódzkim.

Centrum Badań Żydowskich realizuje projekty badawcze i wydawnicze prowadzone we współpracy z ośrodkami naukowymi z kraju i zagranicą.

teczka

Do dotychczasowych osiągnięć Centrum zaliczyć należy opublikowanie pięciotomowego wydawnictwa źródłowego Kronika getta łódzkiego/Litzmannstadt Getto 1941-1944, Encylkopedii getta oraz szeregu monografii i artykułów naukowych. Sukcesywnie publikowane są kolejne źródła do dziejów łódzkiego getta.

Zgromadzone i opracowywane przez Centrum materiały, oparte przede wszystkim na archiwaliach z Archiwum Państwowego w Łodzi to również dokumentacja dotycząca stowarzyszeń żydowskich, przepisów dotyczących ludności żydowskiej, zagadnień do badania struktury społeczno-zawodowej, życia politycznego i gospodarczego.

Jednym z zasadniczych zadań Centrum Badań Żydowskich, oprócz prowadzonej przez cały czas własnej pracy badawczej, jest udostępnienie informacji o istniejących źródłach i ich treści poprzez wydawnictwa źródłowe i opracowania informacyjne. Mamy nadzieję, że wpłynie to na rozwój zainteresowań i badań nad dziejami Żydów Łodzi i regionu.

Centrum Badań Żydowskich

dr Adam Sitarek

dr Adam Sitarek jego zainteresowania obejmują dzieje łódzkiej społeczności żydowskiej, zagładę Żydów w okresie II wojny światowej ze szczególnym uwzględnieniem getta łódzkiego, niemiecką okupację w Kraju Warty. Jest kierownikiem projektu „Leksykon getta łódzkiego” realizowanego w ramach programu grantowego Narodowy Program Rozwoju Humanistyki; uczestniczy w grancie „Vergessene Opfer der NS-Krankenmorde. NS-Vernichtungspolitik im Reichsgau Wartheland mit Schwerpunkt auf der Region Lodz. Wissenschaftliche Untersuchung und Publikation der Ergebnisse” realizowanego we współpracy z Justus-Liebig-Universität Gießen. Jest autorem monografii Otoczone drutem państwoStruktura i funkcjonowanie administracji żydowskiej getta łódzkiego nagrodzonej w konkursie historycznym tygodnika „Polityka”; stanowi część zespołu redakcyjnego Encyklopedii getta łódzkiego (2014; 2016) oraz Kroniki getta łódzkiego (2009). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich oraz European Association for Jewish Studies.

dr Michał Trębacz

dr Michał Trębacz adiunkt naukowy w Centrum Badań Żydowskich oraz kierownik Działu Naukowego w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Jego zainteresowania badawcze obejmują historię społeczno-polityczną XX w., ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Żydów oraz biografistyki. Był uczestnikiem kilku międzynarodowych grantów badawczych z dziedziny historii międzywojnia oraz II wojny światowej, m.in. „Archiwum Ringelbluma – pełna edycja, Pogromy. Przemoc kolektywna wobec Żydów na ziemiach polskich w XIX–XX wieku i jej wpływ na relacje polsko-żydowskie. Historia, pamięć, tożsamość, Łódź i region łódzki 1933/35–1945: narodowa radykalizacja i etniczna segregacja”. W latach 2016–2017 w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki kierował grantem Fuga, pt. „Szmul Zygielbojm (1895–1943). Biografia wojenna. Opublikował książkę Izrael Lichtenstein (1883-1933). Biografia żydowskiego socjalisty, był redaktorem tomów: Zagłada Żydów na polskiej prowincji” oraz „Józef Zelkowicz. Notatki z getta łódzkiego (1941-1944)”. Prowadził kwerendy naukowe w amerykańskich, izraelskich, brytyjskich i niemieckich archiwach.

dr Ewa Wiatr

dr Ewa Wiatr pracownik powstałego w 2006 r. Centrum Badań Żydowskich UŁ, doktorant IH PAN. Zajmuje się historią Żydów i mniejszości narodowych w Łodzi i regionie, ze szczególnym uwzględnieniem historii getta łódzkiego. Członek zespołu wydawców pięciotomowej Kroniki getta łódzkiego (2009) oraz Encyklopedii getta łódzkiego (2013). W latach 2013-2017 brała udział w projekcie „Judaica łódzkie”, którego efektem stały się publikacje źródeł do historii Żydów w Łodzi do 1950 r. Jest w zespole przygotowującym słownik literackiej Łodzi (we współpracy z Wydziałem Filologicznym UŁ). Członek Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich.

DODATKOWE INFORMACJE

Centrum Badań Żydowskich Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego 

ul. Kamińskiego 27a 90-219 Łódź pok. 016 

tel. 042 635 61 77 

e-mail: judaica@uni.lodz.pl