STREFA DOKTORANTA

Nagroda im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego

POZNAJ NAGRODĘ IM. PROF. TADEUSZA KOTARBIŃSKIEGO

SZKOŁA DOKTORSKA NAUK HUMANISTYCZNYCH

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UŁ umożliwia uzyskanie stopnia doktora w siedmiu dyscyplinach:

  • archeologii
  • historii
  • filozofii
  • językoznawstwie
  • literaturoznawstwie
  • naukach o kulturze i religii
  • naukach o sztuce

Jednocześnie program kształcenia pozwala realizować badania z wybranej dyscypliny nauk humanistycznych w warunkach interdyscyplinarności indywidualnej i zespołowej.

W trakcie kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych, które trwa 4 lata (8 semestrów), pogłębisz swoją wiedzę w zakresie wybranej dyscypliny naukowej w środowisku interdyscyplinarnym, dzięki czemu będziesz mógł umiejscowić swoje kompetencje związane z daną dyscypliną w szerszym kontekście, rozwiniesz warsztat badawczy i dydaktyczny oraz nabędziesz kompetencje miękkie, które mogą być w przyszłości wykorzystane zarówno w pracy akademickiej, jak i w działalności zawodowej o pozaakademickim charakterze.

Po ukończeniu Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i obronie rozprawy doktorskiej absolwent uzyskuje stopień doktora nauk humanistycznych w jednej z siedmiu wyżej wymienionych dyscyplin.

AKTUALNOŚCI

DOKTORATY NA STARYCH ZASADACH (DO 2023)

Wraz z wejściem w życie Konstytucji dla Nauki zmienia się model kształcenia doktorantów. Jeżeli jednak zacząłeś studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, swoje studia kontynuujesz na dotychczasowych zasadach.  

Poniżej przedstawiamy informacje niezbędne dla studentów III stopnia, kształcących się wg systemu sprzed wprowadzenia Konstytucji dla Nauki. 

WYDZIAŁ FILOZOFICZNO-HISTORYCZNY

STUDIA DOKTORANCKIE NAUK HUMANISTYCZNYCH 

Prowadzone przez WF-H dla 4 dyscyplin: filozofii, historii, archeologii oraz etnologii z antropologią kulturową. 

INTERDYSCYPLINARNE HUMANISTYCZNE STUDIA DOKTORANCKIE 

Prowadzone są przez WF-H UŁ, WSMiP UŁ, WFL UŁ dla 5 dyscyplin: etnologii z antropologią, filozofii, historii, politologii i studiów międzynarodowych. 

Obie formuły działają niezależnie, przy czym SDNH, nastawione są na edukowanie doktorskie w zakresie głównych, wybranych dyscyplin (co nie oznacza, że stronią od ujęć międzydziedzinowych), natomiast IHSD, unikatowe w skali uczelni i wprowadzone w poprzedniej odsłonie projektem współfinansowanym przez UE, są z definicji nakierowane na łączenie różnych pól badawczych, dyscyplin i nauk. 

Doktoranci obojga studiów biorą udział w pracach badawczych i seminaryjnych, samodzielnych przedsięwzięciach, podejmowanych w związku z tematyką zajęć seminariów doktorskich (uczestnictwo w konferencjach, sesjach, sympozjach itp.) oraz zajęciach dydaktycznych i praktykach – celem jest uzyskanie wysokiego poziomu interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności warsztatowych. 

Zajęcia są z definicji różnorodne. Na SDNH istnieje kanon obowiązkowy oraz znaczne możliwości wyboru zajęć uzupełniających. W formule IHSD kształcenie odbywa się w ramach dziesięciu bloków tematycznych, dobranych indywidualnie w konsultacji tutorskiej z opiekunem/promotorem rozprawy (językoznawstwo, literaturoznawstwo i kulturoznawstwo, historia Europy, filozofia, historia Polski, etyka, badania genderowe, polityka w regionach, międzynarodowe stosunki polityczne, studia europejskie). Zajęcia prowadzą, w obu przypadkach, najlepiej przygotowani naukowcy, niezależnie od wieku utytułowani i prowadzący aktywne badania. 

Biblioteka Instytutu Historii UŁ zawiera około 91 000 woluminów, Biblioteka Instytutu Filozofii ponad 21 000, Biblioteka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej 17 000, Biblioteka Instytutu Archeologii 19 000. Instytut Archeologii posiada, ciągle wzbogacaną pracami wykopaliskowymi, kolekcję zabytków archeologicznych, w tym wielu wciąż nieopublikowanych, a także pracownię ceramiczną i konserwacji metali oraz dwie stacje terenowe. 

Interdyscyplinarne Humanistyczne Studia Doktoranckie 

dr hab. Sławomir Bralewski, prof. UŁ slawomir.bralewski@uni.lodz.pl

Stacjonarne studia doktoranckie nauk humanistycznych 

prof. dr hab. Przemysław Waingerther przemyslaw.waingerther@uni.lodz.pl

STYPENDIA I POMOC MATERIALNA

Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich - Zarządzenie Rektora UŁ nr 89 z 3.06.2014 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Łódzkim (ze zm.)

Szczegółowe kryteria przyznawania stypendiów doktoranckich w UŁ 
1. obowiązujące w roku akad. 2020/21 - Zarządzenie Rektora nr 28 z 6.11.2019 r. w sprawie: szczegółowych kryteriów przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Łódzkim (ze zm.) 

2. Szczegółowe kryteria przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w UŁ

30 września

Doktoranckie

Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej (stacjonarne) 

Do 17 maja

Socjalne 
Dla osób z niepełnosprawnościami
Zapomoga (stacjonarne i niestacjonarne)

od 2 do 20 stycznia w semestrze zimowym i od 2 do 20 czerwca w semestrze letnim 

Nagroda Rektora (stacjonarne i niestacjonarne)

 

Więcej informacji znajduje się w Strefie Doktoranta.

Więcej informacji na temat przysługujących doktorantom stypendiów oraz wnioski stypendialne znajdziecie państwo na tej stronie

KONTAKT

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 

Inga Grzelak: (42) 635 47 47, inga.grzelak@biol.uni.lodz.pl 

Wydział Chemii 

Agnieszka Łaska-Jesionowska: (42) 635 57 45, agnieszka.laska@chemia.uni.lodz.pl 

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 

Aleksandra Sulwińska - Kuraś: (42) 635 53 55, aleksandra.sulwinskakuras@uni.lodz.pl 

Wydział Filologiczny 

Renata Chyła: (42) 665 52 15, renata.chyla@uni.lodz.pl 

Wydział Filozoficzno-Historyczny 

Kamila Starczewska: (42) 635 43 51, kamila.starczewska@uni.lodz.pl 

Bożena Pichola: (42) 635 43 51, bozena.pichola@uni.lodz.pl 

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej 

Justyna Napieraj – Kurzac: (42) 635 56 26, justyna.napierajkurzac@uni.lodz.pl 

Wydział Matematyki i Informatyki 

Monika Tomaszewska: (42) 635 59 45, monika.tomaszewska@wmii.uni.lodz.pl 

Wydział Nauk Geograficznych 

Angelika Bierut - Mordylak: (42) 665 59 12, angelika.bierut@geo.uni.lodz.pl 

Wydział Nauk o Wychowaniu 

Joanna Grzybowska: (42) 665 57 34, joanna.grzybowska@uni.lodz.pl 

Wydział Prawa i Administracji 

Katarzyna Kuszewska: (42) 635 46 20, kkuszewska@wpia.uni.lodz.pl 

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych 

Maja Dobkowska: (42 )635 43 75, mgr Maja Dobkowska

Wydział Zarządzania 

Małgorzata Krysiak: (42) 635 62 42, malgorzata.krysiak@uni.lodz.pl 

Kierownikiem stacjonarnych Studiów Doktoranckich Nauk Humanistycznych na WFH UŁ jest prof. Sławomir Bralewski. 

Dyżur kierownika stacjonarnych Studiów Doktoranckich Nauk Humanistycznych, odbywać się będzie w czwartki w godz. 10.00-12.00.

DZIAŁAJMY RAZEM!

ZAANGAŻOWANIE DOKTORANTÓW - TWOJE ZAANGAŻOWANIE - MOŻE ZDZIAŁAĆ WIELE DOBREGO. W KOŃCU W NASZEJ SPOŁECZNOŚCI TKWI OGROMNY POTENCJAŁ. KORZYSTAJMY Z NIEGO I TWÓRZMY RAZEM TAKI ŚWIAT, W JAKIM CHCIELIBYŚMY ŻYĆ!

Na UŁ za kwiaty dziękujemy!

Podczas obron prac dyplomowych studenci wręczają komisjom kartki stworzone przez podopiecznych trzech fundacji. W ten sposób pomagają potrzebującym…

Od ponad dziesięciu lat z dumą wołamy "Psia Kość!".

I jest to w naszym przypadku oznaka radości, bo dzięki tym dwóm słowom łódzkie schronisko dla zwierząt otrzymuje pomoc. Dowiedz się, jak to działa!

Nadmiar jedzenia w lodówce?

Nie wyrzucaj - zanieś do Jadłodzielni na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym! Będą mogły z tego skorzystać osoby w potrzebie

Poznaj #MałeWielkieKroki, które każdy z nas wykonuje z myślą o środowisku.

Te proste eko-działania realizuje na co dzień społeczność UŁ w trosce o przyszłość naszej planety.

OTWIERAMY MOŻLIWOŚCI

KILKA FAKTÓW NA TEMAT DOKTORANCKIEGO ŻYCIA NA UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM.

Na przyszłych doktorów czeka całkiem napięty grafik. Szkolenia, projekty, wyjazdy, stypendia czy szkoły doktorskie - jeśli rozwój naukowy jest Twoim priorytetem, otwieramy przed Tobą wiele ciekawych możliwości.

Miłośnicy mobilności mogą korzystać z takich programów jak MOST czy Cotutelle, która oferuje doktorat międzynarodowy, pisany na dwóch uczelniach i uhonorowany podwójnym dyplomem. Pamiętajcie, że kształcenie w szkołach doktorskich to także okazja do uzyskania  dodatkowych kwalifikacji podczas doktoratu, takich jak trening zawodowy czy rozwój osobisty – sprawdzajcie aktualną ofertę w zakładce szkolenia.

Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów dba natomiast o rozwój i interesy przyszłych doktorów, organizując szkolenia, konferencje i dofinansowania na realizację naukowych projektów. Spaja też społeczność, inicjując spotkania i imprezy. Zobacz, co słychać w URSD!  

 

AKADEMICKIE CENTRUM WSPARCIA

Misją ACW jest stworzenie przestrzeni przyjaznej społeczności Uniwersytetu Łódzkiego. Zwiększamy dostępność studiów wyższych dla osób z niepełnosprawnościami, trudnościami zdrowotnymi, adaptacyjnymi, zagrożonych uzależnieniem oraz studentów i doktorantów doświadczających trudności w uczeniu się.

Przede wszystkim jesteśmy jednak miejscem wsparcia.

Każda osoba z niepełnosprawnościami/deficytami ma prawo do równego dostępu do edukacji na poziomie wyższym. Wspieramy zarówno w sprawach związanych z kształceniem, jak i szeroko rozumianą aktywnością w środowisku akademickim. Do każdej osoby podchodzimy indywidualnie. Poznajemy jej specyficzne potrzeby i możliwości psychofizyczne oraz dobieramy odpowiednie rodzaje wsparcia, żeby mogła w pełni uczestniczyć w procesie studiowania.

Wsparcie w ACW UŁ jest bezpłatne. Działamy zgodnie z Regulaminem przyznawania wsparcia.