STREFA DOKTORANTA

“Dobrze mieć autostrady, ale smak nadają życiu dopiero ścieżki, którymi można sobie od nich odbiegać”

prof. Tadeusz Kotarbiński

pierwszy Rektor UŁ

NAGRODA IM. KOTARBIŃSKIEGO

SZKOŁA DOKTORSKA NAUK HUMANISTYCZNYCH

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UŁ umożliwia uzyskanie stopnia doktora w siedmiu dyscyplinach:

  • archeologii
  • historii
  • filozofii
  • językoznawstwie
  • literaturoznawstwie
  • naukach o kulturze i religii
  • naukach o sztuce

Jednocześnie program kształcenia pozwala realizować badania z wybranej dyscypliny nauk humanistycznych w warunkach interdyscyplinarności indywidualnej i zespołowej.

W trakcie kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych, które trwa 4 lata (8 semestrów), pogłębisz swoją wiedzę w zakresie wybranej dyscypliny naukowej w środowisku interdyscyplinarnym, dzięki czemu będziesz mógł umiejscowić swoje kompetencje związane z daną dyscypliną w szerszym kontekście, rozwiniesz warsztat badawczy i dydaktyczny oraz nabędziesz kompetencje miękkie, które mogą być w przyszłości wykorzystane zarówno w pracy akademickiej, jak i w działalności zawodowej o pozaakademickim charakterze.

Po ukończeniu Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i obronie rozprawy doktorskiej absolwent uzyskuje stopień doktora nauk humanistycznych w jednej z siedmiu wyżej wymienionych dyscyplin.

IDUB #UNILODZ

DOKTORATY NA STARYCH ZASADACH (DO 2023)

Wraz z wejściem w życie Konstytucji dla Nauki zmienia się model kształcenia doktorantów. Jeżeli jednak zacząłeś studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, swoje studia kontynuujesz na dotychczasowych zasadach.  

Poniżej przedstawiamy informacje niezbędne dla studentów III stopnia, kształcących się wg systemu sprzed wprowadzenia Konstytucji dla Nauki. 

WYDZIAŁ FILOZOFICZNO-HISTORYCZNY

STUDIA DOKTORANCKIE NAUK HUMANISTYCZNYCH 

Prowadzone przez WF-H dla 4 dyscyplin: filozofii, historii, archeologii oraz etnologii z antropologią kulturową. 

INTERDYSCYPLINARNE HUMANISTYCZNE STUDIA DOKTORANCKIE 

Prowadzone są przez WF-H UŁ, WSMiP UŁ, WFL UŁ dla 5 dyscyplin: etnologii z antropologią, filozofii, historii, politologii i studiów międzynarodowych. 

Obie formuły działają niezależnie, przy czym SDNH, nastawione są na edukowanie doktorskie w zakresie głównych, wybranych dyscyplin (co nie oznacza, że stronią od ujęć międzydziedzinowych), natomiast IHSD, unikatowe w skali uczelni i wprowadzone w poprzedniej odsłonie projektem współfinansowanym przez UE, są z definicji nakierowane na łączenie różnych pól badawczych, dyscyplin i nauk. 

Doktoranci obojga studiów biorą udział w pracach badawczych i seminaryjnych, samodzielnych przedsięwzięciach, podejmowanych w związku z tematyką zajęć seminariów doktorskich (uczestnictwo w konferencjach, sesjach, sympozjach itp.) oraz zajęciach dydaktycznych i praktykach – celem jest uzyskanie wysokiego poziomu interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności warsztatowych. 

Zajęcia są z definicji różnorodne. Na SDNH istnieje kanon obowiązkowy oraz znaczne możliwości wyboru zajęć uzupełniających. W formule IHSD kształcenie odbywa się w ramach dziesięciu bloków tematycznych, dobranych indywidualnie w konsultacji tutorskiej z opiekunem/promotorem rozprawy (językoznawstwo, literaturoznawstwo i kulturoznawstwo, historia Europy, filozofia, historia Polski, etyka, badania genderowe, polityka w regionach, międzynarodowe stosunki polityczne, studia europejskie). Zajęcia prowadzą, w obu przypadkach, najlepiej przygotowani naukowcy, niezależnie od wieku utytułowani i prowadzący aktywne badania. 

Biblioteka Instytutu Historii UŁ zawiera około 91 000 woluminów, Biblioteka Instytutu Filozofii ponad 21 000, Biblioteka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej 17 000, Biblioteka Instytutu Archeologii 19 000. Instytut Archeologii posiada, ciągle wzbogacaną pracami wykopaliskowymi, kolekcję zabytków archeologicznych, w tym wielu wciąż nieopublikowanych, a także pracownię ceramiczną i konserwacji metali oraz dwie stacje terenowe. 

Interdyscyplinarne Humanistyczne Studia Doktoranckie 

dr hab. Sławomir Bralewski, prof. UŁ slawomir.bralewski@uni.lodz.pl

Stacjonarne studia doktoranckie nauk humanistycznych 

prof. dr hab. Przemysław Waingerther przemyslaw.waingerther@uni.lodz.pl

STYPENDIA I POMOC MATERIALNA

Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich - Zarządzenie Rektora UŁ nr 89 z 3.06.2014 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Łódzkim (ze zm.)

Szczegółowe kryteria przyznawania stypendiów doktoranckich w UŁ 
1. obowiązujące w roku akad. 2020/21 - Zarządzenie Rektora nr 28 z 6.11.2019 r. w sprawie: szczegółowych kryteriów przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Łódzkim (ze zm.) 

2. Szczegółowe kryteria przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w UŁ

30 września

Doktoranckie

Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej (stacjonarne) 

Do 17 maja

Socjalne 
Dla osób z niepełnosprawnościami
Zapomoga (stacjonarne i niestacjonarne)

od 2 do 20 stycznia w semestrze zimowym i od 2 do 20 czerwca w semestrze letnim 

Nagroda Rektora (stacjonarne i niestacjonarne)

 

Więcej informacji znajduje się w Strefie Doktoranta.

Więcej informacji na temat przysługujących doktorantom stypendiów oraz wnioski stypendialne znajdziecie państwo na tej stronie

KONTAKT

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 

Inga Grzelak: (42) 635 47 47, inga.grzelak@biol.uni.lodz.pl 

Wydział Chemii 

Agnieszka Łaska-Jesionowska: (42) 635 57 45, agnieszka.laska@chemia.uni.lodz.pl 

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 

Aleksandra Sulwińska - Kuraś: (42) 635 53 55, aleksandra.sulwinskakuras@uni.lodz.pl 

Wydział Filologiczny 

Renata Chyła: (42) 665 52 15, renata.chyla@uni.lodz.pl 

Wydział Filozoficzno-Historyczny 

Kamila Starczewska: (42) 635 43 51, kamila.starczewska@uni.lodz.pl 

Bożena Pichola: (42) 635 43 51, bozena.pichola@uni.lodz.pl 

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej 

Justyna Napieraj – Kurzac: (42) 635 56 26, justyna.napierajkurzac@uni.lodz.pl 

Wydział Matematyki i Informatyki 

Monika Tomaszewska: (42) 635 59 45, monika.tomaszewska@wmii.uni.lodz.pl 

Wydział Nauk Geograficznych 

Angelika Bierut - Mordylak: (42) 665 59 12, angelika.bierut@geo.uni.lodz.pl 

Wydział Nauk o Wychowaniu 

Joanna Grzybowska: (42) 665 57 34, joanna.grzybowska@uni.lodz.pl 

Wydział Prawa i Administracji 

Katarzyna Kuszewska: (42) 635 46 20, kkuszewska@wpia.uni.lodz.pl 

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych 

Maja Dobkowska: (42 )635 43 75, mgr Maja Dobkowska

Wydział Zarządzania 

Małgorzata Krysiak: (42) 635 62 42, malgorzata.krysiak@uni.lodz.pl 

DZIAŁAJMY RAZEM!

ZAANGAŻOWANIE DOKTORANTÓW - TWOJE ZAANGAŻOWANIE - MOŻE ZDZIAŁAĆ WIELE DOBREGO. W KOŃCU W NASZEJ SPOŁECZNOŚCI TKWI OGROMNY POTENCJAŁ. KORZYSTAJMY Z NIEGO I TWÓRZMY RAZEM TAKI ŚWIAT, W JAKIM CHCIELIBYŚMY ŻYĆ!

Na UŁ za kwiaty dziękujemy!

Podczas obron prac dyplomowych studenci wręczają komisjom kartki stworzone przez podopiecznych trzech fundacji. W ten sposób pomagają potrzebującym…

Od ponad dziesięciu lat z dumą wołamy "Psia Kość!".

I jest to w naszym przypadku oznaka radości, bo dzięki tym dwóm słowom łódzkie schronisko dla zwierząt otrzymuje pomoc. Dowiedz się, jak to działa!

Nadmiar jedzenia w lodówce?

Nie wyrzucaj - zanieś do Jadłodzielni na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym! Będą mogły z tego skorzystać osoby w potrzebie

Poznaj #MałeWielkieKroki, które każdy z nas wykonuje z myślą o środowisku.

Te proste eko-działania realizuje na co dzień społeczność UŁ w trosce o przyszłość naszej planety.

OTWIERAMY MOŻLIWOŚCI

KILKA FAKTÓW NA TEMAT DOKTORANCKIEGO ŻYCIA NA UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM.

Na przyszłych doktorów czeka całkiem napięty grafik. Szkolenia, projekty, wyjazdy, stypendia czy szkoły doktorskie - jeśli rozwój naukowy jest Twoim priorytetem, otwieramy przed Tobą wiele ciekawych możliwości.

Miłośnicy mobilności mogą korzystać z takich programów jak MOST czy Cotutelle, która oferuje doktorat międzynarodowy, pisany na dwóch uczelniach i uhonorowany podwójnym dyplomem. Pamiętajcie, że kształcenie w szkołach doktorskich to także okazja do uzyskania  dodatkowych kwalifikacji podczas doktoratu, takich jak trening zawodowy czy rozwój osobisty – sprawdzajcie aktualną ofertę w zakładce szkolenia.

Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów dba natomiast o rozwój i interesy przyszłych doktorów, organizując szkolenia, konferencje i dofinansowania na realizację naukowych projektów. Spaja też społeczność, inicjując spotkania i imprezy. Zobacz, co słychać w URSD!