ARCHEOLOGIA

ARCHEOLOGIA to dyscyplina nauki zajmująca się wieloaspektowym poznawaniem kultury ludzkiej poprzez badania jej reliktów, zarówno tych najdawniejszych, jak i współczesnych.

Warsztat naukowy archeologii opiera na badaniach terenowych oraz pracy z zabytkami. ARCHEOLOGIA to najbardziej dosłowna i namacalna forma podróży w czasie. Poznając materialne przejawy działalności człowieka, odczytujemy jej kulturowy i historyczny kontekst. Stajemy się ludźmi świadomymi przeszłości, co pozwala nam lepiej rozumieć teraźniejszość i przewidywać przyszłość.

ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA

Studia I stopnia (licencjackie) na kierunku ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA oferują wiedzę o kulturze i wykształcenie w zakresie podstawowej znajomości i krytycznej analizy zjawisk oraz procesów zachodzących we współczesnym świecie.

Wykształcenie etnologiczne i antropologiczne toruje wiele ścieżek kariery, w których pożądane są kompetencje, umiejętności i wiedza, jakie zdobywają studenci tego kierunku, m.in.: ciekawość świata połączona z profesjonalnym przygotowaniem do jego badania, otwartość wobec nowych sytuacji, dialog, myślenie krytyczne. 

E-HISTORIA

E-HISTORIA to nowatorski kierunek stworzony z myślą o umożliwieniu studiowania historii wszystkim zainteresowanym odkrywaniem i pogłębianiem wiedzy historycznej. Jest odpowiedzią na rewolucję technologiczną schyłku XX wieku z rozwojem technologii cyfrowych i informatycznych, która otworzyła przed historią nowe perspektywy, umożliwiła stosowanie nieznanych dotąd bądź niewykonalnych procedur badawczych, doprowadziła do innej niż dotychczas prezentacji wiedzy i procesów historycznych.

Kierunek E-HISTORIA dostarcza wiedzy, umiejętności i krytycznego oglądu, które są niezbędne do pracy w środowisku sieci internetowej, gdzie upowszechnia się nieprofesjonalne uprawianie historii, co sprzyja utrwalaniu się mitów i stereotypów kontrhistorycznych.

W toku studiów słuchacze zapoznają się z dziejami powszechnymi, jak i historią Polski. Seria przedmiotów w siatce ogólnej kierunku przygotowuje do świadomego i umiejętnego wykorzystywania wiedzy historycznej w świecie nowoczesnych technologii i sieci internetowych.

FILOZOFIA

Studia na kierunku FILOZOFIA łączą różnorodną wiedzę filozoficzną z nowoczesnym podejściem do nauczania. Studia pierwszego stopnia kształcą w zakresie głównych subdyscyplin filozofii: epistemologii, logiki, ontologii etyki i estetyki. Ponadto studenci wybierają zajęcia z oferty kilku typów przedmiotów: modułów, ćwiczeń w języku polskim, ćwiczeń w języku obcym oraz translatoriów.

Taka struktura programu pozwala studentom kierować się ich własnymi zainteresowaniami przy jednoczesnym poznawaniu różnego typu ujęć wiedzy filozoficznej. Program obejmuje zajęcia obowiązkowe oraz zajęcia do wyboru. Zasadniczą częścią programu są 4 moduły, które można wybrać z 8 proponowanych.

Każdy moduł obejmuje trzy przedmioty o charakterze specjalistycznym: ćwiczenia A; ćwiczenia B i ćwiczenia projektowe lub warsztatowe. Realizacja projektu na drugim roku odbywa się we współpracy z interesariuszami zewnętrznymi. W trzecim lub czwartym semestrze studenci odbywają obowiązkowe praktyki poza Instytutem Filozofii UŁ, we współpracy z instytucjami zewnętrznymi.

HISTORIA

Nowy program studiów historycznych dostarcza szerokiej, ugruntowanej i wszechstronnej wiedzy o przeszłości oraz o najważniejszych osiągnięciach nauk humanistycznych i społecznych.

Studiowanie HISTORII pozwala poznać procesy i mechanizmy polityczne, społeczne oraz gospodarcze, od starożytności po współczesność. Łódzcy historycy specjalizują się zarówno w dziejach Polski, jak i historii powszechnej (m.in. Bliskiego Wschodu, Bałkanów, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Rosji i Związku Radzieckiego, Rzymu i Bizancjum, Szwecji, Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych).

Nabyte podczas studiów umiejętności umożliwiają skuteczne funkcjonowanie na współczesnym rynku pracy. Studia historyczne to również możliwość zdobywania dodatkowego doświadczenia w ramach praktyk, stażów i wolontariatu. 

HISTORIA SZTUKI

Studia z HISTORII SZTUKI pozwalają na uzyskanie wszechstronnego wykształcenia humanistycznego. Ich przedmiotem jest osadzona w szerszym kontekście analiza dzieł sztuki i architektury, która umożliwia pełniejsze zrozumienie ważnych procesów i przemian historycznych, społecznych, jak i politycznych.

W trakcie studiów student zyskuje wiedzę zarówno na temat zagadnień dotyczących przeszłości, jak i aktualnych, istotnych przemian artystycznych, oraz procesów zachodzących we współczesnej architekturze i przestrzeni miejskiej.

Wykształcone podczas studiowania kompetencje pozwalają studentom twórczo spojrzeć na otaczającą rzeczywistość oraz uczą krytycznego myślenia.

Program studiów obejmuje zróżnicowane formy zajęć o charakterze teoretycznym, konwersatoryjnym, warsztatowym i analityczno-praktycznym.

Studenci uczestniczą również w wyjazdach do ważnych pod względem artystycznym miejsc w Polsce i za granicą.

Dzięki współpracy z organizacjami kultury studia stwarzają możliwość pogłębiania wiedzy i zdobywania umiejętności podczas praktyk w znanych muzeach i instytucjach związanych ze światem sztuki. Zdobyte w ten sposób doświadczenie sprzyja późniejszemu rozwojowi zawodowemu.

 

OKCYDENTALISTYKA

OKCYDENTALISTYKA jest nowatorskim kierunkiem studiów humanistycznych, który znajduje się w ofercie Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ od roku akademickiego 2012/13.

Nazwa pochodzi od słowa „Okcydent’”, czyli Zachód. Celem edukacyjnym jest dogłębne badanie rozwoju i osiągnięć cywilizacji zachodniej w wielu jej wymiarach.

Program studiów grupuje wiedzę w interdyscyplinarnych modułach dydaktycznych, dzięki czemu zajęcia są ze sobą powiązane, ale realizują elementy różnych dziedzin humanistycznych. Studenci zyskują podstawową wiedzę na temat rozwoju myśli i kultury zachodniej: filozofii, religii, sztuki, kultury popularnej i obyczajów.

Zdobywają również orientację historyczną dotyczącą najważniejszych wydarzeń i procesów w obszarze polityki, stosunków społecznych oraz gospodarki.

WOJSKOZNAWSTWO

WOJSKOZNAWSTWO jest nowym kierunkiem studiów na Uniwersytecie Łódzkim. Studia wojskoznawcze łączą dorobek i metody badawcze różnych dyscyplin naukowych. Nasza uczelnia jako jedna z niewielu w kraju oferuje zdobycie specjalistycznego wykształcenia tego rodzaju.

Adepci poznają współczesne struktury bezpieczeństwa narodowego i zgłębiają rolę ekonomii, logistyki i mediów w konfliktach wojennych. Mają także możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji z dwóch języków obcych. Przyswajają wiedzę na temat polskich tradycji wojskowych, wychowania patriotycznego i dziedzictwa kulturowego.

Studia WOJSKOZNAWCZE są zatem doskonałą formą rozwoju dla osób związanych z ruchem rekonstrukcyjnym, pasjonatów zainteresowanych wojskiem i tych, którzy pragną podjąć pracę związaną z działaniami formacji mundurowych.