ZAPISY na ZAJĘCIA OGÓLNOUCZELNIANE w semestrze letnim 2023/2024

Ruszyły zapisy na zajęcia ogólnouczelniane w semestrze akademickim 2023/2024.

Information in English is available in the attached file at the bottom of the page.

W ramach kształcenia interdyscyplinarnego w semestrze letnim 2023/2024 zapraszamy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego do uczestnictwa w:

  • wykładach w języku polskim i w językach obcych (organizatorem jest Uniwersytet Łódzki)
  • Akademii Polskiego Filmu (organizatorami są: Instytut Audiowizualny Filmoteki Narodowej oraz Muzeum Kinematografii w Łodzi)

Studenci mogą uczestniczyć w zajęciach ogólnouczelnianych bezpłatnie tylko wówczas, gdy zajęcia te zostały uwzględnione w ich programach studiów (wyjątek stanowią: Akademia Polskiego Filmu (za którą należy uiścić opłatę w każdym przypadku) oraz przedmioty Muzyka Świata-Wprowadzenie i Muzyka Świata dla Zaawansowanych (które są bezpłatne w każdym przypadku).

Przedmiot realizowany poza programem studiów (§ 48 Regulaminu studiów w UŁ) będzie podlegał opłacie w wysokości ustalonej w zarządzeniu Rektora UŁ.

Wysokości tych opłat (mogą być różne, w zależności od wydziału, na którym dany przedmiot jest realizowany) zawarte są w zarządzeniu Rektora UŁ w sprawie zasad odpłatności za zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie Łódzkim.

Szczegółowe informacje dostępne pod linkiem: https://www.wydzfilhist.uni.lodz.pl/strefa-studenta/zajecia-ogolnouczelniane-legia-akademicka

Rejestracja elektroniczna poprzez USOSWEB na semestr letni 2023/2024 trwa od 21 lutego do 05 marca 2024 r.

Kod rejestracji: 00-POGOLNOUCZ-L23/24

UWAGA dotycząca rejestracji: zarejestrowanie się na przedmiot ogólnouczelniany w systemie UsosWeb (dotyczy to także Akademii Polskiego Filmu) powoduje, że przedmiot ten staje się dla studenta obowiązkowy i jego zaliczenie jest wymagane do zaliczenia semestru/roku.

Wszelkich zmian na listach można dokonywać najpóźniej do 18 marca br.

Doktoranci nie biorą udziału w rejestracji elektronicznej.

Chęć uczestnictwa zgłaszają prowadzącemu zajęcia oraz koordynatorowi zajęć ogólnouczelnianych na wydziale, na którym prowadzony jest ten przedmiot.

Odpłatność za Akademię Polskiego Filmu ponoszą taką jak studenci.