Wspólna droga do równości – w Dniu Kobiet podsumowujemy działania UŁ

W Dniu Kobiet, z ogromną przyjemnością składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim kobietom Uniwersytetu Łódzkiego. Ta okazja nie tylko pozwala nam celebrować Wasze osiągnięcia, lecz także skłania do refleksji nad dalszymi krokami, jakie musimy podjąć, aby stworzyć jeszcze bardziej sprawiedliwe i zrównoważone środowisko akademickie. Uniwersytet Łódzki aktywnie podejmuje działania na rzecz wyrównywania szans i eliminowania barier, które nadal mogą utrudniać kobietom pełne wykorzystanie ich potencjału w nauce, pracy akademickiej i innych dziedzinach aktywności związanych z funkcjonowaniem uczelni. W ostatnich latach podejmowane są liczne inicjatywy w tym zakresie, poniżej przeczytacie co wspólnie udało nam się do tej pory wypracować.

Czerwone goździki wpisane w kształt tarczy heraldycznej

Szanowne Panie, życzymy, aby sukcesy i radości w codziennej pracy i nauce przeważały nad trudnościami i problemami. To czas, kiedy chcemy podkreślić Waszą rolę w życiu akademickim i społecznym. Wasze wysiłki i zaangażowanie przyczyniają się do kształtowania naszej uczelni jako miejsca otwartego na różnorodność i wspierającego rozwój każdej jednostki. Niech ten dzień będzie okazją do refleksji nad osiągnięciami, ale również do zwrócenia uwagi na wyzwania, z jakimi się spotykacie. Mamy świadomość, że droga do pełnej równości w miejscu pracy i nauki jest jeszcze daleka, jednocześnie wysiłki na rzecz stworzenia bardziej sprawiedliwego i przyjaznego środowiska dla wszystkich podejmujemy wspólnie, oddolnie, o czym piszemy poniżej. Dziękujemy za Waszą pracę i życzymy Wam siły oraz wytrwałości w dążeniu do swoich celów.

Na wstępie przypominamy o tekście z okazji Międzynarodowego Dnia Kobieta i Dziewcząt w Nauce, opublikowanym 11 lutego, w którym cztery badaczki z UŁ podzieliły się swoimi przemyśleniami na temat realiów pracy w środowisku naukowym z kobiecej perspektywy. Znajdziecie tam wiele istotnych i ważnych refleksji o wyzwaniach życia codziennego kobiet zajmujących się rozwojem wiedzy i nauki. Poniżej, natomiast, przytaczamy szereg przykładów na to jak Uniwersytet Łódzki stara się odpowiedzieć na wyzwania dzisiejszych czasów związane z dążeniem do równości płci i trudami łączenia życia zawodowego z prywatnym.

Zdjęcia portretowe dr Marta Kucharska-Hauk, dr Agata Zysiak, dr Izabela Stachowicz i dr Karolina Rudnicka, prof. UŁ

Najistotniejszym działaniem jakie obecnie trwa na Uniwersytecie Łódzkim w kwestii wyrównywania szans jest realizacja projektu RESET, którego koordynatorką jest dr Aleksandra Różalska.

Dzięki międzynarodowemu charakterowi projektu RESET mamy okazję porównywać nasze doświadczenia i wymieniać się obserwacjami z osobami reprezentującymi różne uczelnie europejskie. Taka różnorodna perspektywa pozwala na pełniejsze zrozumienie istoty równego traktowania w procesach badawczych, nauczaniu oraz administracji, stwarzając możliwości lepszego zaplanowania i monitorowania tych procesów

– mówi dr Aleksandra Różalska, koordynatora projektu RESET w UŁ i kierowniczka Ośrodka Naukowo-Badawczego Problematyki Kobiet (Wydział Filologiczny UŁ).

I dodaje:

Do realizacji poszczególnych działań zapraszane są przedstawicielki i przedstawiciele różnych grup interesariuszek i interesariuszy, ponieważ chcemy, aby tworzenie kultury równości odbywało się przy aktywnym współudziale całej społeczności uniwersyteckiej.

Portret dr Aleksandry Różalskiej

Projekt RESET

Projekt RESET: Redesigning Equality and Scientific Excellence Together (Wspólne działania w zakresie promowania równości w nauce i doskonałości naukowej) realizowany jest od 2021 r. RESET koncentruje się na działaniach umożliwiających realne wyrównanie szans kobiet i mężczyzn w instytucjach badawczych. Celem projektu jest stworzenie przestrzeni, w ramach której badaczki i badacze będą mogli w pełni realizować swój potencjał naukowy i organizacyjny. RESET wykorzystuje intersekcjonalne (krzyżowe) podejście do koncepcji (nie)równości i zmierza do wypracowania Planów na rzecz Równości Płci (GEP – Gender Equality Plan), które zostaną wcielone w instytucjach partnerskich projektu, w oparciu o analizę potrzeb i doświadczeń każdej z nich.

Na UŁ w ramach projektu RESET między innymi:

Poniżej opisujemy bardziej szczegółowo poszczególne elementy projektu.

Rada do spraw Równego Traktowania

Jej istotnym zadaniem jest konsultowanie dokumentów związanych z tematyką równego traktowania kobiet i mężczyzn oraz rekomendowanie najodpowiedniejszych działań na tym polu. Rada ds. Równego Traktowania konsultowała m.in. zapisy dotyczące procedury antydyskryminacyjnej, która została wprowadzona w UŁ w marcu 2023 r. Rada ds. Równego Traktowania opracowała także Stanowisko w sprawie osób transpłciowych w odpowiedzi na prośby osób studiujących w Uniwersytecie Łódzkim.Kadencja Rady wygasa wraz z zakończeniem projektu RESET w grudniu 2024 r.

Projekt nie dotyczy tylko dyskryminacji ze względu na płeć, chcemy rozmawiać o wykluczeniach, np. dla osób z niepełnosprawnościami, dla osób z zagranicy. Zwłaszcza że nasz uniwersytet jest międzynarodowy

– komentuje dr Aleksandra Różalska.

Rada składa się z ekspertów i ekspertek do spraw równości oraz przedstawicieli i przedstawicielek ważnych jednostek na uczelni. Pełni głównie funkcję konsultacyjną, przeprowadza również badania dotyczące sytuacji grup mniejszościowych na terenie Uniwersytetu.

Kolejnym działaniem w ramach RESET stało się opracowanie Gender Equality Plan.

Kolaż nawiązujący do Dnia Kobiet z dominującą twarzą kobiety w centrum

Gender Equality Plan

28 czerwca 2022 roku Uniwersytet Łódzki przyjął pierwszy Gender Equality Plan (Plan na rzecz równych szans). Zadaniem GEP-u na lata 2022-2024 jest promowanie, monitorowanie i ocena równości oraz różnorodności w obrębie wspólnoty akademickiej, a także włączenie tych kwestii do podstawowych zasad funkcjonowania Uniwersytetu Łódzkiego. GEP został przygotowany przez trzy badaczki (Dorota Golańska, Aleksandra Różalska, Agata Rudnicka-Reichel) w oparciu o wyniki analizy danych wtórnych gromadzonych przez Uniwersytet Łódzki, wywiadów grupowych oraz ankiety przeprowadzonej wśród osób zatrudnionych w uczelni.

Od stycznia 2024 roku w UŁ działa Zespół ds. wdrożenia GEP-u, który jest odpowiedzialny za realizację Planu oraz wsparcie zespołu projektowego RESET w przygotowaniu kolejnego GEP-u na lata 2025-2027.

Warto zauważyć, że w styczniu 2024 roku wszystkie osoby zatrudnione w Uniwersytecie Łódzkim mogły wyrazić swoje zdanie za pomocą ankiety w sprawie działań podejmowanych na uczelni na rzecz równości płci i różnorodności. Badanie będzie pomocne w przygotowaniu wspomnianego wyżej Planu na rzecz równych szans na lata 2025-2027.

Zespół stworzył także system szkoleń prorównościowych i antydyskryminacyjnych w uczelni, które od stycznia 2024 r. są dostępne dla całej społeczności UŁ.

Szkolenia: W drodze do doskonałości i zrównoważonego rozwoju. Od wyzwań dyskryminacji i uprzedzeń do włączenia i różnorodności.

Tematyka trwających i planowanych działań edukacyjnych powstała w oparciu o analizę potrzeb i oczekiwań artykułowanych przez członkinie i członków społeczności akademickiej ze wszystkich krajów partnerskich zaangażowanych w projekt RESET. Szkolenia opierają się na całościowym podejściu do edukacji w tak ważnych dla rozwoju uczelni obszarach, jak zarządzanie różnorodnością, równowaga między pracą a życiem prywatnym, czy równość płci w badaniach i kształceniu.

Proponowane tematy szkoleń dotyczą różnych aspektów badania relacji w miejscu pracy, poruszają zagadnienia związane z trudnymi sytuacjami jak dyskryminacja, mobbing czy inne niewłaściwe zachowania oraz zapoznają ze sposobami radzenia sobie z wyzwaniami w tym obszarze, jak również uczą o możliwościach zmiany organizacyjnej i kultury organizacji.

Szkolenia będą trwały do końca 2024 r. Co miesiąc na dedykowanej stronie publikowane są tematy kolejnych spotkań. Zapisz się, skorzystaj!

Kolejnym efektem działań w ramach RESET stała się odpowiedź na problemy związane z łączeniem ról zawodowych i prywatnych.

abstrakcyjne portrety kobiet o różnych twarzach z całego świata, wzór w kropki w stylu retro pop-art

Zespół ds. łączenia ról zawodowych i rodzinnych w uniwersytecie

Wiosną 2023 roku z inicjatywy dr Aleksandry Różalskiej powstał na naszej uczelni Zespół ds. łączenia ról zawodowych i rodzinnych. Zajmuje się kwestiami rodzicielstwa i związanymi z nim wyzwaniami w pracy akademickiej, równowagą między życiem zawodowym a prywatnym (ang. work-life balance – WLB) oraz zagadnieniem łączenia pracy z innymi rolami opiekuńczymi. Działania zespołu wpisują się w Strategię Uniwersytetu Łódzkiego na lata 2021-2030, która w swoich celach zakłada systemowe wspieranie rodziców w uczelni, jak również stworzenie przyjaznego społeczności akademickiej środowiska pracy w UŁ.

Cele Zespołu to m. in. promowanie polityki wspierającej rodziców w pracy akademickiej, wypracowanie praktycznych rozwiązań ułatwiających funkcjonowanie w środowisku pracy oraz podniesienie świadomości na temat równowagi między życiem zawodowym a prywatnym poprzez działania informacyjne i edukacyjne.

W maju 2023 r. Zespół zorganizował panel „Łączenie ról zawodowych i rodzinnych – perspektywy, wyzwania i dobre praktyki”, podczas którego zostały wypracowane rekomendacje dla uczelni w trzech obszarach:

1) powrót do pracy po urlopie rodzicielskim i wychowawczym;

2) organizacja czasu pracy i przestrzeni sprzyjających rodzicom i opiekunom/opiekunkom oraz osobom z niepełnosprawnościami;

3) niedostrzeganie lub niedostateczne dostrzeganie problemu łączenia pracy i obowiązków rodzinno-opiekuńczych w ocenie pracowniczej.

Co ważne, Zespół, który powstał początkowo, jako inicjatywa naukowczyń i zaczął wypracowywać rozwiązania mające na celu zrównoważenie pracy zawodowej badaczek z ich życiem prywatnym, otwiera się obecnie na wszystkich pracowników UŁ. Każda osoba pracująca na naszej uczelni jest w nim mile widziana, a perspektywa pracowników niebędących nauczycielami akademickim, będzie w Zespole cenna i brana pod uwagę. Zachęcamy wszystkich niezależnie od płci do dołączenia do Zespołu ds. łączenia ról zawodowych i rodzinnych w uniwersytecie

– mówi dr Marta Kucharska-Hauk, członkini Zespołu.

W tematach równościowych na naszej uczelni funkcjonują również mniejsze, oddolne inicjatywy. Jedną z nich jest Poradnia Równościowego Języka, prowadzona przez Interdyscyplinarne Seminarium Gender.

Kobiety różnych grup etnicznych razem. Kolorowe obrysy głów kobiecych.

Poradnia Równościowego Języka

Poradnia odpowiada na pytania, doradza, a także szkoli w zakresie równościowego, włączającego języka, zwłaszcza dotyczącego feminatywów, niebinarności i form odnoszących się do osób LGBT+.

Aby skorzystać z poradni można napisać wiadomość do prowadzących fanpage Interdyscyplinarnego Seminarium Gender, a także skontaktować się mailowo lub bezpośrednio z dr Izą Desperak (izabela.desperak@uni.lodz.pl). Porady są nieodpłatne i nie są ograniczone do społeczności UŁ.

 

Powyższe działania wpisują się w cel strategiczny UŁ jakim jest Ciągły i dynamiczny rozwój społeczności Uniwersytetu Łódzkiego, umożliwiający jak najlepsze wykorzystanie jej potencjału oraz są wyrazem realizacji celów operacyjnych, takich jak:

  • Aktywne wspieranie rozwoju i komfortu pracy całej społeczności UŁ,
  • Integracja społeczności UŁ,
  • Budowanie kultury pracy i nauki opartej na wzajemnym szacunku.

Chcemy, aby Uniwersytet Łódzki był miejscem pracy i nauki, które nie tylko nie dzieli, ale także rozumie i integruje wszystkich, tworząc przyjazne środowisko dla wszystkich jej członków

– mówią osoby, które rozwijają działania na rzecz równości na Uniwersytecie Łódzkim.

 

Materiał źródłowy: dr Aleksandra Różalska (Wydział Filologiczny), dr Agata Rudnicka-Reichel (Wydział Zarządzania)
Redakcja: Michał Gruda i Honorata Pytloch-Ogieniewska (Centrum Komunikacji i PR)
 
Misją Uniwersytetu Łódzkiego jest rzetelne prowadzenie badań naukowych oraz aktywne głoszenie prawdy z nich płynącej, tak by mądrze kształcić kolejne pokolenia, być użytecznym dla społeczeństwa oraz odważnie odpowiadać na wyzwania współczesnego świata. Doskonałość naukowa jest dla nas zawsze najlepszym kompasem. Nasze wartości to: odwaga, ciekawość, zaangażowanie, współpraca i szacunek.