Sukcesy UŁ: naukowcy z finansowaniem NCN i FNP

Narodowe Centrum Nauki opublikowało listy rankingowe projektów rekomendowanych do finansowania (OPUS 24, SONATA 18, MINIATURA 7, POLONEZ BIS 3, PRELUDIUM BIS 4). To ponad 550 mln zł na realizację projektów z zakresu badań podstawowych w polskich jednostkach oraz na badania wstępne, pilotażowe, kwerendy, staże naukowe oraz wyjazdy badawcze i konsultacyjne. Wśród nich są naukowcy z Uniwersytetu Łódzkiego, z łączną kwotą finansowania ponad 10 mln zł. Rozstrzygnięto również konkurs na stypendia START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – wśród laureatów znalazło się dwóch naukowców z Uniwersytetu Łódzkiego. Gratulujemy!

OPUS 24 – konkurs na projekty badawcze

OPUS to najpopularniejszy konkurs w ofercie Narodowego Centrum Nauki skierowany do szerokiego grona odbiorców. Nie ma w nim ograniczeń co do zaawansowania kariery kierownika projektu, posiadanego stopnia czy tytułu naukowego lub doświadczenia w prowadzeniu badań.

Projekty UŁ z finansowaniem w ramach OPUS 24:

SONATA 18 – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora

Konkurs SONATA 18 skierowany jest do badaczy ze stopniem doktora, uzyskanym od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem i ma na celu wsparcie osób rozpoczynających karierę̨ naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań.

Projekty UŁ z finansowaniem w ramach SONATA 18:

  • dr Weronika Gonciarz (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska): Ocena zdolności prątków Mycobacterium bovis BCG-onko do kontrolowania rozwoju zakażenia Helicobacter pylori  (1 940 000,00)
  • dr inż. Maxime Le Ster (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej): Supersieci moiré: w kierunku lepszego zrozumienia sprzężeń międzywarstwowych w materiałach 2D (625 360,00)
  • dr inż. Paulina Bartos (Wydział Chemii): Wtrysk spinowy do dużych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych – konstruowanie stabilnych rodników [1,2,4] triazynylowych ze skondensowanymi pierścieniami (1 160 800,00)
  • dr Karolina Kwaczyński (Wydział Chemii): Wytwarzanie 3D platform sensorycznych o podwójnej odpowiedzi (3D-Dual-Sens) (1 573 800,00)

MINIATURA 7 – badania wstępne, pilotażowe, kwerendy, staże naukowe oraz wyjazdy badawcze i konsultacyjne

Celem konkursu MINIATURA jest wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania założeń projektu badawczego, który zostanie złożony w konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych.

Projekty UŁ z finansowaniem w ramach MINIATURA 7:

  • dr Sebastian Sakowski (Centrum Analiz, Modelowania i Nauk Obliczeniowych CAMiNO): Badania podstawowe nad nową koncepcją zastosowania obliczeń DNA – wyjazd badawczy (49 900,00)
  • dr Sylwia Michlewska (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska): Polifenolowe dendrymery nowej generacji, jako nośniki paklitakselu w terapii lekoopornego drobnocząsteczkowego raka płuc – badania wstępne/pilotażowe (48 752,00)

POLONEZ BIS 3 – konkurs dla naukowców, którzy przyjadą na 24 miesiące do Polski, aby prowadzić tu badania podstawowe. Program gwarantuje laureatom zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy oraz fundusze na realizację własnych projektów badawczych w dowolnej dyscyplinie naukowej.

Projekty UŁ z finansowaniem w ramach POLONEZ BIS 3

  • dr Annalakshmi Muthaiah, pracująca pod opieką naukową dr hab. Łukasza Półtoraka, prof. UŁ (Wydział Chemii): Miękkie granice fazowe typu ciecz-ciecz do monitorowania stężenia składników odżywczych roślin oraz szkodliwych zakwitów sinic w ekosystemach wodnych (1 082 359,00).

PRELUDIUM BIS 4 - wsparcie kształcenia doktorantek i doktorantów oraz finansowanie projektów badawczych realizowanych przez nich w ramach przygotowywanych rozpraw doktorskich. Zespół badawczy składa się wyłącznie z dwóch osób – promotora, który jest kierownikiem projektu oraz doktoranta.

Projekty UŁ z finansowaniem w ramach PRELUDIUM BIS 4

START 2023 – wsparcie najlepszych młodych naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki

Program START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych naukowców. Jego celem jest wspieranie wybitnych młodych uczonych i zachęcanie ich do dalszego rozwoju naukowego. Laureaci programu START w edycji 2023 otrzymają roczne stypendium w wysokości 30 tys. zł. Mogą je przeznaczyć na dowolny cel.

Laureaci UŁ edycji 2023:

Źródło: NCN, FNP
Redakcja: Centrum Komunikacji i PR 
 

Misją Uniwersytetu Łódzkiego jest rzetelne prowadzenie badań naukowych oraz aktywne głoszenie prawdy z nich płynącej, tak by mądrze kształcić kolejne pokolenia, być użytecznym dla społeczeństwa oraz odważnie odpowiadać na wyzwania współczesnego świata. Doskonałość naukowa jest dla nas zawsze najlepszym kompasem. Nasze wartości to: odwaga, ciekawość, zaangażowanie, współpraca i szacunek.