Studentka historii na WFH bada udział Polek w misjach zagranicznych

Projekt "Badania nad udziałem Polek w misjach poza granicami państwa – stan i perspektywy" realizowany jest w ramach Science Hub UŁ przez panią Julię Julia Gertner-Hryniewiecką studentkę historii na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ we współpracy ze Stowarzyszeniem Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. Opiekunem projektu jest dr hab. Krzysztof Lesiakowski, prof. UŁ z Katedry Historii Polski i Świata po 1945 r. Celem projektu jest przeanalizowanie dotychczasowego stanu badań nad udziałem Polek w misjach poza granicami państwa po 1945 r., a następnie, na podstawie wyników analizy, zaproponowanie ścieżek dalszego rozwoju badań nad tą słabo poznaną tematyką.

Udział Polek w misjach zagranicznych  

Polska jest obecna w misjach i operacjach pokojowych od 1953 r., czyli od czasu powołania Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych w Korei. W tym roku obchodzimy więc 70-lecie polskich wysiłków pokojowych. W tym czasie ponad 120 tysięcy Polaków uczestniczyło w blisko 120 operacjach. Kobiety były obecne w tych działaniach od samego początku. Najpierw jako personel pomocniczy, czyli np. tłumaczki, kancelistki, pielęgniarki, a po zmianach ustrojowych również jako żołnierki. A jednak wiemy na ich temat bardzo mało. Czasem nie znamy nawet dokładnej liczby uczestniczek działań poza granicami państwa. Często poznajemy ich doświadczenia wyłącznie z perspektywy wspomnień czy wręcz plotek ich kolegów ze służby. Celem projektu jest zlokalizowanie tych białych plam w historii polskich peacekeeperek i zaproponowanie rozwiązania, które umożliwi ich wypełnienie. 

Łódzki Marsz Pokoju 

W czwartek 21 września Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ koło nr. 40 w Łodzi zorganizowało 5. Łódzki Marsz Pokoju przy okazji Międzynarodowego Dnia Pokoju. Wydarzenie obejmowało uroczysty przemarsz ul. Piotrkowską w towarzystwie Orkiestry MPK, zespołu cheerleaderek "mŁodzianki" oraz odczytanie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.  

“Dla mnie jako młodej badaczki jest to wydarzenie wyjątkowe, ponieważ już po raz trzeci zostałam zaproszona przez członków koła nr. 40 do udziału w marszu i późniejszym uroczystym zebraniu koła. Jest wyrazem tego, że moje działania cieszą się poparciem środowiska weteranów działań poza granicami państwa, które badam.” - mówi pani Julia Gertner-Hryniewiecka, studentka realizująca projekt

SKMP ONZ j est organizacją działającą na rzecz integracji środowiska weteranów działań poza granicami państwa. Do jego celów należy m.in. popularyzowanie w społeczeństwie wiedzy o znaczeniu i roli ONZ i innych organizacji międzynaro­dowych w zapewnieniu pokoju i bezpieczeństwa, wygaszaniu konfliktów w świe­cie oraz budowy wzajemnego zaufania i współpracy. Ważnym elementem działalności Stowarzyszenia jest również popularyzowanie, zarówno w kraju jak i za granicą, dotychczasowych osiągnięć i doświad­czeń Polaków w organizowanych przez międzynarodową społeczność mi­sjach w różnych częściach świata oraz reprezentowanie i ochrona interesów weteranów czy działanie na rzecz poprawy warunków socjalno-bytowych weteranów i ich rodzin. 

O projekcie

Projekt był realizowany w ramach Science Hub UŁ – ogólnouczelnianej platformy współpracy, która ma na celu wspieranie społeczności akademickiej UŁ w realizacji wdrożeniowych projektów naukowych we współpracy z otoczeniem.   

Tytuł projektu: Badania nad udziałem Polek w misjach poza granicami państwa - stan i perspektywy  

Osoba sprawująca opiekę: dr hab. Krzysztof Lesiakowski, prof. UŁ, Katedra Historii Polski i Świata po 1945 r.  

Osoba studiująca: Julia Gertner-Hryniewiecka, Historia  

Partner: Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ  

Opis projektu: Celem projektu jest przeanalizowanie dotychczasowego stanu badań nad udziałem Polek w misjach poza granicami państwa po 1945 r., a następnie, na podstawie wyników analizy, zaproponowanie ścieżek dalszego rozwoju badań nad tą słabo poznaną tematyką. 

Więcej projektów z Wydziału Filozoficzno-Historycznego realizowanych w ramach Science Hub UŁ.

Materiał: Julia Gertner-Hryniewiecka
Redakcja: Science Hub UŁ