Środki z IDUB szansą dla naukowców na rozwój. W 2022 r. UŁ przekazał 8 mln. zł.

Wewnętrzne konkursy grantowe IDUB wspierają uprawianie „dobrej nauki” na Uniwersytecie Łódzkim. Wpisują się w dążenie do doskonałości badawczej, która, zgodnie ze Strategią uczelni na lata 2021-2030, obok umiędzynarodowienia, jest jednym z priorytetów UŁ. Uczelnia konsekwentnie działa, aby wzmacniać swoją pozycję w międzynarodowym środowisku akademickim, a organizacja wewnętrznych konkursów grantowych jest jednym z narzędzi realizacji tego celu. W 2022 roku na wszystkie działania wspierające pomysły badawcze oraz na nagrody dla wybitnych naukowców w ramach IDUB Uniwersytet Łódzki przekazał prawie 8 mln zł.

Tytułowa plansza artykułu

Uniwersytet Łódzki konsekwentnie przeznacza środki z dodatkowej subwencji ministerialnego konkursu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB) na rozwój naukowy i badania, jak również premie dla naukowców za pozyskane granty zewnętrzne oraz uzyskane patenty. W 2022 r. wygospodarowano również środki na stypendia dla studentów z Ukrainy, a także nagrody specjalne dla naukowców za wyjątkowy wkład w ewaluację uczelni. 

dr hab. Łukasz Korporowicz, Prorektor Uniwersytetu Łódzkiego ds. nauki

 

Grafika z wykresem kołowym

Plansza przedstawia wykres kołowy zatytułowany: Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza (IDUB) 2022 podział środków na Uniwersytecie Łódzkim. Wykres kołowy na planszy obrazuje podział środków na: dotacje grantowe: 3 343 834,25 zł (42%); premie za granty, publikacje i patenty, stypendia: 2 302 799,64 zł (29%) oraz nagrody dla naukowców: 2 319 400 zł (29%). Łącznie ze środków IDUB: 7 966 033,8 zł.

 

Na wsparcie realizacji najlepszych pomysłów badawczych oraz nagrody dla naukowców osiągających najlepsze efekty oraz stypendia w 2022 roku uczelnia przeznaczyła imponującą kwotę 7 966 033,8 zł. 

 

Wykres kołowy

Plansza przedstawia wykres kołowy zatytułowany: IDUB 2022 szczegółowy podział środków na Uniwersytecie Łódzkim z podziałem na rodzaj programu grantowego. Wykres kołowy na planszy obrazuje podział środków na: Interdyscyplinarne granty badawcze: 1 978 059 zł 24,8%;  Granty dla młodych badaczy: 593 006,38 zł 7,4%; Doktoranckie granty badawcze: 772 768,87 zł 9,7%; Premie za granty: 413 699,64 zł 5,2%;  Stypendia dla naukowców z Ukrainy: 833 100 zł 10,5%; Premie za publikacje i patenty: 1 056 000 zł 13,3%; Nagrody dla naukowców: 2 319 400 zł 29,1%; Łącznie ze środków IDUB: 7 966 033,8 zł.

Konkursy grantowe

W 2022 r. zorganizowano trzy konkursy umożliwiające pozyskanie grantów na badania. Naukowcy UŁ złożyli wnioski o granty na łączną kwotę 8 082 327,67 zł. Budżety programów grantowych pozwoliły na sfinansowanie projektów za 3 343 834,25 zł. Złożono 122 wnioski, spośród których 55 otrzymało dofinansowanie.

Interdyscyplinarne granty badawcze

Wyasygnowano granty na łączną kwotę: 1 978 059 zł.

Konkurs przeznaczony na badania podstawowe dla wszystkich naukowców. Głównym celem konkursu jest współpraca naukowców z UŁ z różnych dziedzin i dyscyplin naukowych. Kierownikiem wniosku powinna być osoba, której dyscyplina jest wiodącą w proponowanym projekcie. Zakwalifikowane
do finansowania projekty muszą mieć charakter interdyscyplinarny, a jednym z warunków
ich rozliczenia będzie aplikacja o środki zewnętrzne.

Granty dla młodych badaczy

Wyasygnowano granty na łączną kwotę: 593 006,38 zł.

Konkurs na projekty badawcze prowadzone przez młodych naukowców, którzy chcą realizować swoje pomysły badawcze w dowolnej dyscyplinie nauki. Program jest poświęcony badaniom podstawowym i aplikacyjnym oraz wspieraniu mobilności młodych naukowców. Celem konkursu jest aktywizacja środowiska młodych naukowców i wspieranie ich rozwoju.

Doktoranckie granty badawcze

Wyasygnowano granty na łączną kwotę: 772 768,87 zł.

Granty przeznaczone na badania dla słuchaczy studiów III stopnia i uczestników szkół doktorskich UŁ, którzy planują realizować swoje oryginalne pomysły badawcze w dowolnej dyscyplinie nauki. Program jest poświęcony badaniom podstawowym i aplikacyjnym oraz wspiera mobilność młodego naukowca.

Wykres słupkowy, wydziały

Plansza przedstawia wykres słupkowy, poziomy zatytułowany: Liczba wniosków złożonych w konkursach grantowych IDUB w podziale na wydziały UŁ. Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 34; Wydział Chemii 20; Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 11; Wydział Zarządzania 11; Wydział Filozoficzno – Historyczny 9; Wydział Nauk Geograficznych 9; Wydział Prawa i Administracji 8; Wydział Nauk o Wychowaniu 6; Wydział Filologiczny 6; Wydział Matematyki i Informatyki 3; Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej 3; Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych 2; 

 

Premie i stypendia

Premie za granty pozyskane ze środków zewnętrznych: otrzymały 64 zespoły badawcze na łączną kwotę 413 699,64 zł.

Celem konkursu Premie za granty jest wyróżnienie osób/zespołów badawczych z Uniwersytetu Łódzkiego najefektywniej pozyskujących środki finansowe ze źródeł zewnętrznych w dowolnej dyscyplinie nauki. Premie te dotyczą pracowników prowadzących działalność naukową i mają stanowić motywację do kolejnych aplikacji, w tym także w ramach prestiżowych konkursów międzynarodowych. Premia jest wypłacana Kierownikowi lub Zespołowi w łącznej wysokości 1% wartości projektu od środków pozyskanych dla UŁ.

 

Stypendium dla naukowców z Ukrainy: otrzymało 26 badaczy na łączną kwotę 833 100 zł.

Konkurs jest wyrazem solidarności z ukraińskim środowiskiem akademickim i ma za zadanie wsparcie najlepszych naukowców z Ukrainy. Celem konkursu jest umożliwienie naukowcom przyjazdu do Uniwersytetu Łódzkiego w celu prowadzenia badań, co w konsekwencji przyczyni się do wzmocnienia potencjału naukowego i rozwoju naszej Uczelni. Działania te wpisują się ponadto w jeden z celów strategicznych UŁ, a mianowicie zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia.

 

Premie za publikacje i patenty: w 2022 r. wypłacono premie na łączną kwotę 1 056 000 zł.

 

Nagrody specjalne

W związku z zakończoną w 2022 r. ewaluacją Uczelni, zdecydowano o przyznaniu specjalnych nagród za szczególny wkład w ocenę Uniwersytetu Łódzkiego. Nagrody przyznano 275 razy na łączną kwotę 2 319 400 zł.

 

Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza UŁ (IDUB #UniLodz) to wewnętrzne konkursy grantowe, w ramach których Uniwersytet Łódzki finansuje pomysły badawcze swoich naukowców i doktorantów. Poprzez wspieranie ich w uprawianiu dobrej nauki uczelnia realizuje strategię dążenia do doskonałości badawczej we wszystkich dziedzinach i dyscyplinach. Konkursy służą także umiędzynarodowieniu - rozwijaniu i zacieśnianiu współpracy uniwersytetu z badaczami z zagranicy. W ramach grantów skierowanych do naukowców spoza uczelni do zespołu UŁ dołączają doświadczeni i młodzi badacze. Sprzyja to fuzji doświadczeń i podnoszeniu potencjału naukowego uniwersytetu, wspiera nawiązywanie kontaktów i mobilność pracowników. 

Granty są finansowane w ramach zwiększonej o 2% subwencji dla uczelni, które w 2019 roku przystąpiły do ministerialnego konkursu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB). Uniwersytet Łódzki będzie otrzymywał dodatkowe środki na badania naukowe do 2026 roku. Wewnętrzne konkursy grantowe są realizowane od 2020 roku.

Więcej o nauce i badaniach i o realizowanych konkursach IDUB #UniLodz można przeczytać na stronie uczelni.

 

Materiał: Centrum Nauki/Sekcja ds. IDUB
Redakcja: Michał Gruda, Honorata Ogieniewska, Centrum Komunikacji i PR
Elementy graficzne: Hanna SwaczynaCentrum Komunikacji i PR

Misją Uniwersytetu Łódzkiego jest rzetelne prowadzenie badań naukowych oraz aktywne głoszenie prawdy z nich płynącej, tak by mądrze kształcić kolejne pokolenia, być użytecznym dla społeczeństwa oraz odważnie odpowiadać na wyzwania współczesnego świata. Doskonałość naukowa jest dla nas zawsze najlepszym kompasem. Nasze wartości to: odwaga, ciekawość, zaangażowanie, współpraca i szacunek.