Seminarium podsumowujące projekt Science Hub UŁ

13 czerwca 2024 r. na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ odbyło się seminarium „Jak realizować trzecią misję uczelni i wzmocnić wyniki ewaluacji w ramach III kryterium?”, podsumowujące projekt Science Hub UŁ. W spotkaniu wzięło udział około 50 osób, w tym władze rektorskie i dziekańskie, przedstawiciele administracji centralnej UŁ oraz osoby odpowiedzialne za realizację działań z zakresu współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Seminarium podsumowujące Science Hub UŁ

Podczas seminarium zaprezentowane zostały dobre praktyki w zakresie dokumentowania trzeciego kryterium oraz przykłady projektów realizowanych w ramach projektu Science Hub we współpracy z otoczeniem. Spotkanie było także okazją do podsumowania działań w ramach projektu Science Hub oraz refleksji nad dalszą współpracą pomiędzy Uniwersytetem Łódzkim a otoczeniem. O pomyśle zorganizowania wydarzenia opowiada kierownik projektu, dr Małgorzata Dzimińska: 

Seminarium było wynikiem chęci podzielenia się efektami i doświadczeniami z realizacji dwuletniego projektu Science Hub UŁ. Przy tej okazji chcieliśmy również spojrzeć na działania SH z szerszej perspektywy i przedyskutować, jak kontynuacja działań rozpoczętych w ramach projektu może przyczynić się do dalszego rozwoju naszej uczelni w obszarach dla nas strategicznie ważnych. Podczas seminarium zgodziliśmy się, że Science Hub UŁ to realizacja w praktyce wizji uczelni otwartej, różnorodnej i zaangażowanej społecznie. Science Hub UŁ może pełnić funkcję inkubatora młodych naukowców, przyszłych doktorantów. Oferuje także uczelni systemowe rozwiązanie odpowiadające na potrzeby koordynacji współpracy z partnerami zewnętrznymi w celu realizacji naukowych projektów wdrożeniowych oraz dokumentowania ich wpływu na otoczenie, co jest kluczowe dla ewaluacji uczelni w ramach III kryterium.

Uczestnicy i uczestniczki seminarium mieli okazję wysłuchać prezentacji na temat projektów z zakresu nauk eksperymentalnych, społecznych i humanistycznych. Ponadto, w ramach warsztatów w formule World Cafe, dyskutowano nad sposobami zachęcania studentów i pracowników do większego udziału we współpracy z otoczeniem.

Ambasadorka Science Hub na Wydziale Prawa i Administracji, dr Izabela Florczak zwraca uwagę, że: 

Seminarium pokazało jak ważne są dyskusje interdyscyplinarne. To one uświadamiają nam wewnętrzną różnorodność oraz daleko posuniętą tożsamość, co do wyzwań stojących przed naukowcami, którzy chcą współpracować z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Science Hub UŁ, będąc inkubatorem networkingu, jest narzędziem do budowania lepszej jakości współpracy z interesariuszami zewnętrznymi, z wykorzystaniem potencjału pracowników UŁ i osób w nim studiujących. 

III kryterium 

Istotnym wątkiem poruszanym podczas seminarium było III kryterium ewaluacji, w ramach którego oceniany jest wpływ działalności naukowej uczelni na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki. W tym aspekcie w ramach spotkania zaprezentowano doświadczenia i sposoby postępowania dotyczące wykazywania i dokumentowania wpływu projektów i przedsięwzięć realizowanych na Uniwersytecie Łódzkim na otoczenie społeczno-gospodarcze. Model współpracy pomiędzy uczelnią z instytucją zewnętrzną wypracowany w ramach projektu Science Hub zawiera również wskazówki i dobre praktyki w tym zakresie.

Science Hub UŁ 

Celem Science Hub UŁ  jest promowanie współpracy, dzielenie się wiedzą i tworzenie rozwiązań w odpowiedzi na zdefiniowane potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego. Science Hub UŁ to inicjatywa mająca na celu wspieranie regularnej i bliskiej współpracy naukowej studentów i pracowników UŁ z partnerami zewnętrznymi: firmami, instytucjami publicznymi czy organizacjami trzeciego sektora. Innowacjami i podnoszeniem jakości w szkolnictwie wyższym od lat zajmuje się naukowo dr Małgorzata Dzimińska z Katedry Pracy i Polityki Społecznej, kierowniczka projektu Science Hub UŁ. 

Stworzenie Science Hub to wynik dostrzeżenia potrzeby dalszej profesjonalizacji, zwiększenia liczby i skali naukowych projektów wdrożeniowych realizowanych we współpracy pomiędzy UŁ, a otoczeniem. Chcemy wspierać inicjatywy, które będą angażować studentów, opiekunów i partnerów zewnętrznych, tworząc nowe impulsy do pogłębionej współpracy i tworzenia innowacji, służących biznesowi, instytucjom publicznym czy społeczności lokalnej.

Podczas dwóch lat trwania projektu Science Hub UŁ zostało zrealizowanych 40 trójstronnych projektów na 11 wydziałach Uniwersytetu Łódzkiego, 12 wizyt studyjnych oraz ponad 8000 godzin pracy. Pozyskano 36 partnerów zewnętrznych oraz blisko 500 000 zł funduszy z firm na badania prowadzone na Uniwersytecie Łódzkim na zlecenie partnerów. 

Więcej o projekcie: www.sciencehub.uni.lodz.pl 

Materiał i redakcja: Science Hub UŁ