Seminaria Katedry Prahistorii oraz Katedry Archeologii Historycznej i Bronioznawstwa

15 III 2023 (KAHiB)

mgr Wojciech Kawka (Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, SNAP)
Późnośredniowieczne skórnictwo na Górnym Śląsku. Kilka wybranych przypadków

29 III 2023 (KAHiB)

dr hab. Michał Pawleta, prof. UAM (Wydział Archeologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Założenia, konteksty i strategie publicznej interpretacji dziedzictwa archeologicznego

12 IV 2023 (KP)

dr Marcin Bohr (Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski)
Z badań nad okresem rzymskim w Sudetach

19 IV 2023 (KP)

dr hab. Tomasz Purowski (Instytut Archeologii i Etnologii, Polska Akademia Nauk)
Wyroby szklane z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w międzyrzeczu Odry i Wisły

26 IV 2023 (KAHiB)

dr hab. Piotr Czubla, prof. UŁ (Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki), dr hab. Piotr Strzyż, prof. UŁ (Instytut Archeologii, Uniwersytet Łódzki)
Interdyscyplinarnie o amunicji artyleryjskiej w późnym średniowieczu

10 V 2023 (KP)

dr Dominik K. Płaza (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi)
Stan badań nad społecznościami schyłkowopaleolitycznymi w Polsce Środkowej

17 V 2023 (KAHiB)

prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak (Wydział Archeologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Atrofia neolitycznej rezyliencji. Środowiskowe, kulturowe i społeczne okoliczności upadku osady w Çatalhöyük

31 V 2023 (KP)

dr Kyrylo Myzgin (Wydział Archeologii, Uniwersytet Warszawski)
Kształtowanie się nowych elit germańskich w późnorzymskim Barbaricum

 
Seminaria odbywają się w Instytucie Archeologii UŁ (ul. G. Narutowicza 65, sala 1.C) od godz. 10.00