Rejestracja na zajęcia z wychowania fizycznego w semestrze letnim 2023/2024

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi rejestracji na zajęcia z wychowania fizycznego w semestrze letnim.

Rejestracja na zajęcia z wychowania fizycznego na semestr letni 2023/2024 rozpocznie się 20 lutego 2024 r. o godz. 9.00 i trwać będzie  do 10 marca 2024 r. do godz. 24.00. Zajęcia wychowania fizycznego w semestrze letnim w roku akademickim 2023/2024 rozpoczynają się 26 lutego 2024 r. pomimo, że rejestracja na zajęcia trwa dłużej.

  • Zajęcia wychowania fizycznego są obowiązkowe tylko dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz dla jednolitych studiów magisterskich w wymiarze 60 godzin (2 semestry x 30 godzin dydaktycznych). Należy sprawdzić w programie studiów na którym roku i w którym semestrze zaplanowane są zajęcia wychowania fizycznego i zapisać się na te zajęcia tylko wtedy, kiedy one obowiązują.
  • Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się raz w tygodniu i trwają 90 minut, czyli 2 godziny dydaktyczne.
  • Każdy wydział lub kierunek ma w planie zajęć czas zarezerwowany na wychowanie fizyczne (pliki w załączniku).
  • Rejestracją nie są objęci studenci kierunków: Turystyka i Rekreacja, Pedagogika sportu oraz Wychowanie fizyczne i zdrowotne.

UWAGI:

  1. Studenci, którzy podejmują studia na drugim kierunku tego samego stopnia, mogą zdecydować, czy chcą uczestniczyć w zajęciach wychowania fizycznego i zapisać się na zajęcia, czy mając zaliczone zajęcia na kierunku podstawowym, ubiegać się o przepisanie oceny z przedmiotu. Zgłaszają chęć przepisania oceny w swoim dziekanacie. NIE ZAPISUJĄ SIĘ NA ZAJĘCIA.
  2. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UŁ proponuje wybór jednej z 19 form aktywności fizycznej, poczynając od intensywnych zajęć sportowych, poprzez zajęcia o charakterze prozdrowotnym.
  3. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UŁ nie akceptuje zwolnień lekarskich. W ramach wychowania fizycznego stwarza warunki do uczestnictwa w zajęciach sportowo-rekreacyjnych dla osób o różnych zainteresowaniach i poziomie sprawności fizycznej, także dla osób, które z powodów zdrowotnych wcześniej miały zwolnienia lekarskie.
  4. Student z dysfunkcjami (wady postawy, wady wzroku, przewlekłe kontuzje itp.)  znając swój stan zdrowia powinien  wybrać zajęcia przygotowane specjalnie dla niego np. gimnastykę zdrowotną, wychowanie fizyczne dla osób z problemami zdrowotnymi, pływanie korekcyjne, ćwiczenia relaksacyjne lub brydż. W razie wątpliwości można skorzystać z formularza zaświadczenia lekarskiego w celu uzyskania od lekarza wskazówki na jakie zajęcia student powinien się zapisać, lub na który semestr/rok akademicki przenieść zajęcia. Formularz zostanie przesłany drogą mailową na prośbę wysłaną pod adres: studiumwfis@uni.lodz.pl lub jest dostępny do pobrania ze strony Studium Wychowania Fizycznego i Sport UŁ (www.swfis.uni.lodz.pl) z zakładki: „Regulaminy i inne dokumenty”.
  5. Studenci z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności mogą ubiegać się o zwolnienie z uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego. W tym celu na adres: studiumwfis@uni.lodz.pl należy przesłać prośbę wraz ze skanem aktualnego orzeczenia.

Instrukcja rejestracji żetonowej wraz z tabelami czasu przeznaczonego na zajęcia znajdują się w załączniku. Więcej informacji na stronie www.swfis.uni.lodz.pl