Już wszystkie wydziały UŁ z kandydatami na dziekanów

Rady Wydziałów na wszystkich wydziałach Uniwersytetu Łódzkiego zarekomendowały już kandydatów na dziekanów w kadencji 2024-2028.

Kandydatów na dziekanów wskazują co cztery lata (do końca kwietnia ostatniego roku kadencji) Rady Wydziałów, w których skład wchodzą przedstawiciele nauczycieli akademickich, pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, doktorantów i studentów. 

Zgodnie ze Statutem UŁ, osoby kandydujące na dziekana zgłaszane są przez członków Rady Wydziału. Wskazania kandydata na dziekana dokonuje się większością bezwzględną w obecności co najmniej połowy statutowego składu Rady, w głosowaniu tajnym. Dziekanem może być profesor lub profesor uczelni posiadający stopień doktora habilitowanego, zatrudniony w uczelni jako podstawowym miejscu pracy co najmniej 5 lat, licząc do dnia powołania. 

W terminie dwóch tygodni od przedstawienia przez Radę Wydziału rekomendowanego przez jej członków kandydata na dziekana rektor UŁ może kandydaturę przyjąć bądź odrzucić, o czym zawiadamia Radę. W przypadku odrzucenia, Rada Wydziału ma dwa tygodnie na przedstawienie innego kandydata. Jeśli i ten nie uzyska akceptacji, rektor powołuje na dziekana wybraną przez siebie osobę. 

Prodziekanów, w liczbie do pięciu, wybranych spośród osób ze stopniem naukowym co najmniej doktora, zatrudnionych w uczelni jako podstawowym miejscu pracy, powołuje rektor na wniosek dziekana. 

Dziekani wskazani przez Rady Wydziałów UŁ na kadencję 2024-2028: 

Kadencja 2024-2028 rozpoczyna się 1 września br. Wtedy też funkcję rektora UŁ obejmie prof. dr hab. Rafał Matera, wybrany przez elektorów UŁ 19 marca br.

Redakcja: Centrum Komunikacji i PR UŁ