Projekty UŁ w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki MEiN

Osiem projektów, spośród 32 zgłoszonych przez naukowców Uniwersytetu Łódzkiego, otrzymało dofinansowanie w konkursie Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Łączna kwota środków przyznanych na projekty UŁ wynosi 3.427.457,00 zł. Wyniki konkursów edycji 9-11 ogłosiło właśnie Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Uniwersytet Łódzki na ósmym miejscu w Polsce 

W konkursie Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki MEiN wyłoniło do dofinansowania wnioski z 44 jednostek naukowych w Polsce. Wnioski z UŁ otrzymały finansowanie w ramach modułów NPRH: 

 • Dziedzictwo Narodowe – 3; 
 • Uniwersalia – 4; 
 • Fundamenty – 1. 

Uniwersytet Łódzki, pod względem uzyskanej kwoty finansowania projektów, znalazł się na ósmym miejscu pośród 44 jednostek. 

Projekty z UŁ, które uzyskały finansowanie w konkursie: 

 • „Edycja krytyczna Sarmatiae Europeae descriptio i Kroniki Sarmacyjej europskiej: Aleksandra Gwagnina”, którego kierownikiem jest dr hab. Michał Kuran, prof. UŁ – Wydział Filologiczny
 • „Leksykon archeologii katyńskiej (1990-2015)”, którego kierownikiem jest dr Olgierd Ławrynowicz - Wydział Filozoficzno-Historyczny
 • „Jerzy Giedroyc i emigranci”, którego kierownikiem jest dr hab. Sławomir Nowinowski, prof. UŁ – Wydział Filozoficzno-Historyczny. 
 • Przekład na język rosyjski i wydanie w wydawnictwie naukowym ALETHETA w ramach serii Bizantyjska Biblioteka monografii Zofii A. Brzozowskiej. „Sofia – upersonifikowana Mądrość Boża. Dzieje wyobrażeń w kręgu kultury bizantyjsko-słowiańskiej”, którego kierownikiem  jest dr hab. Zofia Brzozowska, prof. UŁ – Wydział Filologiczny oraz Ceraneum
 • „Między Serbią, Austrią, Polską a Rosją. Pamiętniki Symeona Piščevicia (1731-1797)” – przekład na język polski i opracowanie naukowe unikatowego zabytku memuarystyki słowiańskiej z XVIII w., którego kierownikiem jest dr Piotr Kręzel – Wydział Filologiczny. 
 • Przekład na język angielski i publikacja książki „Post-koiné. Studia o nieantropocentrycznych językach (poetyckich)”, którego kierownikiem jest dr hab. Anita Jarzyna, prof. UŁ – Wydział Filologiczny. 
 • Przekład na język angielski i wydanie w wydawnictwie naukowym Peter Lang monografii E. Kobyłeckiej-Piwońskiej, „Spojrzenia z zewnątrz. Witold Gombrowicz w literaturze argentyńskiej (1970-2017)”, którego kierownikiem  jest dr hab. Ewa Kobyłecka-Piwońska, prof. UŁ – Wydział Filologiczny. 
 • „Patriotyzm trudnych wyborów. Edycja krytyczna korespondencji Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów z lat 1944-1979", którego kierownikiem  jest dr hab. Krystyna Pietrych, prof. UŁ – Wydział Filologiczny. 

Wszystkim kierownikom projektów gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

Listy rankingowe wszystkich projektów zakwalifikowanych do finansowania w konkursach są dostępne na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki

Cztery moduły NRPH 

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki powstał 2011 r. Jego założenia zostały wypracowane w konsultacji z najwybitniejszymi przedstawicielami nauk humanistycznych w Polsce. Celem NPRH jest finansowanie projektów o istotnym znaczeniu dla polityki naukowej i edukacyjnej państwa. 

 • W modułach „Dziedzictwo narodowe” i „Fundamenty” NPRH finansowane są projekty edycji źródeł i dokumentów, opracowań edytorskich oraz kompendiów wiedzy służące do badań nad polskim dziedzictwem kulturowym. Wsparcie mogą otrzymać także monografie i studia dotyczące zagadnień o szczególnym znaczeniu dla polskiej tożsamości narodowej.  
 • Celem modułu „Uniwersalia 2.1” jest finansowanie tłumaczeń na język: angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański lub rosyjski najwybitniejszych monografii polskiej humanistyki, aby wprowadzić je do międzynarodowego obiegu książki naukowej.  
 • Z kolei w module „Uniwersalia 2.2” wsparcie finansowe otrzymują wieloletnie projekty dotyczące edycji w języku polskim najważniejszych dzieł kultury, w szczególności światowej humanistyki. 

Materiał: Centrum Nauki UŁ, MEiN 

Redakcja: Centrum Komunikacji i PR UŁ 

Misją Uniwersytetu Łódzkiego jest rzetelne prowadzenie badań naukowych oraz aktywne głoszenie prawdy z nich płynącej, tak by mądrze kształcić kolejne pokolenia, być użytecznym dla społeczeństwa oraz odważnie odpowiadać na wyzwania współczesnego świata. Doskonałość naukowa jest dla nas zawsze najlepszym kompasem. Nasze wartości to: odwaga, ciekawość, zaangażowanie, współpraca i szacunek.