Program IDUB #UniLodz – elastycznie wydatkowane fundusze na badania i rozwój

Dobiega końca czwarta edycja programu grantowego IDUB Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza, finansowanego ze specjalnych środków otrzymywanych przez UŁ z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W artykule przyglądamy się jak wyglądały wewnętrzne konkursy grantowe Uniwersytetu Łódzkiego realizowane z budżetu za 2023 rok i ich rozstrzygnięcia. Widzimy stały proces ewolucji programu, który nieustannie dostosowywany jest do zmieniających się potrzeb badawczych i strategicznych celów naszej uczelni.

Jednym z kluczowych aspektów, który wyróżnia IDUB #UniLodz, jest jego zdolność do adaptacji. Program nie stoi w miejscu, stale rozwija się, aby sprostać bieżącym wyzwaniom. Zarządzający programem starają się jak najlepiej spełniać oczekiwania badaczy.

Konkursy uruchamiane od czterech lat na UŁ w ramach programu IDUB cieszą się nieustannie bardzo dużym zainteresowaniem. Podstawą ich funkcjonowania jest założenie, że powinny być dostosowywane do potrzeb różnych grup docelowych, tj. badaczy na różnym etapie kariery, ale także doktorantów. W większości są adresowane w takiej samej formie do wszystkich dyscyplin, ale pojawiają się również konkursy specjalne, jak np. Konkurs na tłumaczenie monografii naukowej z języka polskiego na język obcy. Rok 2023 to druga edycja konkursu Interdyscyplinarne granty badawcze oraz nowego konkurs Wpływ nauki na społeczeństwo. Pierwszy raz organizowaliśmy również konkurs Krótkoterminowe wyjazdy dla naukowców do Uczelni partnerskich zrzeszonych w sieci UNIC. Już niebawem dowiemy się, jak liczna grupa pracowników UŁ zdecydowała się w nim uczestniczyć

– mówi prof. dr hab. Rafał Głowacki – Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Łódzkiego do spraw konkursu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB)

Konkursy uruchomione w 2023 r.

Interdyscyplinarne granty badawcze edycja 2023 
Zainteresowanie konkursem było bardzo duże. Złożonych zostało 80 wniosków aplikacyjnych na kwotę 9 244 213,68 zł. Budżet konkursu pozwolił sfinansować 20 projektów na łączną sumę 2 178 921,86 zł

Wykres: Interdyscyplinarne granty badawcze. Z podziałem na wydziały.Plansza przedstawia wykres słupkowy, poziomy, zatytułowany: Finansowanie grantów w konkursie Interdyscyplinarne granty badawcze w 2023 r., w podziale na wydziały. Od dołu:
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, grantów złożonych 2, grantów otrzymanych 0.
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej – grantów złożonych 4, grantów otrzymanych 1, łączna otrzymana kwota to: 86200 zł.
Wydział Filologiczny – grantów złożonych 5, grantów otrzymanych 1,
Wydział Zarządzania – grantów złożonych 5, grantów otrzymanych 1, łączna otrzymana kwota to: 147 500 zł.
Wydział Nauk Geograficznych – grantów złożonych 7, grantów otrzymanych 2, łączna otrzymana kwota to: 189 050 zł.
Wydział Nauk o Wychowaniu – grantów złożonych 7, grantów otrzymanych 2, łączna otrzymana kwota to: 215 118 zł.
Wydział Prawa i Administracji – grantów złożonych 7, grantów otrzymanych 3, łączna otrzymana kwota to: 202 608,86 zł.
Wydział Filozoficzno-Historyczny – grantów złożonych 8, grantów otrzymanych 3, łączna otrzymana kwota to: 297 445 zł.
Wydział Chemii – grantów złożonych 10, grantów otrzymanych 3, łączna otrzymana kwota to: 425 000 zł.
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny – grantów złożonych 11, grantów otrzymanych 1, łączna otrzymana kwota to: 149 000 zł.
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska – grantów złożonych 14, grantów otrzymanych 3, łączna otrzymana kwota to: 414 000 zł.
            

Wykres Interdyscyplinarne granty badawcze. Podział na dyscypliny.

Plansza przedstawia wykres słupkowy, poziomy, zatytułowany: Finansowanie grantów w konkursie Interdyscyplinarne granty badawcze w 2023 r., według dyscyplin. Od dołu: 
językoznawstwo – grantów złożonych 1, grantów otrzymanych 0; 
nauki o polityce i administracji – grantów złożonych 1, grantów otrzymanych 0;
literaturoznawstwo – grantów złożonych 2, grantów otrzymanych 0;
psychologia – grantów złożonych 2, grantów otrzymanych 0;
nauki socjologiczne – grantów złożonych 2, grantów otrzymanych 0;
nauki fizyczne – grantów złożonych 2, grantów otrzymanych 0;
informatyka – grantów złożonych 2, grantów otrzymanych 1, łączna otrzymana kwota to: 86 000 zł;
archeologia – grantów złożonych 2, grantów otrzymanych 2, łączna otrzymana kwota to: 202 100 zł;
ekonomia i finanse – grantów złożonych 4, grantów otrzymanych 0;
nauki o kulturze i religii – grantów złożonych 4, grantów otrzymanych 1, łączna otrzymana kwota to: 53 200 zł;
historia – grantów złożonych 5, grantów otrzymanych 1, łączna otrzymana kwota to: 95 345 zł;
nauki o Ziemi i środowisku – grantów złożonych 5, grantów otrzymanych 1, łączna otrzymana kwota to: 144 300 zł;
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna – grantów złożonych 5, grantów otrzymanych 2, łączna otrzymana kwota to: 193 750 zł;
pedagogika – grantów złożonych 5, grantów otrzymanych 2, łączna otrzymana kwota to: 215 118 zł;
nauki o zarządzaniu i jakości – grantów złożonych 7, grantów otrzymanych 1, łączna otrzymana kwota to: 147 500 zł;
nauki prawne – grantów złożonych 7, grantów otrzymanych 3, łączna otrzymana kwota to: 202 608,86 zł;
nauki chemiczne – grantów złożonych 10, grantów otrzymanych 3, łączna otrzymana kwota to: 425 000 zł;
nauki biologiczne – grantów złożonych 14, grantów otrzymanych 3, łączna otrzymana kwota to: 414 000 zł.

Wpływ nauki na społeczeństwo 
Złożonych zostało 28 wniosków – dofinansowanie otrzymało 15 wniosków – 3 z dziedziny nauk humanistycznych; 3 z dziedziny nauki ścisłych i przyrodniczych oraz 9 wniosków z dziedziny nauk społecznych. Łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie 15 wniosków to 281 155,00 zł 

Wykres: Wpływ nauki na społeczeństwo. Z podziałem na wydziały.Plansza przedstawia wykres słupkowy, poziomy zatytułowany: Finansowanie grantów w konkursie Wpływ nauki na społeczeństwo w 2023 r., w podziale na wydziały. Od dołu:
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych – grantów złożonych 1, grantów otrzymanych 1, łączna otrzymana kwota to: 20 000 zł.
Wydział Prawa i Administracji – grantów złożonych 2, grantów otrzymanych 0.
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska – grantów złożonych 2, grantów otrzymanych 0. 
Wydział Chemii – grantów złożonych 2, grantów otrzymanych 1, łączna otrzymana kwota to: 20 000 zł.
Wydział Matematyki i Informatyki – grantów złożonych 2, grantów otrzymanych 2, łączna otrzymana kwota to: 40 000 zł.
Wydział Filologiczny – grantów złożonych 3, grantów otrzymanych 1, łączna otrzymana kwota to: 17 600 zł.
Wydział Nauk Geograficznych – grantów złożonych 3, grantów otrzymanych 2, łączna otrzymana kwota to: 40 000 zł.
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny – grantów złożonych 4, grantów otrzymanych 3, łączna otrzymana kwota to: 59 890 zł.
Wydział Filozoficzno-Historyczny – grantów złożonych 4, grantów otrzymanych 3, łączna otrzymana kwota to: 45 465 zł.
Wydział Zarządzania – grantów złożonych 5, grantów otrzymanych 2, łączna otrzymana kwota to: 38 200 zł.

Wykres Interdyscyplinarne granty badawcze. Podział na dyscypliny.

Plansza przedstawia wykres słupkowy, poziomy zatytułowany: Finansowanie grantów w konkursie Wpływ nauki na społeczeństwo - według dyscyplin w 2023 r. Od dołu:
językoznawstwo – grantów złożonych 1, grantów otrzymanych 0;
nauki o kulturze i religii – grantów złożonych 1, grantów otrzymanych 0;
nauki o komunikacji społecznej i mediach – grantów złożonych 1, grantów otrzymanych 1, łączna otrzymana kwota to: 17 600 zł;
archeologia – grantów złożonych 1, grantów otrzymanych 1, łączna otrzymana kwota to: 19 465 zł;
nauki socjologiczne – grantów złożonych 1, grantów otrzymanych 1, łączna otrzymana kwota to: 19 890 zł;
nauki o polityce i administracji – grantów złożonych 1, grantów otrzymanych 1, łączna otrzymana kwota to: 20 000 zł;
nauki prawne – grantów złożonych 2, grantów otrzymanych 0;
nauki biologiczne – grantów złożonych 2, grantów otrzymanych 0;
nauki chemiczne – grantów złożonych 2, grantów otrzymanych 1, łączna otrzymana kwota to: 20 000 zł;
informatyka – grantów złożonych 2, grantów otrzymanych 2, łączna otrzymana kwota to: 40 000 zł;
historia – grantów złożonych 3, grantów otrzymanych 2, łączna otrzymana kwota to: 26 000 zł;
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna – grantów złożonych 3, grantów otrzymanych 2, łączna otrzymana kwota to: 40 000 zł;
ekonomia i finanse – grantów złożonych 3, grantów otrzymanych 2, łączna otrzymana kwota to: 40 000 zł;
nauki o zarządzaniu i jakości – grantów złożonych 5, grantów otrzymanych 2, łączna otrzymana kwota to: 38 200 zł.

Konkurs na tłumaczenie monografii naukowej z języka polskiego na język obcy (kongresowy) - przeznaczony dla dziedziny nauk humanistycznych. Laureatką została dr hab. Inga Kuźma, prof. UŁ z Wydziału Filozoficzno-Historycznego w dyscyplinie nauki o kulturze i religii do tłumaczenia wybrano książkę: Kuźma Inga B., Pietrzak Edyta B., Kobieta przestrzeń konfliktów pole walk. Szkice z antropologii politycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2021.  

Premie za granty pozyskane ze środków zewnętrznych edycja IV - konkurs ma na celu wyróżnienie zespołów badawczych Uniwersytetu Łódzkiego najefektywniej pozyskujących projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych w dowolnej dyscyplinie nauki. Przyznając dodatkowe premie za granty zespołom najaktywniej pozyskującym finansowanie ze źródeł zewnętrznych, UŁ chce zachęcić je do kolejnych aplikacji, w tym także w ramach prestiżowych konkursów międzynarodowych. Nabór zakończony. 

Krótkoterminowe wyjazdy naukowców do Uczelni partnerskich zrzeszonych w sieci UNIC edycja 2023 - Celem konkursu jest wsparcie mobilności międzynarodowej pracowników naukowych z Uniwersytetu Łódzkiego.
W ramach wyjazdu możliwa będzie realizacja współpracy naukowej, w tym publikacyjnej i projektowej z partnerami zagranicznymi zrzeszonymi w sieci UNIC. Nabór trwa. 

Premie za publikacje i patenty. Nagrody za publikacje i patenty przyznawane są w trybie ciągłym. Specjalnie utworzony fundusz premiujący pracowników Uniwersytetu Łódzkiego, prowadzących działalność badawczą i osiągających w tej sferze najlepsze rezultaty, niezależnie od dyscypliny. To sposób na docenienie tych spośród członków społeczności Uczelni, którzy wyróżniają się postawą i efektywnością swoich działań.
Na nagrody za publikacje i patenty wydatkowano: 1 164 150 zł

W przeciwieństwie do lat poprzednich nie uruchomiliśmy konkursu Doktoranckie granty badawcze, który zostanie jednak ponowiony w roku bieżącym. Wzorem lat ubiegłych w roku 2023 przyznane były premie dla pracowników najefektywniej pozyskujących środki na badania a także autorów najwyżej punktowanych publikacji naukowych. Przejawem docenienia wkładu pracowników w ostatnią ewaluację działalności naukowej było przyznanie, także w ramach IDUB, stosownych nagród finansowych. Podsumowując, rok 2023 był niewątpliwie naznaczony kilkoma ciekawymi nowościami. Równoważyły je konkursy o sprawdzonej formule, co łącznie stanowiło interesującą „mieszankę” w kontekście możliwości aplikacji 

– dodaje prof. dr hab. Rafał Głowacki.

 
Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza UŁ (IDUB #UniLodz) to wewnętrzne konkursy grantowe, w ramach których Uniwersytet Łódzki finansuje pomysły badawcze swoich naukowców i doktorantów. Poprzez wspieranie ich w uprawianiu dobrej nauki uczelnia realizuje strategię dążenia do doskonałości badawczej we wszystkich dziedzinach i dyscyplinach. Konkursy służą także umiędzynarodowieniu - rozwijaniu i zacieśnianiu współpracy uniwersytetu z badaczami z zagranicy. W ramach grantów skierowanych do naukowców spoza uczelni do zespołu UŁ dołączają doświadczeni i młodzi badacze. Sprzyja to fuzji doświadczeń i podnoszeniu potencjału naukowego uniwersytetu, wspiera nawiązywanie kontaktów i mobilność pracowników. 
Granty są finansowane w ramach zwiększonej o 2% subwencji dla uczelni, które w 2019 roku przystąpiły do ministerialnego konkursu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB). Uniwersytet Łódzki będzie otrzymywał dodatkowe środki na badania naukowe do 2026 roku. Wewnętrzne konkursy grantowe są realizowane od 2020 roku.


Więcej o nauce i badaniach i o realizowanych konkursach IDUB #UniLodz można przeczytać na stronie uczelni.


Materiał: Sekcja ds. IDUB, Centrum Nauki UŁ
Redakcja: Michał Gruda, Centrum Komunikacji i PR UŁ

Misją Uniwersytetu Łódzkiego jest rzetelne prowadzenie badań naukowych oraz aktywne głoszenie prawdy z nich płynącej, tak by mądrze kształcić kolejne pokolenia, być użytecznym dla społeczeństwa oraz odważnie odpowiadać na wyzwania współczesnego świata. Doskonałość naukowa jest dla nas zawsze najlepszym kompasem. Nasze wartości to: odwaga, ciekawość, zaangażowanie, współpraca i szacunek.