(PL/ENG) ZAPISY na ZAJĘCIA OGÓLNOUCZELNIANE w semestrze zimowym 2023/2024

ZAPISY na ZAJĘCIA OGÓLNOUCZELNIANE w semestrze zimowym 2023/2024 

W ramach kształcenia interdyscyplinarnego w semestrze zimowym 2023/2024 zapraszamy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego do uczestnictwa w :

  • wykładach w języku polskim i w językach obcych (organizatorem jest Uniwersytet Łódzki)
  • Akademii Polskiego Filmu (organizatorami są: Instytut Audiowizualny Filmoteki Narodowej oraz Muzeum Kinematografii w Łodzi)

Studenci mogą uczestniczyć w zajęciach ogólnouczelnianych bezpłatnie tylko wówczas, gdy zajęcia te zostały uwzględnione w ich programach studiów (wyjątek stanowią: Akademia Polskiego Filmu (za którą należy uiścić opłatę w każdym przypadku) oraz przedmioty Muzyka Świata-Wprowadzenie i Muzyka Świata dla Zaawansowanych (które są bezpłatne w każdym przypadku).

Przedmiot realizowany poza programem studiów (§ 48 Regulaminu studiów w UŁ) będzie podlegał opłacie w wysokości ustalonej w zarządzeniu Rektora UŁ.

Wysokości tych opłat (mogą być różne, w zależności od wydziału, na którym dany przedmiot jest realizowany) zawarte są w zarządzeniu Rektora UŁ w sprawie zasad odpłatności za zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie Łódzkim.

Szczegółowe informacje dostępne pod linkiem: PLAN ZAJĘĆ (lodz.pl)Rejestracja elektroniczna poprzez USOSWEB na semestr zimowy 2023/2024 trwa od 27 września (godz. 13:00) do 12 października 2023 r.

Kod rejestracji: 00-POGOLNOUCZ-Z23/24

UWAGA dotycząca rejestracji: zarejestrowanie się na przedmiot ogólnouczelniany w systemie UsosWeb (dotyczy to także Akademii Polskiego Filmu) powoduje, że przedmiot ten staje się dla studenta obowiązkowy i jego zaliczenie jest wymagane do zaliczenia semestru/roku.

Wszelkich zmian na listach można dokonywać najpóźniej do 25 października br. Doktoranci nie biorą udziału w rejestracji elektronicznej.

Chęć uczestnictwa zgłaszają prowadzącemu zajęcia oraz koordynatorowi zajęć ogólnouczelnianych na wydziale, na którym prowadzony jest ten przedmiot. Odpłatność za Akademię Polskiego Filmu ponoszą taką jak studenci.

ENG

REGISTRATION FOR THE UNIVERSITY-WIDE COURSES in the winter semester 2023/2024

As part of interdisciplinary education in the winter semester 2023/2024 we invite students of full-time (daytime) and extramural (evening, weekend) studies and doctoral students of the University of Lodz to participate in:

  • lectures in Polish and in foreign languages (organised by the University of Lodz)
  • Polish Film Academy (the organisers are: The Audiovisual Institute of the National Film Archive and the Łódź Film Museum)

Students may participate in the university-wide courses free of charge only if the courses have been included in their study curricula (the exception are: the Polish Film Academy (for which a fee must be paid in each case) and subjects: the World Music-Introduction and the World Music-for Advanced (free even if are carried outside the study program).

A course led outside the study curriculum (Section § 48 of the Rules of Study at the University of Lodz) will be subject to a fee in the amount specified in the Regulation of the UL Rector.

The amounts of the fees (they may differ depending on the Faculty at which the courses are led) are included in the Regulation of the UL Rector on the rules of paying for courses at the University of Lodz.

Detailed information under the link: CLASS TIMETABLE (lodz.pl). E-registration via USOSWEB for the winter semester 2023/2024 is open from 27 September (1p.m.) to 12 October 2023

Registration code: 00-POGOLNOUCZ-Z23/24

NOTE that: registering for the university-wide course in the USOSWEB system (this also applies to the Polish Film Academy) makes this course obligatory for a student. Obtaining credit is required to complete the semester/year.

Any changes can be made no later than 25 October 2023.

Doctoral students do not take part in the e-registration. Request to participate in a given course shall be submitted to the person leading the course and to the university-wide courses coordinator at the Faculty. The fee for the Polish Film Academy is borne by the students.