Partnerstwa strategiczne NAWA - preselekcja wniosków

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłosiła swój flagowy konkurs, który wspiera dynamiczny rozwój międzynarodowej współpracy pomiędzy uczelniami.

Partnerstwa Strategiczne pozwalają na wzmocnienie potencjału  uczelni i budowanie pozycji. Zgodnie z regulaminem konkursu jeden wnioskodwacwa może złożyć maksymalnie 3 wnioski.

W związku z dużym zainteresowaniem Programem przeprowadzona zostanie preselekcja.  

Osoby zainteresowane aplikowaniem do Programu „Partnerstwa strategiczne”, prosimy o zgłaszanie swoich propozycji do Centrum Nauki na załączonym formularzu wniosku zgody Dziekana/kierownika jednostki na złożenie wniosku aplikacyjnego na adres: joanna.pyziak@uni.lodz.pl do dnia 1 grudnia 2023 roku (Oryginał prosimy dosłać na adres: Joanna Pyziak, pokój 103, Centrum Nauki, ul. Uniwersytecka 3, 90-137 Łódź).  

Warunki zgłoszeń

Warunkiem zgłoszenia jest przedstawienie uzyskanej zgody Dziekana/kierownika jednostki na złożenie wniosku aplikacyjnego. Na podstawie informacji zawartych we wniosku, Komisja Oceniająca, w skład której wejdą koordynatorzy (lub osoby przez nich wskazane) wszystkich dyscyplin naukowych, których dotyczą wnioski pod przewodnictwem Prorektora ds. Nauki, dr hab. Łukasza Korporowicza, podejmie ostateczną decyzję, które wnioski będę reprezentowały uczelnię w przedmiotowym konkursie w 2023 r. Informacja o wynikach preselekcji zostanie podana najpóźniej w dniu 15 grudnia 2023 roku., wraz z uzasadnieniem i recenzją Komisji Oceniającej.  

Komisja Oceniająca szczególną uwagę zwracać będzie na potencjał dydaktyczny, naukowy lub wdrożeniowy zgłoszonych projektów w ramach strategicznych partnerstw międzynarodowych. Zaplanowane, w proponowanych projektach, rezultaty powinny stanowić podstawę do rozwoju długotrwałej współpracy podmiotów tworzących Partnerstwo a projekty, które zostaną zrealizowane w ramach Programu muszą wpisywać się w długofalową politykę rozwoju Uniwersytetu Łódzkiego. Ponadto zgłoszone projekty opierać się muszą na wdrożeniu współpracy pomiędzy Wnioskodawcą a Partnerami zagranicznymi w celu wypracowania i rozwoju długofalowych, systemowych relacji w obszarze umiędzynarodowienia oraz mają budować potencjał Wnioskodawcy na arenie międzynarodowej poprzez promowanie innowacyjnych rozwiązań i najlepszych praktyk będących przedmiotem Projektu. 

Informacje o Programie: Partnerstwa strategiczne