Otwarcie naboru do Programu Partnerstwa strategiczne NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków do Programu Partnerstwa strategiczne. Nabór wniosków będzie prowadzony w terminie do 31 stycznia 2024 roku do godz. 15:00:00 zgodnie z czasem urzędowym obowiązującym na terytorium Polski. Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do 30 czerwca 2024 roku.

Grafika NaWa

Partnerstwa strategiczne to flagowy program Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, który wspiera dynamiczny rozwój międzynarodowej współpracy pomiędzy uczelniami. W tym roku przeznaczono w sumie aż 20 mln zł – przy czym NAWA zastrzega możliwość zwiększenia tych środków.

Współpraca, sieciowanie i wykorzystywanie efektu synergii to jedne z najważniejszych zjawisk w dzisiejszym świecie uczelnianym, pozwalające na wzmacnianie potencjału i budowanie pozycji. Właśnie to przekonanie zrodziło program Partnerstwa Strategiczne. Jego celem jest bowiem wsparcie instytucji szkolnictwa wyższego i nauki w wypracowaniu rozwiązań we współpracy dydaktycznej, naukowej czy systemie wdrożeń, które zbudują trwałe relacje międzynarodowe. Rezultaty sfinansowanych w jego ramach projektów winny stanowić podstawę do rozwoju długotrwałej współpracy podmiotów tworzących partnerstwo. Co więcej, realizowane przedsięwzięcia muszą wpisywać się w długofalową politykę rozwoju jednostki, która otrzymuje wsparcie, i budować jej pozycję na arenie międzynarodowej. Stąd działania wskazane we wniosku o finansowanie powinny być ukierunkowane na podjęcie współpracy instytucjonalnej z zagranicznymi placówkami. W związku z tym działania projektowe mogą dotyczyć takich obszarów, jak: organizacja wymiany, wykładów wizyt studyjnych, staży przemysłowych studentów, doktorantów i kadry instytucji; rozwój lub przygotowanie nowych i innowacyjnych narzędzi i metod kształcenia; opracowanie nowoczesnych materiałów dydaktycznych; tworzenie i realizacja wysokiej jakości wspólnych studiów prowadzących do uzyskania wspólnego lub podwójnego dyplomu; prowadzenie wspólnych prac badawczo-rozwojowych w wymiarze międzynarodowym oraz prezentacja i publikacja wyników tych prac; opracowanie i wdrożenie strategii upowszechniania efektów badań prowadzonych przez Wnioskodawcę i Partnerów; rozwój systemu zarządzania jakością w instytucjach partnerskich w zakresie podniesienia jakości kształcenia; nawiązywanie współpracy z zagranicznymi przedsiębiorcami mające na celu dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynkowych.

Program Partnerstwa Strategiczne skierowany jest do: uczelni, Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów naukowych; instytutów badawczych; międzynarodowych instytutów naukowych; instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz; federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki

Szczegółowe informacje: PROGRAM Partnerstwa strategiczne

Kontakt w sprawie Programu w Centrum Nauki - Joanna Pyziak, e-mail: joanna.pyziak@uni.lodz.pl tel. 42/635 41 68

 

Informacje: Zespół ds. Projektów WFH UŁ