O publicznej interpretacji dziedzictwa archeologicznego

Seminarium KAHiB IAUŁ

dr hab. Michał Pawleta, prof. UAM (Wydział Archeologii UAM)

Założenia, konteksty i strategie publicznej interpretacji dziedzictwa archeologicznego

29 III 2023 r., godz. 10.00, s. 1.C IAUŁ

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na wystąpienie dr. hab. Michała Pawlety, prof. UAM (Wydział Archeologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) pt. „Założenia, konteksty i strategie publicznej interpretacji dziedzictwa archeologicznego”, które odbędzie się w ramach seminarium doktorskiego Katedry Archeologii Historycznej i Bronioznawstwa, w środę 29 marca 2023 r. o godz. 10.00 w s. 1.C IAUŁ.

Zaproszenie w szczególności adresujemy do studentów archeologii oraz etnologii i antropologii kulturowej.

Z racji tego, iż jednym z głównych zadań archeologii jest tworzenie wiedzy na temat najdawniejszych dziejów społeczności ludzkich, jest więc ona ex definitione zorientowana społecznie. Wyznacznikami jej funkcji społecznych są postrzeganie wyników badań archeologicznych oraz sposoby rozumienia znalezisk archeologicznych przez społeczeństwo. Społeczne znaczenie archeologii bierze się tym samym z realizowanego przez nią naukowego poznawa-nia przeszłej rzeczywistości, dostarczania wiedzy w tym zakresie (na temat przeszłości) oraz udostępniania społeczeństwu zabytków archeologicznych (dziedzictwa archeologicznego) i informacji na ich temat. Zasadniczą rolę w tych procesach odgrywa interpretacja dziedzic-twa archeologicznego, która w potocznym znaczeniu odnosi się do prezentowania, populary-zowania bądź udostępniania wiedzy na temat tegoż dziedzictwa głównie odbiorcom spoza archeologii, w celu jego poznania i doświadczania. Wpisany jest w to nie tylko komponent poznawczy, lecz również imperatyw zwiększania za pośrednictwem edukacji świadomości społecznej na temat wartości dziedzictwa archeologicznego i konieczności jego ochrony.

W wystąpieniu stawiam tezę, iż interpretacja dziedzictwa archeologicznego społe-czeństwu stanowi ważny cel i zadanie dla współczesnej archeologii. Jest ona nie tylko jej społecznym zobowiązaniem, wynikającym z konieczności zachowania dziedzictwa dla przyszłych pokoleń, lecz także pozwala na określenie jej aktualnej roli i powinności społecznych. Omó-wię w nim podstawowe założenia interpretacji dziedzictwa - dziedzictwa archeologicznego, umiejscawiając je w szerszym kontekście współczesności oraz trajektorii rozwoju samej dys-cypliny. Poddam także dyskusji główne strategie interpretacyjne tegoż dziedzictwa, a także wskażę aktualne wyzwania, jakie przed nimi stoją.

  • ND
  • PN
  • WT
  • ŚR
  • CZ
  • PT
  • SB