NAWA - Wspólne projekty badawcze Polska-Francja

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej wraz z partnerami francuskimi ogłosiła nabór wniosków w ramach programu Wspólne projekty badawcze pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Francuską PHC Polonium.

Celem programu jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez wnioskodawców z Polski i partnerów z Francji. Projekty mogą dotyczyć dowolnej dziedziny nauki, przy czym pierwszeństwo finansowania będą miały projekty, których tematyka odpowiada priorytetom Partnerstwa strategicznego między Republiką Francuską a Rzecząpospolitą Polską oraz programu ramowego UE Horyzont Europa. Dodatkowo, pierwszeństwo finansowania będą miały projekty mobilności z udziałem naukowców na wczesnym etapie kariery (tj. naukowców, których stopień doktora lub równoważny tytuł został uzyskany mniej niż 7 lat przed datą złożenia wniosku) oraz doktorantów. Koordynatorem w projekcie może być osoba posiadająca minimum stopień doktora, zatrudniona przez wnioskodawcę.

Wnioski dotyczące wspólnego projektu muszą być złożone jednocześnie przez francuskich partnerów do Campus France oraz przez polskich partnerów do NAWA. Po stronie polskiej wnioski mogą składać instytucje nauki i szkolnictwa wyższego w terminie do 17.07.2024 r. do godziny 15:00 w systemie teleinformatycznym NAWA. Rozstrzygnięcie naboru nastąpi do dnia 31.12.2024 r. 

Okres realizacji projektów: od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2026 r.

Maksymalna kwota finansowania po stronie polskiej wynosi 30 000 zł. Środki te mogą zostać przeznaczone są wyłącznie na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców. Wydatki związane z prowadzeniem badań i wszelkie inne koszty poniesione w ramach projektu są niekwalifikowalne.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym zaproszeniu (pliki do pobrania) oraz na stronach NAWA:

Otwarty nabór na wspólne projekty badawcze - Polska-Francja (PHC POLONIUM 2024) 

Wspólne projekty między Polską a Francją 2024 (tu zamieszczono zaproszenie w wersji polskiej i angielskiej, a także Partnerstwo strategiczne między Republiką Francuską a Rzecząpospolitą Polską).

Dokumenty dla wnioskodawców i beneficjentów Wspólnych projektów badawczych dla wszystkich naborów otwartych w roku 2024 (wzory wniosku, pełnomocnictwa i umowy)

Wspólne projekty badawcze FAQ

Strona Campus France z informacją o naborze wniosków dla beneficjentów z Francji: Programme Polonium 2025