NAWA Granty interwencyjne 2024 – nabór wniosków

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków o udział w programie pod nazwą Granty Interwencyjne 2024. Z uwagi na obowiązujący limit wniosków obowiązuje wewnętrzna rekrutacja w ramach UŁ. Wnioski na załączonym formularzu należy przesłać na adres mailowy: joanna.pyziak@uni.lodz.pl do dnia 15 czerwca 2024 r. Szczegóły poniżej w komunikacie Centrum Nauki UŁ.

Granty Interwencyjne NAWA to odpowiedź na wyzwania współczesnego świata. Celem programu jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców podejmowanej w reakcji na nagłe, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o istotnych konsekwencjach globalnych lub regionalnych. Kluczowe jest, aby działania projektowe były ukierunkowane na badanie nagłego, nieprzewidzianego zjawiska.

Realizacja projektów w ramach programu ma umożliwić naukowcom zdobycie nowej wiedzy, szczególnie zbadanie skutków oraz znaczenia ekstremalnego i naukowo ważnego zjawiska lub wydarzenia w najszybszym możliwym terminie po jego wystąpieniu, lub opracowanie rozwiązania dla wywołanego przez nie problemu. Dzięki programowi możliwa jest szybka interwencja wymagająca mobilności zagranicznej lub współpracy międzynarodowej.

Dotychczas każda edycja programu prowadzona była w dwóch turach rocznie. W tym roku nabór prowadzony będzie w jednej turze w trybie ciągłym, do 20 grudnia 2024 r. lub do wyczerpania środków. Ze względu na specyfikę programu, wnioski naukowców oceniane są na bieżąco, a decyzja o przyznaniu finansowania projektu zapada bardzo szybko. W ogłoszeniu wskazano 60-dniowy czas oczekiwania na ocenę wniosku. W ubiegłym roku średni czas oczekiwania na recenzję wyniósł około 30 dni.

Bazując na dotychczasowym doświadczeniu, w związku z dużym zainteresowaniem programem Granty Interwencyjne, limitem wniosków, które może złożyć instytucja (3 wnioski z Uniwersytetu Łódzkiego) oraz specyficzną procedurą aplikowania i oceny, pragniemy zwrócić uwagę, że alokacja przeznaczona na finansowanie projektów może zostać szybko wyczerpana.

Wnioski na załączonym formularzu prosimy przesyłać na adres mailowy: joanna.pyziak@uni.lodz.pl do dnia 15 czerwca.

Każdy wniosek musi zawierać szczegółowy opis działań zaplanowanych w projekcie, odpowiadający poszczególnym działaniom budżet oraz oczekiwane rezultaty.

Planowane w projekcie działania muszą być zgodne z celem programu, którym jest:

  • wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze, o istotnych konsekwencjach globalnych lub regionalnych. Kluczowe jest, aby działania projektowe były ukierunkowane na badanie nagłego, nieprzewidzianego zjawiska,
  • realizacja projektów w ramach Programu ma umożliwić naukowcom zdobycie nowej wiedzy, szczególnie zbadanie skutków oraz znaczenia ekstremalnego i naukowo ważnego zjawiska lub wydarzenia w najszybszym możliwym terminie po jego wystąpieniu, lub opracowanie rozwiązania dla wywołanego przez nie problemu,
  • wnioski składane w Programie muszą obejmować wspieranie działań badawczych, których realizacja, ze względu na konieczność szybkiego reagowania, nie jest możliwa w drodze aplikowania o inne istniejące mechanizmy finansowania.

Otrzymanie środków finansowych w ramach Programu możliwe jest tylko wówczas, kiedy ubieganie się o standardowe źródła finansowania mogłoby doprowadzić do utraty unikalnej szansy na zbadanie zjawiska.

Oczekiwane rezultaty:

  • podniesienie wiedzy na temat niespodziewanego, nagłego i ulotnego zjawiska,
  • rozwój współpracy naukowej z ośrodkami akademickimi lub naukowymi z siedzibą poza granicami RP i/lub badania naukowe realizowane dzięki mobilności zagranicznej,
  • upowszechnienie zdobytej wiedzy poprzez publikację powstałych w ramach projektu wyników w otwartym dostępie na zasadach wolnej licencji lub wersji autorskiej.

Wszystkie złożone wnioski zostaną rozpatrzone przez Komisję Oceniającą do dnia 5 lipca. 

Wnioski muszą zawierać informację o planowanym terminie złożenia wniosku.

W przypadku nie złożenia wniosku we wskazanym terminie, Komisja Oceniająca ponownie dokona oceny złożonych aplikacji.

W skład Komisji Oceniającej wejdą koordynatorzy tych dyscyplin, których dotyczyć będą złożone wnioski lub wskazane przez nich osoby.

Szczegółowe informacje na temat Programu: GRANTY INTERWENCYJNE 2024.