Nabór wniosków do programu Granty Interwencyjne NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków do programu Granty Interwencyjne NAWA w ramach pierwszej rundy aplikacyjnej w roku 2023. Najlepsze projekty stanowiące odpowiedź na szybko zmieniający się świat, mogą otrzymać finansowanie w wysokości do 300 tys. zł.

Nawa

Program Granty Interwencyjne NAWA wspiera współpracę międzynarodową zespołów badawczych lub mobilność międzynarodową naukowców, które są podejmowane w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie. Dotychczasowe projekty dotyczyły m.in. badań skutków pandemii, zarówno tych w wymiarze medycznym, jak i społecznym. Wśród projektów dofinansowanych w ramach zeszłorocznego naboru aż 96% dotyczyło interwencyjnych badań związanych z toczącą się na Ukrainie wojną.

To program uzupełniający ofertę grantów dla naukowców. Wnioski składane w programie muszą obejmować działania badawcze, których realizacja, ze względu na konieczność szybkiego reagowania, nie jest możliwa w drodze ubiegania się o inne istniejące mechanizmy finansowania, a ubieganie się o standardowe źródła finansowania mogłoby doprowadzić do utraty unikalnej szansy na rozwiązanie ważnego problemu. Ponadto kluczowym elementem projektu jest współpraca międzynarodowa grupy projektowej lub międzynarodowa mobilność naukowców skoncentrowana na realizacji celów naukowych projektu. Projekty w ramach programu mogą być realizowane przez okres od 3 do 12 miesięcy.

Ze względu na specyfikę programu, wnioski naukowców oceniane są na bieżąco i decyzja o przyznaniu finansowania projektu zapada bardzo szybko a nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

WAŻNA INFORMACJA

W związku z limitem wniosków jakie może złożyć Uniwersytet Łódzki - maksymalnie 3 wnioski w naborze, zapraszamy do udziału w wewnętrznej rekrutacji. Prosimy o zgłaszanie swoich propozycji do Centrum Nauki na załączonym formularzu wniosku zgody Dziekana/kierownika jednostki na złożenie wniosku (Załącznik do zarządzenia nr 147 Rektora UŁ z dnia 21.08.2017 r.). Skan podpisanej zgody Dziekana należy przesłać na adres mailowy: joanna.pyziak@ad.uni.lodz.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 kwietnia 2023 r. (Oryginał dokumentu proszę przesłać pocztą wewnętrzną na adres: Joanna Pyziak, Centrum Nauki, pokój 103, ul. Uniwersytecka 3). Wnioski, które wpłyną po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Warunkiem zgłoszenia jest przedstawienie uzyskanej zgody Dziekana/kierownika jednostki na złożenie wniosku aplikacyjnego. Na podstawie informacji zawartych we wniosku, Pan prof. dr hab. Łukasz Jan Korporowicz, Prorektor ds. nauki, podejmie ostateczną decyzję, które wnioski będę reprezentowały uczelnię w przedmiotowym konkursie.

Szczegółowe informacje na temat Programu: Granty Interwencyjne NAWA