Nabór do programu Szkoła Legii Akademickiej

Dobiega końca termin składania wniosków o przyjcie do programu Szkoła Legii Akademickiej. Do 31 grudnia br. każdy student zainteresowany kształceniem w ramach tego programu może złożyć wniosek o przystąpienie do realizacji ochotniczego szkolenia wojskowego w ramach Szkoły Legii Akademickiej. Wnioski do modułu oficerskiego przyjmowane są do 31 stycznia 2024 roku.

Legia Akademicka to ochotnicze szkolenie wojskowe studentów i absolwentów uczelni jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia realizowane w uczelniach, jednostkach wojskowych, ośrodkach i centrach szkolenia Sił Zbrojnych RP.

Program Legii Akademickiej realizowany jest w ramach szkolenia podstawowego oraz dwóch modułów podoficerskiego i oficerskiego.

Szkolenie podstawowe w ramach Legii Akademickiej

Wymagania:

 • pełnoletność
 • obywatelstwo polskie
 • niekaralność
 • status studenta.
 1. etap

  Kandydat powinien złożyć wniosek do dowolnie wybranego szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji. Do wniosku dołącza się: kopię dokumentu tożsamości, kopię dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie, kopię innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.
   
 2. etap

  Szef WCR powiadamia kandydata o możliwości powołania do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w określonym terminie i miejscu oraz kieruje na badania lekarskie i psychologiczne
   
 3.  etap

  Kandydat stawia się na szkolenie zgodnie z decyzją administracyjną i po jego zakończeniu składa przysięgę wojskową.
   
 4. etap

  Po złożeniu przysięgi wojskowej kandydat może kontynuować szkolenie w ramach kolejnych etapów programu Legia Akademicka oraz przystąpić do dodatkowych szkoleń specjalistycznych (szczegóły w WCR).

 
Moduł podoficerski
Moduł podoficerski składa się z dwóch części: teoretycznej realizowanej w uczelni i praktycznej realizowanej w jednostkach wojskowych, ośrodkach i centrach szkolenia.

Wymagania: 

 • statusu studenta lub absolwenta*
 • obywatelstwo polskie
 • niekaralność
 • status szeregowego rezerwy.
 1. etap

  Kandydat powinien złożyć wniosek do rektora uczelni, która uczestniczy w programie Legia Akademicka. Do wniosku dołącza się: kopię dokumentu tożsamości, kopię dokumentu potwierdzającego status studenta, kopię innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.
   
 2. etap

  Po zaliczeniu części teoretycznej, kandydat składa wniosek do szefa WCR poprzez koordynatora Szkoły Legii Akademickiej o przystąpienie do części praktycznej. Na tym etapie kandydat może wyrazić chęć udziału w szkoleniach specjalistycznych m.in z zakresu kryptologii i cyberbezpieczeństwa, Wojsk Specjalnych czy Żandarmerii Wojskowej.
   
 3. etap

  Po ukończeniu modułu podoficerskiego i zdaniu egzaminu na podoficera, kandydat zostanie mianowany na stopień podoficera rezerwy.
   
 4. etap

  Zakwalifikowani kandydaci przystępują do wybranego przez siebie szkolenia specjalistycznego.

  * absolwent – osoba która przystąpiła do programu Legia Akademicka jako student i kontynuuje szkolenie w Szkole Legii Akademickiej po ukończeniu studiów.

 

Moduł oficerski 
Po ukończeniu modułu podoficerskiego i zdaniu egzaminu na podoficera, kandydat może przystąpić do modułu oficerskiego. Szkolenie realizowane jest w ciągu jednego roku akademickiego w trakcie letniej przerwy międzysemestralnej w uczelni wojskowej, kończy się egzaminem na oficera i trwa nie mniej niż 62 dni.

Wymagania:

 • obywatelstwo polskie
 • statusu studenta lub absolwenta*
 • niekaralność
 • status podoficera rezerwy
 • potwierdzone dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia.
 1. etap

  Kandydat powinien złożyć wniosek do Szefa CWCR za pośrednictwem dowolnie wybranego WCR. Na tym etapie kandydat może wyrazić chęć uczestnictwa w szkoleniu specjalistycznym z zakresu kryptologii cyberbezpieczeństwa, Wojsk Specjalnych, Żandarmerii Wojskowej lub innych, stosownie do potrzeb Sił Zbrojnych RP.
   
 2. etap

  CWCR rozpatrzy wniosek i poinformuje kandydata o wynikach rekrutacji do modułu oficerskiego. Kandydaci, którzy wyrazili zainteresowanie uczestnictwem w szkoleniu specjalistycznym będą podlegać dodatkowej weryfikacji.
   
 3. etap

  Po ukończeniu modułu oficerskiego i zdaniu egzaminu na oficera, zakwalifikowani kandydaci, przystąpią do szkolenia specjalistycznego.

  *absolwent – osoba, która przystąpiła do programu Legia Akademicka jako student i kontynuuje szkolenie w Szkole Legii Akademickiej po ukończeniu studiów.

Terminy zgłoszeń:

 • Do 31 grudnia br. każdy student zainteresowany kształceniem w ramach tego programu może złożyć wniosek o przystąpienie do realizacji ochotniczego szkolenia wojskowego w ramach Szkoły Legii Akademickiej do dowolnie wybranego szefa wojskowego centrum rekrutacji.
 • Wnioski do modułu oficerskiego przyjmowane są do 31 stycznia 2024 roku.

Na terenie województwa łódzkiego dokumenty przyjmują: 

Więcej informacji można znaleźć na stronie Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji

Załączniki wraz z wnioskami do pobrania: