Nabór do programu Ministra Nauki „Społeczna odpowiedzialność nauki II”

Minister Nauki ogłosił nabór wniosków do programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II”. Nabór wniosków przez ministerstwo trwa do dnia 14 czerwca 2024 r. do godziny 16.00. Z uwagi na ograniczoną liczbę składanych wniosków obowiązuje wewnętrzna rekrutacja. Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie swoich propozycji do Centrum Nauki na załączonym formularzu wniosku zgody Dziekana/kierownika jednostki na złożenie wniosku aplikacyjnego na adres: renata.olenderbartosik@uni.lodz.pl w nieprzekraczalnym terminie do 24 maja 2024 r.

Przedmiotem programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II” jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w realizacji projektów mających na celu popularyzację nauki oraz projektów związanych z utrzymaniem zasobów bibliotecznych o istotnym znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa.

Program składa się z modułów:

1. „Popularyzacja nauki” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na:

a) popularyzacji osiągnięć naukowych, pracy naukowców, badań naukowych i prac rozwojowych oraz na promocji nauki,

b) organizacji przedsięwzięć ukazujących przydatność wiedzy naukowej w codziennym życiu,

c) organizacji przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie tradycji społeczności akademickiej,

d) popularyzowaniu innowacyjnych rozwiązań w nauce i szkolnictwie wyższym;

2. „Wsparcie dla bibliotek naukowych” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na utrzymaniu zasobów bibliotecznych o istotnym w skali kraju znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa, ich opracowywaniu i udostępnianiu w postaci elektronicznej.

Uczelnia może złożyć maksymalnie 3 wnioski w ramach każdego z modułów.

Warunkiem udziału w programie jest przedstawienie projektu:

  • którego okres realizacji wynosi maksymalnie 24 miesiące;
  • który nie obejmuje działań finansowanych z innych środków pochodzących z budżetu państwa;
  • którego koszty pośrednie nie przekraczają 10% kosztów bezpośrednich dofinansowanych ze środków finansowych na szkolnictwo wyższe i naukę.

Wysokość środków finansowych w ramach modułu:

  1. „Popularyzacja nauki” – nie więcej niż 1.000.000 zł,
  2. „Wsparcie dla bibliotek naukowych” – nie więcej niż 250.000 zł
    – przy czym dofinansowanie to nie może stanowić więcej niż 90% całkowitego kosztu realizacji projektu (konieczność zapewnienia min. 10% wkładu własnego).

Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa (materiały) dostępne na stronie: MNiSW Społeczna odpowiedzialność nauki

Z uwagi na ograniczoną liczbę składanych wniosków w ramach poszczególnych modułów, osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie swoich propozycji do Centrum Nauki na załączonym formularzu wniosku zgody Dziekana/kierownika jednostki na złożenie wniosku aplikacyjnego na adres: renata.olenderbartosik@uni.lodz.pl w nieprzekraczalnym terminie do 24 maja 2024 r. Wnioski, które wpłyną po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Oryginał należy dosłać na adres: Renata Olender-Bartosik, pokój 103, Centrum Nauki, ul. Uniwersytecka 3, 90-137 Łódź.

Warunkiem zgłoszenia jest przedstawienie uzyskanej zgody Dziekana/kierownika jednostki na złożenie wniosku aplikacyjnego. Na podstawie informacji zawartych we wniosku, Pan dr hab. Łukasz Korporowicz, prof. UŁ - Prorektor ds. nauki oraz przedstawiciele danej dyscypliny, w których wnioski zostaną złożone, podejmą ostateczną decyzję, które wnioski będą reprezentowały uczelnię w przedmiotowym konkursie.

Powyższa informacja opublikowana została na Portalu Pracowniczym: https://pp.uni.lodz.pl/index.php/intranet/news/articles/article?id=2458