Nabór do programu Ministra Nauki „Doskonała nauka II”

Minister Nauki ogłosił nabór wniosków do programu „Doskonała nauka II”. Nabór wniosków przez ministerstwo trwa do dnia 7 czerwca 2024 r. do godziny 16.00. Z uwagi na ograniczoną liczbę składanych wniosków obowiązuje wewnętrzna rekrutacja. Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie swoich propozycji do Centrum Nauki na załączonym formularzu wniosku zgody Dziekana/kierownika jednostki na złożenie wniosku aplikacyjnego na adres: renata.olenderbartosik@uni.lodz.pl w nieprzekraczalnym terminie do 17 maja 2024 r.

Przedmiotem programu „Doskonała nauka II” jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w realizacji projektów mających na celu prezentację osiągnięć naukowych, w tym najnowszych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, przez organizację konferencji naukowych, wydawanie monografii naukowych lub ich tłumaczenie na języki kongresowe (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski).

Program składa się z modułów:

1. „Wsparcie konferencji naukowych” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na organizacji konferencji naukowych prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych

2. „Wsparcie monografii naukowych” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na:

 • tłumaczeniu na języki kongresowe (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski) lub wydawaniu monografii naukowych o wysokim poziomie naukowym i istotnym znaczeniu dla rozwoju nauki lub wzrostu polskiej gospodarki, prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych, w celu wprowadzenia tych osiągnięć do obiegu krajowego lub międzynarodowego, oraz
 • udostępnieniu monografii naukowych, o których mowa powyżej, w Internecie, w ramach otwartego dostępu, w sposób nieodpłatny i bez technicznych ograniczeń.

Uczelnia może złożyć maksymalnie 3 wnioski w ramach każdego z modułów.

Warunkiem udziału w programie jest przedstawienie projektu:

 • którego okres realizacji wynosi maksymalnie 24 miesiące;
 • który nie obejmuje działań finansowanych z innych środków pochodzących z budżetu państwa;
 • którego koszty pośrednie nie przekraczają 10% kosztów bezpośrednich dofinansowanych ze środków finansowych na szkolnictwo wyższe i naukę.

Wysokość środków finansowych w ramach modułu:

 1. „Wsparcie konferencji naukowych” – nie więcej niż 400 000 zł,
 2. „Wsparcie monografii naukowych” – nie więcej niż 80 000 zł
  – przy czym
  dofinansowanie to nie może stanowić więcej niż 90% całkowitego kosztu realizacji projektu (konieczność zapewnienia min. 10% wkładu własnego).

Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa (materiały) dostępne na stronie: MNiSW Doskonała Nauka II

Z uwagi na ograniczoną liczbę składanych wniosków w ramach poszczególnych modułów, osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie swoich propozycji do Centrum Nauki na załączonym formularzu wniosku zgody Dziekana/kierownika jednostki na złożenie wniosku aplikacyjnego na adres: renata.olenderbartosik@uni.lodz.pl w nieprzekraczalnym terminie do 17 maja 2024 r. Wnioski, które wpłyną po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Oryginał należy dosłać na adres: Renata Olender-Bartosik, pokój 103, Centrum Nauki, ul. Uniwersytecka 3, 90-137 Łódź.

Warunkiem zgłoszenia jest przedstawienie uzyskanej zgody Dziekana/kierownika jednostki na złożenie wniosku aplikacyjnego. Na podstawie informacji zawartych we wniosku, Pan dr hab. Łukasz Korporowicz, prof. UŁ - Prorektor ds. nauki oraz przedstawiciele danej dyscypliny, w których wnioski zostaną złożone, podejmą ostateczną decyzję, które wnioski będą reprezentowały uczelnię w przedmiotowym konkursie.

Powyższa informacja opublikowana została na Portalu Pracowniczym: https://pp.uni.lodz.pl/index.php/intranet/news/articles/article?id=2457