Kursy językowe i egzaminy w Studium Języków Obcych

Studium Języków Obcych jako jednostka międzywydziałowa UŁ, promuje wśród studentów i pracowników Uniwersytetu Łódzkiego, mieszkańców Łodzi i makroregionu wielojęzyczność umożliwiającą europejską mobilność zawodową. Nauczanie w Studium odbywa się na poziomach określonych w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego oraz zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego przy wykorzystaniu dostępnych metod i technik. Nadrzędnym celem jednostki jest skuteczne kształcenie językowe i przygotowanie do egzaminów językowych studentów, doktorantów, pracowników i absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego.

Oferta kursów językowych dostępna jest na stronie.

Sesja egzaminacyjna telc
Studium zaprasza również na najbliższą sesję egzaminów telc planowaną w dniach 11-12 maja 2023 r. W ofercie poziomy od A1 do C1 dla języków: angielskiego i niemieckiego oraz od A1 do B2 dla języków: rosyjskiego, francuskiego i hiszpańskiego.
Certyfikat telc (członkostwo ALTE, zgodność z Europejskim Systemem Kształcenia Językowego – CEFR) jest uznawalny na terenie Unii Europejskiej.

Zwolnienia z lektoratów
Studenci Uniwersytetu Łódzkiego, którzy zdadzą egzamin telc:

  • na poziomie B2 mogą być zwolnieni z lektoratu i egzaminu kończącego lektorat na I stopniu studiów
  • na poziomie B2+ lub wyższym mogą być zwolnieni z lektoratu i egzaminu kończącego lektorat na II stopniu studiów

Koszt egzaminu
Preferencyjne ceny dla uczniów liceum UŁ, studentów oraz pracowników UŁ wg tabeli:

Poziom

Cena [zł/os]

A1

335*

A2

355*

B1, A2/B1, Beruf B1+

460*

B2, B1/B2, Beruf B2+

530*

C1, B2/C1

595*

*dla osób spoza UŁ cena + 50 zł

Materiały
Przykładowe testy egzaminacyjne, pełną ofertę egzaminów oraz inne materiały znajdą Państwo na stronie.

Zgłoszenia na egzamin
Na egzamin można zgłosić się do dnia 21 kwietnia 2023 r. przesyłając wypełnioną i podpisaną deklarację z załącznika w postaci skanu na adres: sjoul@uni.lodz.pl

Wpłata za egzamin
Prosimy o dokonanie przelewu w odpowiedniej wysokości do dnia 21 kwietnia 2023 r.
Konto UŁ: Bank Polska Kasa Opieki S.A. II/O Łódź, 81 1240 3028 1111 0010 1235 8291
Tytuł wpłaty: egzamin telc + poziom egzaminu + język + NAZWISKO ZDAJĄCEGO.
Potwierdzenie wpłaty za egzamin+ deklarację uczestnictwa należy przesłać jako skan e-mailem na adres: sjoul@uni.lodz.pl
Niedokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w egzaminie. Wówczas materiały dla takiej osoby nie zostaną zamówione.

Materiał: Studium Języków Obcych UŁ