Konkursy MAESTRO 16 i SONATA BIS 14 otwarte

Narodowe Centrum Nauki otworzyło nabór wniosków w konkursach SONATA BIS 14 dla naukowców planujących budowę nowych zespołów badawczych oraz MAESTRO 16 dla doświadczonych naukowców na realizację pionierskich badań. Ich łączny budżet to 170 mln zł. Wnioski można składać do 17 września 2024r. do godziny 16:00 za pośrednictwem systemu OSF. Wyniki konkursów zostaną opublikowane do marca 2025 roku.

W konkursach MAESTRO 16 i SONATA BIS 14 można zaplanować projekt badawczy na 36, 48 albo 60 miesięcy, a środki finansowe można przeznaczyć na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego. Budżet pojedynczego projektu nie jest odgórnie limitowany, ale zasadność planowanych kosztów realizacji jest jednym z kryteriów oceny wniosków. 

Konkurs MAESTRO skierowany do doświadczonych naukowców, którzy planują realizację projektów badawczych mających na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe. O finansowanie mogą ubiegać się badacze, którzy mają co najmniej stopień naukowy doktora i w okresie ostatnich dziesięciu lat opublikowali co najmniej pięć publikacji w renomowanych czasopismach lub wydawnictwach naukowych polskich lub zagranicznych. Ponadto kierownik projektu musi mieć doświadczenie w kierowaniu co najmniej dwoma grantami przyznanymi w trybie konkursowym oraz spełniać co najmniej trzy inne kryteria konkursowe dotyczące osiągnięć naukowych, np. opublikować monografię, być w komitecie naukowym uznanej konferencji naukowej czy też zdobyć międzynarodową nagrodę. Budżet konkursu MAESTRO 16 wynosi 20 milionów złotych.

Konkurs SONATA BIS jest otwarty dla naukowców, którzy planują zbudować nowy zespół badawczy, prowadzący badania naukowe o charakterze podstawowym. Kierownikami projektów mogą być osoby, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, a więc między 1 stycznia 2012 r. a 31 grudnia 2019 r. Kierownik musi mieć w swoim dorobku naukowym co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę. Warunki konkursu nie określają maksymalnej liczby członków zespołu badawczego, jednak w projekcie konieczne jest zaangażowanie doktoranta lub doktorantów, na łączny okres co najmniej 36 miesięcy. Dodatkowo w projekcie można zaplanować zatrudnienie innych wykonawców, w tym m.in. osób na stanowiskach typu post-doc czy studentów. Budżet konkursu SONATA BIS 14 wynosi 150 milionów złotych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie NCN w ogłoszeniach o konkursach oraz zamieszczonej tam dokumentacji:

Ogłoszenie MAESTRO 16

Ogłoszenie SONATA BIS 14