Kończy się nabór wniosków w ramach „Narodowego Program Rozwoju Humanistyki”

Przypominamy, że w dniu 5 maja br. upływa termin składania wniosków w ramach „Narodowego Program Rozwoju Humanistyki” w module „Fundamenty”.

Minister Edukacji i Nauki ustalił dwa tematy konkursu: 

  • „Naród – państwo – terytorium” 
  • „Obraz Rzeczpospolitej w Europie od XVI do XVIII wieku”.  

     

Moduł „Fundamenty”

W ramach modułu „Fundamenty” dofinansowanie mogą otrzymać projekty, których okres realizacji nie przekracza 5 lat, a koszt wynosi nie więcej niż 3 mln zł. 

W tej edycji oceniane będą projekty dotyczące dwóch tematów konkursowych:

„Naród – państwo – terytorium”

Przedmiotem konkursu pod nazwą „Naród – państwo – terytorium” jest przygotowanie kompendiów, monografii i edycji źródeł prezentujących w sposób syntetyczny, pogłębiony, a równocześnie oryginalny wiedzę na temat kształtowania się tożsamości narodowej Polaków; budowy, rozwoju i funkcjonowania państwa polskiego oraz życia społecznego zamieszkującej go ludności. 

Program adresowany jest do badaczy zajmujących się dziejami i kulturą Polski od samych początków po współczesność, zainteresowanych rolą szeroko pojmowanych mediów w kształtowaniu tożsamości narodowej i postaw obywatelskich Polaków, specjalizujących się w kolejnych epokach, regionach, szczegółowych problemach, jak też autorów syntez i przekrojów.  W sposób szczególny zachęcamy do podejmowania zagadnień do tej pory mało lub w ogóle nie badanych lub takich, które wymagają nowego opracowania, uwzględniającego postęp badań, jak i nowe źródła, ukazujących związki z dziedzictwem antyku i chrześcijaństwa oraz nowożytnej kultury europejskiej, w tym rolę i znaczenie działalności oraz spuścizny papieża Jana Pawła II. W obszarze sztuki, literatury i języka – zjawisk, idei, twórców i dzieł, także tych zapomnianych lub ulegających zapomnieniu, a w swoim czasie odgrywających istotną rolę w życiu narodu, funkcjonujących w obiegu wysokoartystycznym, jak i popularnym, ukazanych również w kontekście życia codziennego.

Tytułowe kategorie: naród, państwo i terytorium rozumieć należy w szerokim, zgodnym ze specyfiką historii Polski znaczeniu, uwzględniając ponadto dzieje i dorobek wszystkich narodów zamieszkujących tereny państwa polskiego oraz relacje z innymi narodami (m.in. wsparcie, jakiego udzielali Polacy Żydom w okresie niemieckiej okupacji) i państwami, jak też życie i działalność Polaków zagranicą. Kategorie te odnoszą się również do instytucji (np. Kościół katolicki oraz inne denominacje chrześcijańskie) i bytów społecznych (rodzina), które przez wieki w decydujący sposób wpływały na historię narodu polskiego oraz tworzonego przez niego państwa w zmieniających się granicach. 

„Obraz Rzeczpospolitej w Europie od XVI do XVIII wieku”

Konkurs jest adresowany do badaczy relacji między Polską a krajami europejskimi w okresie wczesnonowożytnym. Efektem proponowanych projektów badawczych powinny być edycje materiałów źródłowych oraz monografie, prezentujące w węższym lub szerszym aspekcie postrzeganie Pierwszej Rzeczpospolitej w tekstach będących efektem refleksji dokonywanej w różnych językach i kulturach. Ocena składanych propozycji będzie uwzględniać przede wszystkim założone cele naukowe, w opracowaniu których pomocne będą analizowane bądź opublikowane w ramach poszczególnych projektów monografie, archiwalia i artefakty znajdujące się w składnicach akt, bibliotekach, muzeach, jak również zbiorach prywatnych.

Dodatkowe informacje

Nabór wniosków trwa do 5 maja 2023 r. do godz. 16.00. 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z opiekunem konkursu w CN UŁ.

 

Dla aplikujących ważne dokumenty:


Więcej informacji

Dla zainteresowanych aplikacją w ramach NPRH informujemy, że nabór wniosków w ramach NPRH jest prowadzony corocznie w terminie od dnia 1 września od godz. 8.00 do dnia 31 października do godz. 16.00 – w przypadku modułów: „Dziedzictwo narodowe”, „Uniwersalia 2.1” i „Uniwersalia 2.2”. W przypadku modułu „Fundamenty” termin naboru wniosków minister ogłasza odrębnym komunikatem.

W przypadku modułów "Dziedzictwo narodowe”, „Uniwersalia 2.1” i „Uniwersalia 2.2” - Ministerstwo odstąpiło od tematów priorytetowych.