Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej dot. wyboru elektorów w dniu 22 stycznia 2024

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że na mocy uchwały nr 14 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 11 stycznia 2024 roku wybory w UŁ odbywają się w trybie stacjonarnym.

Oznacza to, że mają one formę tradycyjną, czyli podczas zebrań wyborczych członkowie Komisji wydają karty do głosowania, które następnie są wrzucane do urny wyborczej. Szczegółowe zasady wyborów są następujące:

  • wyborca musi posiadać przy sobie dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport);
  • wyborca otrzymuje kartę do głosowania do Kolegium Elektorów UŁ;
  • głosowanie jest tajne i polega na postawieniu znaku „X” w obrębie kratki, z lewej strony nazwiska kandydata (kandydatów), na którego (których) wyborca oddaje swój głos;
  • głos jest ważny, jeżeli został oddany na kandydatów, których liczba jest równa lub mniejsza od liczby ustalonych mandatów elektorów w grupie;
  • głos jest nieważny, jeżeli został oddany na karcie wyborczej innej niż urzędowa, karta została uszkodzona lub jeżeli głos oddano na większą liczbę kandydatów aniżeli liczba ustalonych mandatów elektorów w grupie;
  • wybranymi zostają kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów, większą niż połowa ważnie oddanych głosów;
  • jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało w głosowaniu tę samą liczbę głosów, przekraczającą połowę ważnie oddanych głosów i w ten sposób wybrano większą liczbę kandydatów od ustalonej liczby mandatów elektorów w grupie, przeprowadza się ponowne głosowanie tylko na tych kandydatów, aż do wyłonienia liczby wybranych kandydatów zgodnej z liczbą mandatów elektorów w tej grupie;
  • jeżeli żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości głosów albo wybrano liczbę kandydatów mniejszą od liczby mandatów elektorów w grupie, przeprowadza się ponowne głosowanie. Na karcie wyborczej umieszcza się nazwiska tych kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu uzyskali największą liczbę głosów (z wyłączeniem kandydatów, którzy zostali już wybrani), przy czym liczba kandydatów jest większa o jeden niż liczba miejsc do obsadzenia. W wyniku głosowania wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów – do obsadzenia wymaganej liczby miejsc.

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że w dniu 17 stycznia o godzinie 15.00 zamknięte zostało zgłaszanie kandydatur. W związku z tym Komisja podjęła uchwały nr 3 i nr 4, określające tryb przeprowadzenia wyborów. Do uchwał tych załączone są listy zgłoszonych osób. Chcielibyśmy podkreślić, że pracownicy Naszego Wydziału wykazali się bardzo obywatelską postawą, a do kandydowania na elektorów zgłosiło się znacznie więcej osób niż jest miejsc do obsadzenia. Łącznie kandydaturę zgłosiło 24 spośród naszych Koleżanek i Kolegów. Przypominamy Państwu, że Wydziałowi Filozoficzno-Historycznemu przypada 9 mandatów elektorskich wśród samodzielnych pracowników nauki i 2 mandaty elektorskie wśród pozostałych pracowników nauki.

Spotkanie wyborcze odbędą się już w najbliższy poniedziałek 22 stycznia w sali Rady Wydziału w godzinach: 

  • 11.00-13.00 dla profesorów tytularnych, profesorów uczelni oraz osób posiadających stopień doktora habilitowanego
  • 13.00-15.00 dla pozostałych pracowników naukowych

Będziecie mieli Państwo po dwie godziny na stawienie się przed Komisją Wyborczą. Mamy zatem nadzieję, że zdecydowanej większości z Państwa uda się oddać głos. O wynikach wyborów poinformujemy w specjalnym komunikacie.

 

Informujemy także, że Wydziałowa Komisja Wyborcza podjęła decyzję, by wyboru do Senatu we wszystkich grupach pracowników oraz do Rady Wydziału kolejnej kadencji odbyły się w dniu 18 kwietnia b. r. Zgłoszenia kandydatur do Senatu będziemy przyjmować w terminie 3 kwietnia – 12 kwietnia w Dziekanacie, pokój 08, u Pani Agnieszki Bartczak. O godzinach w których odbędą się spotkania wyborcze poinformujemy Państwa w przyszłym tygodniu. Wówczas wyślemy też Państwu formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami.

 

Uchwały WKW dostępne są w zakładce WYDZIAŁOWA KOMISJA WYBORCZA