Jednorazowe Stypendium Marszałka Województwa Łódzkiego

O jednorazowe stypendium naukowe w kategorii „student” w 2024 roku mogą ubiegać się studenci kierunków przyporządkowanych do określonych dyscyplin naukowych. Dyscypliny naukowe, których dotyczy konkurs zostały ogłoszone przez Zarząd Województwa Łódzkiego w ogłoszeniu o naborze wniosków. W Regulaminie określono maksymalny okres, z jakiego oceniane są osiągnięcia kandydata do stypendium.

Zgodnie z Regulaminem przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego, do składania wniosków w kategorii „student” uprawnieni są rektorzy lub prorektorzy uczelni. Każdy podmiot może złożyć do 12 wniosków o przyznanie stypendium. Wewnętrzny tryb wyłaniania wniosków składanych przez uczelnie określają rektorzy uczelni.

Nabór wniosków o przyznanie stypendium odbędzie się w terminie od 8 stycznia do 2 lutego 2024 r.  Jest to jednak ostateczny termin dostarczenia wniosków do Urzędu Marszałkowskiego.

Zgodnie z dotychczasową praktyką stosowaną w UŁ, gdy ze wszystkich Wydziałów wpłynie więcej niż 12 wniosków, powołana zostanie komisja składająca się z przedstawicieli wydziałów wskazanych przez Dziekanów, która dokona wyboru 12 wniosków do złożenia w Departamencie Sportu i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego. W związku z powyższym wnioski w jednym egzemplarzu należy złożyć w Centrum Rekrutacji i Doskonałości Dydaktycznej UŁ, ul. Uniwersytecka 3, pokój 303, w nieprzekraczalnym terminie do 25 stycznia 2024 r.

Informacji na temat stypendium udzielają pracownicy Departamentu Sportu i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi: Dorota Komar, tel. 42 291-98-30, dorota.komar@lodzkie.pl oraz Joanna Ciejek joanna.ciejek@lodzkie.pl, tel. 42 291-98-31.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na kompletność i prawidłowość wypełnienia wniosków.

Do złożonego przez studenta wniosku o przyznanie jednorazowego stypendium naukowego Marszałka Województwa Łódzkiego należy dołączyć ksero załączników potwierdzających osiągnięcia kandydata, wymienionych w części B wniosku, które następnie pozostaną w dokumentacji CRiDD UŁ, gdyż nie trzeba ich wysyłać do Urzędu Marszałkowskiego wraz z wnioskiem.

Natomiast jeśli chodzi o część E wniosku, w której należy wpisać wykaz innych załączników jak np. dodatkowe rekomendacje i opinie, recenzje prac itp. - musi być do wniosku dołączony oryginał takiego dokumentu, który zostanie przesłany wraz z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego. Nie należy również w części E przepisywać ponownie osiągnięć wpisanych już wcześniej w części B wniosku.

Pragniemy również zwrócić uwagę, iż od ubiegłego roku zmieniły się zapisy w części C wniosku.

Serdecznie zachęcam do zapoznania się z Regulaminem i do składania wniosków. Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków zawarte są w przesłanym Ogłoszeniu o naborze wniosków.

Ogłoszenie o naborze wniosków zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej WŁ

 

Informacje: Urząd Marszałkowski w Łodzi