IDUB - edycja 2024 – zapowiedzi konkursów i nagród

IDUB UŁ to wewnętrzne konkursy grantowe, w których Uniwersytet Łódzki finansuje pomysły badawcze swoich naukowców i doktorantów. Granty są finansowane w ramach zwiększonej o 2% subwencji dla uczelni, które przystąpiły do konkursu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza. Centrum Nauki UŁ podało harmonogram konkursów IDUB na rok 2024.

„Doktoranckie granty badawcze” – ed. 2024

Granty przeznaczone na badania dla słuchaczy studiów III stopnia i uczestników szkół doktorskich UŁ, którzy planują realizować swoje oryginalne pomysły badawcze w dowolnej dyscyplinie nauki. Program jest poświęcony badaniom podstawowym i aplikacyjnym oraz wspiera mobilność młodego naukowca.

  • Termin uruchomienia konkursu - 18.03.2024 r.

„Interdyscyplinarne granty badawcze” – ed. 2024

Głównym celem konkursu jest współpraca naukowców z UŁ z różnych dziedzin i dyscyplin naukowych, jest to nowy konkurs w ramach którego sfinansujemy  projekty obejmujące badania interdyscyplinarne

  • Termin uruchomienia konkursu - maj/czerwiec 2024 r.

„Konkurs na tłumaczenie monografii naukowej z języka polskiego na język obcy (kongresowy)” – ed. 2024

Konkurs skierowany do autorów polskiej edycji monografii, która ukazała się w ciągu ostatnich trzech lat, licząc od roku, w którym składany jest wniosek.

  • Termin uruchomienia konkursu - maj/czerwiec 2024 r.

“Researcher in Residence” – ed. 2024

Konkurs Researcher in Residence adresowany jest do wyróżniających
się naukowców z zagranicy, którzy stopień naukowy doktora uzyskali poza Uniwersytetem Łódzkim. Program umożliwia przyjazdy naukowców reprezentujących wszystkie reprezentowane na UŁ dyscypliny nauki.

  • Termin uruchomienia konkursu zostanie podany wkrótce

„Premie za granty pozyskane ze środków zewnętrznych” – ed. 2024

Celem konkursu Premie za granty jest wyróżnienie osób/zespołów badawczych z Uniwersytetu Łódzkiego najefektywniej pozyskujących środki finansowe ze źródeł zewnętrznych w dowolnej dyscyplinie nauki. Premie te dotyczą pracowników prowadzących działalność naukową i mają stanowić motywację do kolejnych aplikacji, w tym także w ramach prestiżowych konkursów międzynarodowych.

  • Termin uruchomienia konkursu - grudzień 2024 r.

„Premie za publikacje i patenty” - nabór ciągły

Nagrody za publikacje i patenty opublikowane/uzyskane są przyznawane w trybie ciągłym. Specjalnie utworzony fundusz premiujący pracowników Uniwersytetu Łódzkiego, prowadzących działalność badawczą i osiągających w tej sferze najlepsze rezultaty, niezależnie od dyscypliny. To sposób na docenienie tych spośród członków społeczności Uczelni, którzy wyróżniają się postawą i efektywnością swoich działań.

Więcej informacji na temat poszczególnych konkursów IDUB UŁ można uzyskać: