Konkurs na najlepszą pracę dyplomową związaną z miastem Łowicz

Do konkursu mogą być zgłaszane prace licencjackie, inżynierskie, magisterskie, doktoranckie niezależnie od kierunków studiów, ale tematycznie związane z Łowiczem w dwóch kategoriach: tematyka społeczna (oświata, historia, kultura, kultura fizyczna i sport) oraz tematyka gospodarcza (architektura, infrastruktura techniczna miasta, lokalna przedsiębiorczość, bezrobocie, turystyka). Prace należy zgłaszać do 30 września.

rynek miasta Łowicz z lotu ptaka

Celem ogłoszonego konkursu jest upowszechnienie dziedzictwa kulturowego Łowicza, promocja badań dotyczących zagadnień społecznych i gospodarczych związanych z historią i dniem współczesnym Miasta Łowicza, wyróżnienie i nagrodzenie autorów najlepszych prac z tych dziedzin.

W konkursie mogą wziąć udział autorzy prac dyplomowych, obronionych we wszystkich uczelniach państwowych i niepaństwowych na terenie Polski w latach 2022-2023. Zgłoszenia prac dyplomowych do konkursu mogą dokonywać samodzielnie autorzy prac oraz uczelnie i promotorzy za zgodą autorów. Każda szkoła wyższa może zgłosić do konkursu dowolną liczbę prac dyplomowych.

Więcej informacji na stronie.

Wysoko premiowane będą prace o szczególnym znaczeniu dla rozwoju gospodarczego Łowicza. Zgłaszana praca konkursowa powinna posiadać wysoką wartość merytoryczną, poszerzać wiedzę o Łowiczu, regionie, ewentualnie mieć inne wysokie walory np. użytkowe (jeśli praca będzie efektem badań nad nowatorskimi zastosowaniami możliwymi do wykorzystania w gospodarce lub administracji).

Przy ocenie pracy zostanie wzięty pod uwagę poziom merytoryczny, dobór źródeł, pogłębiona analiza zjawisk związanych z tematyką konkursu, samodzielność formułowania wniosków, komunikatywność przekazu, jak i walory popularyzatorskie.

Prace konkursowe wraz z wymaganymi dokmentami należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Łowiczu, pl. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz, z dopiskiem: „Konkurs - praca dyplomowa”, do dnia 30 września 2023 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 3 listopada 2023 r.

Informacje o konkursie można uzyskać w Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki UM w Łowiczu pl. Stary Rynek 3, tel. 046 830 91 45, e-mail: kultura@um.lowicz.pl 

Materiał: Urząd Miasta Łowicz