Dwa lata realizacji projektu RESET

Działania mające na celu zapewnianie równych warunków pracy w atmosferze wzajemnego szacunku i poszanowania godności ludzkiej stanowią podstawę funkcjonowania nowoczesnych instytucji. Uniwersytet Łódzki, działając w odpowiedzialny społecznie sposób, aktywnie angażuje się w inicjatywy wspierające równość szans, dbając przy tym o potrzeby różnorodnych grup wchodzących w skład szeroko rozumianej społeczności akademickiej.

Mając na uwadze właściwe definiowanie priorytetów w tym obszarze, w 2021 roku w UŁ powołano Radę ds. Równego Traktowania, której istotnym zadaniem jest bieżące konsultowanie dokumentów związanych z tematyką równego traktowania oraz rekomendowanie najodpowiedniejszych działań na tym polu.  

Powstanie Rady miało ścisły związek z realizacją w UŁ międzynarodowego projektu H2020 RESET: Redesigning Equality and Scientific Together, który daje niepowtarzalne możliwości wnikliwego przyjrzenia się potrzebom różnych grup interesariuszek i interesariuszy. W tym celu w 2021 roku w UŁ przeprowadzone zostały badania o charakterze ilościowym i jakościowym, które miały na celu szczegółowe rozpoznanie sytuacji poszczególnych grup należących do naszej społeczności akademickiej. Posłużyły one jako podstawa do stworzenia pierwszego w UŁ Planu na rzecz równych szans (ang. Gender Equality Plan), który został oficjalnie przyjęty w czerwcu 2022 roku. Cele i zadania określone w tym dokumencie będą sukcesywnie realizowane w UŁ w perspektywie najbliższych dwóch lat. 

Dzięki międzynarodowemu charakterowi projektu RESET mamy okazję porównywać nasze doświadczenia i wymieniać się obserwacjami z osobami reprezentującymi różne uczelnie europejskie. Taka różnorodna perspektywa pozwala na pełniejsze zrozumienie istoty równego traktowania w procesach badawczych, nauczaniu oraz administracji, stwarzając możliwości lepszego zaplanowania i monitorowania tych procesów”

– mówi dr Aleksandra Różalska, koordynatora projektu RESET w UŁ i kierowniczka Ośrodka Naukowo-Badawczego Problematyki Kobiet (Wydział Filologiczny UŁ).

I dodaje:

Do realizacji poszczególnych działań zapraszane są przedstawicielki i przedstawiciele różnych grup interesariuszek i interesariuszy, ponieważ chcemy, aby tworzenie kultury równości odbywało się przy aktywnym współudziale całej społeczności uniwersyteckiej.

Przykładem inicjatywy angażującej społeczność UŁ była kampania Twarze Kampusu oraz organizowana w jej ramach wystawa fotografii Za kulisami (Behind the Scenes). Kampania miała na celu zwrócenie uwagi na rolę osób wspierających osiąganie doskonałości naukowej uczelni, które bardzo często są mniej widoczne w wąsko definiowanych procesach badawczych. Te osoby to na przykład bibliotekarki, administratorki projektów, księgowe. 

W roku 2022 trwały intensywne prace nad opracowaniem kompleksowego materiału szkoleniowego, dzięki któremu UŁ rozpocznie w niedalekiej przyszłości realizację cyklu warsztatów adresowanych do różnych grup zawodowych w uczelni. Tematyka planowanych działań edukacyjnych powstała w oparciu o analizę potrzeb i oczekiwań artykułowanych przez członkinie i członków społeczności akademickiej ze wszystkich krajów partnerskich zaangażowanych w projekt RESET. Szkolenia opierają się na całościowym podejściu do edukacji w tak ważnych dla rozwoju uczelni obszarach, jak zarządzanie różnorodnością, równowaga między pracą a życiem prywatnym, czy równość płci w badaniach i kształceniu.  

W kolejnych miesiącach planowane jest dalsze rozwijanie programu szkoleniowego, kolejna odsłona kampanii Twarze Kampusu oraz realizacja inicjatyw zaplanowanych w ramach wcielania w życie założeń Planu na rzecz równych szans (GEP). Rada ds. Równego Traktowania opracowała także Stanowisko w sprawie osób transpłciowych w odpowiedzi na prośby osób studiujących w Uniwersytecie Łódzkim oraz brała udział w przygotowaniu Procedury Antydyskryminacyjnej i Antymobbingowej w Uniwersytecie Łódzkim, która została wprowadzona w marcu 2023 roku.

O projekcie: 

RESET: Redesigning Equality and Scientific Excellence Together (Wspólne działania w zakresie promowania równości w nauce i doskonałości naukowej) to projekt, którego celem jest zapewnienie równości kobiet i mężczyzn w instytucjach badawczych. RESET koncentruje się na działaniach umożliwiających realne wyrównanie szans w instytucjach badawczych. Realizacja projektu zmierza do stworzenia przestrzeni, w ramach której badaczki i badacze będą mogli w pełni realizować swój potencjał naukowy i organizacyjny. RESET wykorzystuje intersekcjonalne (krzyżowe) podejście do koncepcji (nie)równości i zmierza do wypracowania Planów na rzecz równych szans (GEP), które zostaną wcielone w instytucjach partnerskich projektu, w oparciu o analizę potrzeb i doświadczeń każdej z nich. W inicjatywie tej – finansowanej w ramach prestiżowego programu Unii Europejskiej Horyzont 2020 – udział bierze siedem uczelni europejskich: Uniwersytet w Bordeaux (Francja; koordynator projektu), Uniwersytet Arystotelesa w Salonikach (Grecja), Uniwersytet Łódzki (Polska), Uniwersytet w Porto (Portugalia), Uniwersytet Ruhry w Bochum (Niemcy), Uniwersytet w Oulu (Finlandia) oraz Instytut Nauk Politycznych w Paryżu (Francja). 

Tekst: dr Agata Rudnicka-Reichel