25 projektów i drugie miejsce UŁ w konkursie MINIATURA 7

Aż 25 projektów naukowców z Uniwersytetu Łódzkiego otrzymało dofinansowanie w 7. edycji konkursu grantowego MINIATURA Narodowego Centrum Nauki. Tym samym UŁ utrzymał 2. miejsce wśród polskich uczelni pod względem liczby dofinansowanych projektów (w 2022 roku w gronie laureatów tego konkursu znalazło się 23 naukowców UŁ). Łączna wartość dofinansowania w MiNIATURA 7 dla UŁ wyniosła 876 133 zł.

Bardzo wysokie drugie miejsce w Polsce i liczba dofinansowanych projektów świadczy o dużym zaangażowaniu młodych naukowców Uniwersytetu Łódzkiego w rozwój swoich badań, niezależnie od dyscypliny naukowej. Warte podkreślenia jest, że wśród beneficjentów 7. edycji MINIATURY znaleźli się przedstawiciele większości wydziałów UŁ

 – mówi Katarzyna Kalska-Sochacka, dyrektor Centrum Nauki UŁ.

Projekty naukowców UŁ, które otrzymały dofinansowanie w konkursie MINIATURA 7:

 1. dr Sebastian Krzysztof Sakowski, Badania podstawowe nad nową koncepcją zastosowania obliczeń DNA, wyjazd badawczy, 49 900,00 zł, Wydział Matematyki i Informatyki  
 2. dr Sylwia Michlewska, Polifenolowe dendrymery nowej generacji, jako nośniki paklitakselu w terapii lekoopornego drobnocząsteczkowego raka płuc, badania wstępne/pilotażowe, 48 752,00 zł, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska  
 3. dr Piotr Olszewski, Barkoding DNA oraz biologia gniazdowania jako narzędzia do wykonania formalnej delimitacji kryptycznego gatunku Oxybelus quattuordecimnotatus Jurine, 1807 (Hymenoptera: Crabronidae), badania wstępne/pilotażowe, 39 347,00 zł, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska  
 4. dr Witold Feliks Sobczak, Uwarunkowania semantyczno-syntaktyczne w zastosowaniu przymiotników rodzaju męskiego w funkcji przysłówka oraz częstotliwość ich użycia we współczesnym standardowym języku hiszpańskim i w jego odmianach amerykańskich, kwerenda, 32 483,00 zł, Wydział Filologiczny 
 5. dr Ewa Urbaniak, Polityka językowa w Galicji, wyjazd badawczy, 16 830,00 zł, Wydział Filologiczny 
 6. dr Rafał Wojciech Kamocki, Warunki konieczne i dostateczne istnienia rozwiązań optymalnych dla nieliniowego problemu Bolzy zawierającego pochodną niecałkowitego rzędu w sensie Ψ-Caputo, wyjazd badawczy, 14 905,00 zł, Wydział Matematyki i Informatyki  
 7. dr Agnieszka Świętosławska, Twórczość Feliksa Pęczarskiego głuchego malarza warszawskiego biedermeieru, kwerenda, 10 050,00 zł, Wydział Filozoficzno-Historyczny 
 8. dr Justyna Dorota Nawrocka, Badanie przesiewowe wpływu kompleksu mikrobiologicznych czynników biokontroli i odpadów polisacharydowych na wzrost bioróżnorodności i emisję lotnych atraktantów przez roślinność miododajnych łąk kwietnych, badania wstępne/pilotażowe, 49 940,00 zł, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska  
 9. dr Aleksandra Joanna Szwed-Georgiou, Wielofazowe implanty do ukierunkowanej mobilizacji mezenchymalnych komórek macierzystych do zastosowania w regeneracji ubytków kostnych, badania wstępne/pilotażowe, 49 610,00 zł, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska  
 10. dr Monika Justyna Nowak, Bioinsektycyd Beauveria bassiana jako mikrobiologiczny czynnik eliminujący mykotoksyny fuzaryjne, badania wstępne/pilotażowe, 48 950,00 zł, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska  
 11. dr Anna Barbara Jarkiewicz, Rozwój strategii profilaktycznych związanych ze zdrowiem psychicznym młodzieży, staż naukowy, 23 769,00 zł, Wydział Nauk o Wychowaniu 
 12. dr Kacper Pyrzanowski, Relacja minóg strumieniowy – minóg ukraiński. Koegzystencja czy konkurencyjne wypieranie?, badania wstępne/pilotażowe, 11 000,00 zł, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska  
 13. dr Piotr Adam Gabrielczak, W kierunku lepszej weryfikacji postulatów Nowej Nowej Teorii Handlu – staż w Surrey, staż naukowy, 46 200,00 zł, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 
 14. dr Karolina Joanna Matczak, Nowe pochodne benserazydu i benitrobenrazydu w terapii raka piersi - wstępna analiza aktywności biologicznej in vitro, badania wstępne/pilotażowe, 49 500,00 zł, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska  
 15. dr Luiz Felipe de Andrade, Adaptacyjne i funkcjonalne znaczenie sensorycznej linii bocznej u obunogów (Amphipoda) – badania pilotażowe, badania wstępne/pilotażowe, 44 429,00 zł, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska  
 16. dr Aneta Monika Kisielewska, Rozkład (nano-)mikroplastiku metodą fotokatalityczną, badania wstępne/pilotażowe, 49 995,00 zł, Wydział Chemii 
 17. dr Michał Soliwoda, Zielona transformacja energetyczna sektora rolnego, badania wstępne/pilotażowe, 29 700,00 zł, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 
 18. dr Andrea Desiderato, Zbiorniki okresowe: bioróżnorodność i transkryptomika zagrożonych siedlisk, badania wstępne/pilotażowe, 49 588,00 zł, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska  
 19. dr Ivan Smirnov, Funkcjonowanie alfabetu łacińskiego w Kazachstanie, wyjazd badawczy, 24 221,00 zł, Wydział Filologiczny 
 20. dr Łukasz Jan Berezowski, Metodologia pracy tłumacza w obszarze przekładu włosko-polskiego prawa karnego procesowego: kazus tłumacza sądowego języka polskiego we Włoszech dla potrzeb sądów karnych apelacji rzymskiej, wyjazd badawczy, 45 249,00 zł, Wydział Filologiczny 
 21. dr Paweł Hikisz, Pochodne pirazolin skondensowane z chromanonem lub flawanonem w terapii raka jelita grubego: analiza molekularnych aktywności przeciwnowotworowych, badania wstępne/pilotażowe, 49 500,00 zł, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska  
 22. dr Béla Fiser, Krystalizacja zastosowana do zrozumienia syntezy (poli)uretanów katalizowanej aminami ""Cata-PUR"", badania wstępne/pilotażowe, 42 350,00 zł, Wydział Chemii 
 23. dr Agnieszka Przybyszewska, Badanie odbioru (audience research) jako element metodologii badań literatury XR – pilotażowe badanie odbiorców poezji VR, badania wstępne/pilotażowe, 17 600,00 zł, Wydział Filologiczny 
 24. dr Łukasz Pajor, Odpowiedzialność dyrektorów za zaległości podatkowe angielskiej private company limited by shares w świetle niemieckiego prawa podatkowego, kwerenda, 16 163,00 zł, Wydział Prawa i Adminitsracji  
 25. dr Jarosław Andrzej Olesiak, Przepisy intertemporalne właściwe dla klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania w niemieckim prawie podatkowym, kwerenda, 16 102,00 zł, Wydział Prawa i Administracji

Celem konkursu MINIATURA 7 było finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu założeń projektu badawczego, który zostanie złożony w innych konkursach krajowych lub międzynarodowych. 

W konkursie można było uzyskać od 5000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy. O finansowanie mogli ubiegać się naukowcy z doktoratem uzyskanym nie wcześniej niż 1 stycznia 2011 r. (z wyjątkami opisanymi w regulaminie). Warunkiem udziału było zatrudnienie w podmiocie wskazanym do realizacji działania oraz posiadanie w dorobku co najmniej jednej opublikowanej pracy lub co najmniej jednego dokonania artystycznego lub artystyczno-naukowego.

Środki przeznaczone na realizację działań w konkursie MINIATURA 7 zostały podzielone proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których prowadzony był nabór wniosków. Zamknięcie naboru w tej edycji konkursu nastąpiło 31 lipca 2023 r.

Materiał: Centrum Nauki UŁ, Narodowe Centrum Nauki 
Redakcja: Centrum Komunikacji i PR UŁ