Spotkanie autorskie z dr Joanną Dobkowską - Kubacką

Miejsce wydarzenia: ul. Narutowicza 65 65, 90-131 Łódź Łódź
Czas: 08 maja 2024 (środa) 00:00 - 16:00

Serdecznie zapraszamy na spotkanie autorskie wokół monografii „Przyszedł czas na ruch kobiet poważnych. Kampania o prawo do wykształcenia i pracy zawodowej, w tym artystycznej, kobiet wywodzących się z ziemiaństwa i inteligencji w latach 1864-1914 w Królestwie Polskim” autorstwa dr Joanny Dobkowskiej - Kubackiej.

plakt

Promocja publikacji z udziałem autorki odbędzie się w dniu 08.05 godz. 14.00 w sali 206 - Auli prof. T. Kotarbińskiego (Instytut Historii Sztuki UŁ).

Spotkanie poprowadzi prof. Aneta Pawłowska (Instytut Historii Sztuki UŁ)

O publikacji

Książka została napisana na podstawie rozprawy doktorskiej obronionej w 2022 r. na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego. Publikacja identyfikuje oraz analizuje przemiany zachodzące w społecznej recepcji idei pracy zawodowej kobiet. Przemiany te znalazły swoje odbicie w prasie, organizacji szkolnictwa, aktywności społecznej itd. W książce mowa jest też o czynnikach, które pchnęły Polki w kierunku emancypacji, a także zdecydowały o swoistym charakterze tego ruchu na ziemiach polskich. Część monografii poświęcona została XIX-wiecznej polskiej prasie kobiecej, której wielką zasługą stało się stworzenie środowiska kobiet piszących: redaktorek, współpracowniczek, literatek. Pisma zachęcając kobiety do czytania, mobilizowały je też do pisania, spróbowania sił, czy to w poezji czy w publicystyce. Oferowały dogodne miejsce publikacji – oraz dodatkowy zarobek na wierszówkach.

W monografii szczególny nacisk położony został na problematykę profesjonalnego uprawiania sztuki, w tym na rekonstrukcję oczekiwań społecznych w stosunku do artystek z uwagi na ich płeć. Czynniki społeczne i ekonomiczne zdecydowały bowiem nie tylko o samym fakcie zawodowego uprawiania sztuki przez kobiety w Królestwie Polskim, ale rzutowały również na to, co przedstawicielki płci żeńskiej tworzyły i jak.

O autorce

dr Joanna Dobkowska-Kubacka – doktor nauk humanistycznych, dziennikarka i pisarka. W pracy naukowej podejmuje zagadnienia związane z historią i doświadczeniem kobiet, sztuką użytkową, architektura wnętrz oraz praktykami zamieszkiwania. Jest autorka licznych artykułów naukowych oraz popularnonaukowych, a także dwóch powieści i współautorką dwóch pozycji popularnonaukowych, w tym „W cieniu koronkowej parasolki. O modzie i obyczajach w XIX wieku”. W tym roku ukaże się jej kolejna książka.

O prowadzącej

dr hab. Aneta Pawłowska – historyk i historyk sztuki, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, od 1999 r.jest zatrudniona w Katedrze Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego, tam zdobyła kolejne stopnie naukowe. Od 2016 r. pełni funkcję Prodziekana Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ. Od 2015 r. posiada tytuł Rzeczoznawcy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół historii sztuki polskiej XIX i XX w., sztuki i kultury Afryki Subsaharyjskiej. W latach 2001-2004 przebywała w Johannesburgu (RPA). Efektem tego pobytu jest publikacja Sztuka i kultura Afryki PołudniowejW poszukiwaniu tożsamości artystycznej na tle przekształceń historycznych (2013). Od 2013 r. prof. Pawłowska prowadzi badania nad audiodeskrypcją czyli tworzeniem opisów obiektów artystycznych dostosowanych do potrzeb i możliwości percepcyjnych osób niewidomych. Jest współautorką (wraz z dr Julią Sowińską-Heim) jedynej w Polsce publikacji dotyczącej problematyki tworzenia opisów audio deskrypcyjnych dzieł sztuki – Audiodeskrypcja dzieł sztuki – metody, problemy, przykłady (2016). W roku 2017 publikacja uzyskała Nagrodę Rektora Uniwersytetu Łódzkiego I stopnia. W latach 2014-2016 prof. Aneta Pawłowska kierowała projektem naukowym „Usłyszeć obraz. Audiodeskrypcja dzieł sztuki w łódzkich muzeach jako czynnik kreujący i kształtujący relacje pomiędzy działalnością naukową i dydaktyczną Uniwersytetu Łódzkiego a interesariuszami zewnętrznymi (instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, społecznością lokalną, przedstawicielami biznesu)”. Projekt dotyczył stworzenia cyklu audiodeskrypcji dzieł z Muzeum Sztuki w Łodzi (ms¹ i ms²) oraz Muzeum Miasta Łodzi i został uhonorowany Nagrodą LUMEN (Leaders in University Management) w kategorii specjalnej.

Szczegóły wydarzenia

Miejsce wydarzenia: ul. Narutowicza 65 65, 90-131 Łódź Łódź

Data i godziny wydarzenia: 08 maja 2024 (środa) 00:00 - 16:00