Godziny dziekańskie w dniach 8 i 22 kwietnia 2024 r.

Zachęcamy do zapoznania się z Zarządzeniem Dziekana WFH UŁ.

Zarządzenie Dziekana Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ nr 2/2024:

  1. Ogłaszam godziny dziekańskie na całym Wydziale w dniach 8 kwietnia (poniedziałek) oraz 22 kwietnia ( poniedziałek), od godziny 8.00 do 19.30.
  2. Decyzję odnośnie do przeprowadzenia planowanych na te dni objazdów, badań i ćwiczeń terenowych, praktyk zawodowych i nauczycielskich itp. pozostawiam koordynatorom przedmiotów w uzgodnieniu z dyrektorami właściwych instytutów.
  3. Decyzję odnośnie do odpracowania zajęć planowanych na ww. dni pozostawiam koordynatorom przedmiotów w uzgodnieniu ze studentami uczestniczącymi w danych zajęciach. Podkreślam przy tym, że ewentualnemu odpracowaniu powinna podlegać nie tyle liczba godzin, co efekty uczenia się i przewidywany materiał. Dopuszczam odrobienie zajęć w trybie zdalnym, mieszanym, hybrydowym lub poprzez pracę indywidualną studentów nad dostarczonymi przez prowadzących zajęcia materiałami.
  4. Zwalniam wykładowców z obowiązku odbywania dyżurów i konsultacji dydaktycznych w ww. dniach.
  5. Przypominam jednocześnie, że zgodnie z § 2.1 Zarządzenia nr 107 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie podziału roku akademickiego 2023/2024 (tj. tzw. kalendarza akademickiego) w semestrze letnim 2023/2024 należy odpracować dwa piątki semestru w inne dni tygodnia.

Pełne Zarządzenie Dziekana poniżej oraz na stronie.