Naukowcy z Centrum Ceraneum w gronie laureatów konkursu OPUS 24

Z przyjemnością informujemy o sukcesie prof. dr hab. Mirosława J. Leszki z Katedry Historii Bizancjum, Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytet Łódzki oraz dr hab. Zofii A. Brzozowskiej, prof. UŁ z Katedra Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Filologiczny w pozyskiwaniu grantów na badania naukowe.

W gronie laureatów konkursu OPUS 24, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki (Narodowe Centrum Nauki), znalazł się projekt pt. "Hamartolos odnaleziony. Bizantyńska kronika Jerzego Mnicha z IX w. w świetle niepublikowanych dotąd rękopisów greckich i cerkiewnosłowiańskich [Hamartolus Re-discovered. The Byzantine Chronicle of George the Monk from the 9th Century in the Light of Previously Unpublished Greek and Church Slavic Manuscripts]". Będzie on realizowany pod kierunkiem prof. Mirosława J. Leszki w Centrum Ceraneum UŁ, we współpracy z Wydziałem Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku (Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych UwB), na podstawie umowy konsorcjum.

Projekt ma charakter interdyscyplinarny: jego kierownik, prof. Mirosław J. Leszka odpowiadać będzie za kwestie historyczno-bizantynistyczne. Dwoma głównymi wykonawcami merytorycznymi, czuwającymi nad badaniami nad materiałem rękopiśmiennym, są: dr hab. Rafał Kosiński, profesor Uniwersytetu w Białymstoku (kodeks grecki) oraz dr hab. Zofia A. Brzozowska, prof. UŁ z Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ (manuskrypty cerkiewnosłowiańskie).

Celem naukowym projektu jest przeprowadzenie wieloaspektowych (paleograficznych, kodykologicznych, tekstologicznych, historycznych i historycznoliterackich) badań nad tekstem kroniki bizantyńskiej z IX w. autorstwa Jerzego Mnicha zw. Hamartolosem, z uwzględnieniem czterech podstawowych jej wariantów zachowanych do naszych dni (dwóch redakcji greckich i dwóch przekładów cerkiewnosłowiańskich). Najważniejszym rezultatem naukowym projektu będzie przygotowanie nowej edycji kroniki z uwzględnieniem niewydanego dotąd manuskryptu greckiego oraz niepublikowanych rękopisów cerkiewnosłowiańskich.