Zwycięzcy konkursu Science Hub UŁ z WFH

W maju 2023 opublikowane zostały wyniki drugiej edycji Konkursu Science Hub UŁ. Przyszedł zatem czas na bliższe zaprezentowanie zwycięzców obu edycji. Powstałe zespoły do 31.05.2024 będą realizować swoje projekty, rozwiązując problem zgłoszony przez otoczenie.

Wydział Filozoficzno-Historyczny reprezentują w zestawieniu cztery projekty. Tak wyniki konkursu Science Hub UŁ w kontekście projektów z Wydziału Filozoficzno-Historycznego komentuje dr hab. Inga B. Kuźma, prof. UŁ, Ambasadorka Science Hub na tym Wydziale:

"Wydział Filozoficzno-Historyczny wpisał się w projekt Science HUB w bardzo interesujący sposób, ponieważ cztery zespoły badawcze  postawiły na zawsze udaną w naszym wykonaniu współpracę z sektorem organizacji pozarządowych i społecznościami lokalnymi. To jeden z atutów kierunków humanistycznych na tym wydziale i regularnie rozwijany profil takich dyscyplin humanistycznych jak etnologia i antropologia kulturowa, archeologia i historia, z których wywodzą się członkowie zwycięskich zespołów. Tematyka projektów odpowiada nie tylko na wyzwania poznawcze, ale wynika też z potrzeb środowisk lokalnych i organizacji. Prace badawcze będą zatem dotyczyły poznania specyfiki służby kobiet-żołnierzy realizujących swoje zadania podczas misji wojskowych oraz dziedzictwa kulturowego materialnego i niematerialnego, a także krajobrazu kulturowego na wybranych terenach w okolicach Lelowa. Wyłonione do realizacji projekty wpisują się w humanistykę coraz bliższą nauce obywatelskiej, na pewno zaś reprezentują humanistykę zaangażowaną w tematy interesujące z punktu widzenia określonych grup."

 Zakwalifikowane projekty z Wydziału Filozoficzno-Historycznego:

 1. Aktywne dziedzictwo poprzez etnografię. Lokalna społeczność i jej pamięć we wspólnotowych działaniach na rzecz krajobrazu kulturowego 

 • Osoby sprawujące opiekę: dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz, dr Alicja Piotrowska, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ 

 • Osoby studiujące: Monika Raj, Kamil Ludwiczak, Etnologia i antropologia kulturowa 

 • Partner: Lelowskie Towarzystwo Historyczno-Kulturalne im. Walentego Zwierkowskiego 

 • Projekt:  Projekt polega na etnograficznym rozpoznaniu lokalnego dziedzictwa kulturowego zapisanego w pamięci i opowieściach mieszkańców wsi Dobrogoszczyce (woj. śląskie) oraz udostępnieniu lokalnym społecznościom narzędzi do odtwarzania, upowszechniania wiedzy o lokalnym krajobrazie kulturowym oraz zachęcania do przemyśleń i działań na rzecz swojej tożsamości i swojego dziedzictwa. 

 

 1. Badania nad udziałem Polek w misjach poza granicami państwa - stan i perspektywy 

 • Partner: Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ 

 • Projekt: Celem projektu jest przeanalizowanie dotychczasowego stanu badań nad udziałem Polek w misjach poza granicami państwa po 1945 r., a następnie, na podstawie wyników analizy, zaproponowanie ścieżek dalszego rozwoju badań nad tą słabo poznaną tematyką.

 1. Archeologizacja współczesnego dziedzictwa kulturowego Krapkowic. Analiza multidyscyplinarna wybranych obiektów 

 • Osoba sprawująca opiekę: dr Olgierd Ławrynowicz, Katedra Archeologii Historycznej i Bronioznawstwa 

 • Osoba studiująca: Daria Kacprowicz, Archeologia 

 • Partner: Towarzystwo Przyjaciół Krapkowic 

 • Projekt: Projekt ma na celu zdiagnozowania przemian w krajobrazie fizycznym i kulturowym, które zaszły na przestrzeni ostatnich lat w Krapkowicach, mieście powiatowym w woj. opolskim. Wpisuje się w zakres tematyczny i metodologiczny archeologii współczesności (ang. Archaeology of the Contemporary Past).

 1. Przedlokacyjny Lelów. Popularyzacja wyników badań archeologicznych 

 • Osoba sprawująca opiekę: dr Olgierd Ławrynowicz, Katedra Archeologii Historycznej i Bronioznawstwa 

 • Osoba studiująca: Anna Ciszek, Archeologia 

 • Partner: Towarzystwo Historyczno-Kulturalne 

 • Projekt: Celem projektu jest popularyzacja wyników badań archeologicznych podziemnych reliktów przedlokacyjnego, wczesnośredniowiecznego Lelowa, odkrytych w latach 2022-2023 na terenie wsi Staromieście pod Lelowem na terenie historycznej zachodniej Małopolski (obecnie w pow. Częstochowskim w woj. śląskim)