XX edycja Konkursu na najlepszą pracę dyplomową o Łowiczu

Burmistrz Miasta Łowicz Krzysztof Jan Kaliński ogłasza XX edycję Konkursu im. Piotra Wysockiego na najlepszą pracę dyplomową, dotyczącą problematyki związanej z Łowiczem. Do konkursu mogą być zgłaszane prace licencjackie, inżynierskie, magisterskie, doktoranckie niezależnie od kierunków studiów, ale tematycznie związane z Łowiczem.

Organizatorzy czekają na prace obronione we wszystkich uczelniach państwowych i niepaństwowych na terenie Polski w latach 2023-2024. Zgłoszenia mogą dokonywać samodzielnie autorzy prac oraz uczelnie i promotorzy za zgodą autorów. Każda szkoła wyższa może zgłosić do konkursu dowolną liczbę prac dyplomowych. 

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: 

  • Tematyka społeczna (oświata, historia, kultura, kultura fizyczna i sport); 
  • Tematyka gospodarcza (architektura, infrastruktura techniczna miasta, lokalna przedsiębiorczość, bezrobocie, turystyka). 

Od prac oczekuje się wysokiego poziomu merytorycznego, z dogłębną analizą badanego tematu społecznego czy gospodarczego. 

Zgłoszenie pracy powinno zawierać: 

  1. formularz zgłoszeniowy wraz ze zgodą autora pracy na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu; 
  2. streszczenie pracy, w przypadku prac o tematyce gospodarczej wskazujące na jej walory w aspekcie rozpoznawania i rozwiązywania problemów rozwoju gospodarczego Łowicza (streszczenie wraz z opisem bibliograficznym nie powinno przekraczać 3 stron); 
  3. pełny tekst pracy, w wersji drukowanej oraz zapis elektroniczny (CD lub DVD); 
  4. potwierdzenie obrony pracy wydane przez władze uczelni; 
  5. kopię opinii promotora pracy; 
  6. oświadczenie autora pracy o akceptacji warunków konkursu zawartych w regulaminie oraz wykorzystanie pracy dyplomowej lub jej elementów do potrzeb (po korekcie redakcyjnej) Urzędu Miejskiego w Łowiczu. 

Prace konkursowe wraz z wymaganymi załącznikami należy dostarczyć osobiście lub nadesłać korespondencyjnie w trwale zamkniętej kopercie na adres: Urząd Miejski w Łowiczu, pl. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz, z dopiskiem: „Konkurs - praca dyplomowa”, do dnia 30 września 2024 r. Rozstrzygnięcie konkursu zapadnie do dnia 3 listopada 2024 r. Więcej informacji i załączniki

Materiał: Urząd Miejski w Łowiczu 
Redakcja: Monika Kędziak, Centrum Komunikacji i PR UŁ