Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego

90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 43 31

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

USOS - INFORMACJE

Email Drukuj PDF

Postanowienia dotyczące elektronicznej rejestracji na zajęcia poprzez USOSWeb na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ

 1. Elektroniczna rejestracja na zajęcia poprzez USOSWeb na poszczególnych kierunkach i latach studiów na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ (zwana dalej elektroniczną rejestracją) jest obowiązkowa dla studentów.
 2. Elektroniczna rejestracja jest rejestracją bezpośrednią do grup (rodzaj rejestracji).
 3. Elektroniczna rejestracja odbywa się w dwu turach.
 4. Terminy elektronicznej rejestracji (tur) ustala Dziekan Wydziału Filozoficzno – Historycznego UŁ.
 5. Elektroniczna rejestracja obejmuje zapisy na semestry zimowy i letni następnego roku akademickiego.
 6. W czasie swojego trwania (trwania tur) elektroniczna rejestracja jest całodobowa.
 7. Niektóre z zajęć dydaktycznych np. seminaria magisterskie, seminaria licencjackie
  i inne wskazane przez władze poszczególnych kierunków na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ mogą nie być objęte elektroniczną rejestracją. O zajęciach tych
  i formie zapisów na nie studenci są informowani przez Sekretariaty poszczególnych kierunków Wydziału Filozoficzno-Historycznego.
 8. Student nieuczestniczący w elektronicznej rejestracji traci prawo i możliwość do uzyskania zaliczenia z danego przedmiotu, który był objęty elektroniczną rejestracją.

W konsekwencji wiąże się to z warunkowym zaliczeniem semestru studiów lub powtarzaniem roku studiów zgodnie z regulaminem studiów.

 1. Student, który dokona rejestracji na większą ilość zajęć w danym roku studiów niż przewiduje to jego program studiów, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za zajęcia nadprogramowe zgodnie z zarządzeniem Rektora UŁ.
 2. W ściśle określonych i uzasadnionych przypadkach student może dokonać korekty elektronicznej rejestracji na podstawie podania/formularza złożonego do Dziekanatu Wydziału we wcześniej określonym przez Władze Wydziału terminie. Władze Wydziału w osobach Dziekana i/lub Prodziekana mogą odmówić studentowi dokonania korekty wpisu/wypisu na/z zajęcia/ć na podstawie złożonego podania/formularza.  Dziekan i/lub Prodziekan mogą wymagać dołączenie do tak składanej prośby opinii Dyrektorów Instytutów Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ lub Kierownika Katedry Historii Sztuki UŁ i/lub osoby prowadzącej zajęcia.
 3. Zajęcia obowiązkowe mogą być przypisane studentowi odgórnie w systemie USOSWeb i nie będą objęte elektroniczną rejestracją.
 4. Elektroniczna rejestracja przygotowywana jest na podstawie rozkładów zajęć  poszczególnych kierunków studiów Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ zgłoszonych do Dziekanatu Wydziału.
 5. Informacje dotyczące przedmiotów, z których student ma uzyskać zaliczenie w danym roku akademicki, student uzyskuje w Sekretariatach Instytutów Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ lub Katedrze Historii Sztuki UŁ.
 6. Wszelkie informacje dotyczące elektronicznej rejestracji studenci Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ mogą znaleźć na stronie internetowej Wydziału w zakładce USOS – USOS informacje
 7. Osobą przygotowującą elektroniczną rejestrację jest koordynator USOS.
 8. Wszelkie zaobserwowane błędy i problemy związane z elektroniczną rejestracją należy natychmiast zgłaszać do koordynatora USOS osobiście lub telefonicznie (tel. 042 635 61 78).
 9. Elektronicznej rejestracji na zajęcia można dokonywać na dowolnym komputerze podłączonym do sieci internetowej. W przypadkach trudności technicznych
  z dokonaniem elektronicznej rejestracji istnieje możliwość skorzystania z pracowni komputerowej znajdującej się w Instytucie Historii UŁ (ul Kamińskiego 27a, 3 piętro).